Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - Andersen og Ap må gi...
Per Østvold

- Andersen og Ap må gi seg

– Det er politisk umulig for SV og Senterpartiet å akseptere noe annet enn en skikkelig konsekvensutredning, mener Per Østvold, leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Et enstemmig LO krever utredning av tjenestedirektivet.

Av Morten Harper

Tilhengerne og motstanderne av tjenestedirektivet er i alle fall enige om én ting: Hva LO mener har stor betydning for regjeringens behandling og endelige konklusjon. Derfor var det enstemmige kravet om konsekvensutredning og ny høringsrunde fra LOs representantskap, fagbevegelsens høyeste organ mellom LO-kongressene, en potensiell punktering av næringsminister Dag Terje Andersens råkjør for å innføre direktivet.

– Slik situasjonen er nå vil det være politisk umulig for SV og Senterpartiet å akseptere noe annet enn en skikkelig konsekvensutredning. Saken er så viktig og følsom at Arbeiderpartiet må gi seg, mener Norsk Transportarbeiderforbunds profilerte leder Per Østvold. Sammen med blant andre El & IT Forbundets Hans O. Felix og Sture Arntzen i Handel og Kontor var Østvold i forkant av representantskapets behandling en av mange forbundsledere som tok til orde for enten å bruke EØS-veto mot direktivet eller i alle fall utrede konsekvensene nøye før man bestemmer seg.

Representantskapets vedtak ble oversendt regjeringen som del av LOs svarbrev i Nærings- og handelsdepartementets hastverkspregede høringsrunde om tjenestedirektivet. LO var ikke alene om å kreve en grundigere behandling. 71 av de i alt 100 høringsuttalelsene, blant andre Kommunenes sentralforbund, Unio og YS, krever en konsekvensvurdering av dette omfattende direktivet.

– LOs krav er ikke noen forsiktig anmodning om at regjeringen må svare på et par avgrensede spørsmål. Slik kan vedtaket ikke tolkes. Det sier ettertrykkelig at regjeringen må gjennomføre en grundig konsekvensanalyse, påpeker Østvold.

Han mener Gerd-Liv Vallas avgang ikke har betydning for LOs håndtering av saken verken i den ene eller andre retningen. Debatten innad i LO har nå særlig fokus på det å forhindre sosial dumping, uavhengig av tjenestedirektivet.

– LO har gitt mange fornuftige innspill til tiltak og dette er veldig viktig, kommenterer Østvold.

– Jeg mener likevel at LOs juridiske avdeling undervurderer betydningen av tjenestedirektivet. Hvis direktivet innføres vil det ta fra oss kontrollvirkemidler og føre til mer sosial dumping.

Dumping-direktiv

Østvold er sentralt plassert også i internasjonal fagbevegelse. Han er leder for Nordisk Transportarbeiderføderasjon, og sitter i arbeidsutvalget til den europeiske og i styret for den internasjonale føderasjonen. Han rister lattermildt på hodet når han forteller om LO-kolleger som ikke skjønner at han fortsatt kan være EU-motstander når han er så internasjonalt engasjert.

– De sier til meg: "Du som er mer i Brussel enn i Oslo; hvordan kan du være imot?" Men det jeg ser er at våre danske og svenske søsterorganisasjoner var EU-motstandere i 1994, og har bare blitt enda mer imot etter at de har fått føle virkningene av medlemskapet.

Transportlederen medgir at debatten om tjenestedirektivet har forstummet i Sverige og Danmark, men avviser at det er uttrykk for noen utbredt tilfredshet med direktivet.

– Nå som direktivet er vedtatt har de jo ikke noe valg. Det må gjennomføres. Vi er derimot i den enestående posisjonen at vi kan fortsette å diskutere og vurdere om direktivet bør gjennomføres også etter at det er vedtatt i EU, påpeker Østvold. Han mener fagbevegelsens handlingsrom i EU er et helt annet enn det Norge og LO har utenfor EU:

– At ETUC, Euro-LO, mer eller mindre la ned kampanjen etter EU-kommisjonens reviderte forslag må ikke det forstås slik at de synes direktivet er så fantastisk bra. Men de hadde mobilisert en stor kampanje og måtte vise til at noe var oppnådd. Og da startet kampen om fortolkningen av bestemmelsene.

Transportarbeiderforbundet har både åpnet for bruk av EØS-veto mot direktivet og krevd grundig konsekvensutredning. Ettersom konkurransen i transportsektoren allerede er fristilt mener Østvold tjenestedirektivet har begrenset betydning for deres egne medlemmers arbeidssituasjon, men ser det som et samfunnsskadelig markedsliberalistisk fremstøt.

– Arbeidstager settes mot arbeidstager i en markedskonkurranse om hvem som selger seg billigst. Det er den bærende ideen i tjenestedirektivet. Norske arbeidsgivere har vist seg mer enn villige til å hente inn utenlandsk arbeidskraft for en slikk og ingenting, det har vi allerede sett for eksempel her i transportnæringen, fastslår Østvold.

Samtidig som tjenestedirektivet skal regulere mest mulig av tjenestesektoren, arbeider EU-kommisjonen også med en rekke sektordirektiv. Den europeiske transportføderasjonen har, etter intensiv lobbyvirksomhet og store demonstrasjoner, to ganger slått tilbake Kommisjonens forslag til havnedirektiv. Fagorganiseringen står sterkt blant havnearbeiderne og de har sikret rettighetene sine stort sett i hele Europa. Det gjelder enten man jobber i Oslo, Gøteborg, Le Havre eller Rotterdam. EU-kommisjonen vil åpne konkurransen, og prøver seg nå en tredje gang med havnedirektivet.

– Hensikten er lavere priser gjennom økt konkurranse. Det er en annen måte å si press på lønninger. Direktivet burde egentlig hete "sosial dumping"-direktivet. Det er laget for å ødelegge de ordnede forholdene som vi i dag har i havnene, refser Østvold.

Nødløsninger

Et første tema er hvilke tiltak Norge må iverksette for å sikre oss mot sosial dumping. Dette vet vi allerede en del om. Deretter må det undersøkes helt konkret hvordan disse tiltakene vil forholde seg til tjenestedirektivet, forklarer Østvold når vi spør hva som må ligge i LO-kravet om konsekvensutredning. Han utdyper:

– Kan det stilles krav om fast forretningsadresse og hva med innsynsretten? Myndighetene må gi svar på om slike tiltak er tillatt. Hvis vi får mange negative svar, bør vi bruke reservasjonsretten mot direktivet.

Lovbestemte pålegg om lønn og arbeidsforhold skal ifølge ordlyden i direktivet ikke bli berørt, så lenge bestemmelsene er i tråd med EU-regelverket for øvrig. Østvold avviser bestemt at lovbestemt minstelønn er veien å gå:

– Erfaring fra andre land viser at svært mange da havner på det bunnivået. Selv allmenngjøring av tariff er en nødløsning, fordi det stort sett bare omfatter lønn. Hele den kollektive delen av tariffavtalene blir borte.

Han mener en diskusjon om slike tilpasninger til direktivet blir å snu ting på hodet.

– Det vil bli nødløsninger hele veien, og langt dårligere enn der vi har tariffavtaler fullt ut. Slik tiltak er uttrykk for at man ikke klarer å reise en forsvarslinje mot sosial dumping, poengterer Østvold.

Han frykter at lav organiseringsgrad i mange private tjenestesektorer, for eksempel butikkhandel, vil gjøre virkningene av tjenestedirektivet særlig alvorlig, og trekker advarende frem internasjonal skipstrafikk:

– 20 000 norske matroser har blitt erstattet av filippinere til 30 kroner timen. Det er dette som hylles i tjenestedirektivet.

Bakgrunn

LO krever utredning

LO-representantskapets enstemmige vedtak fra 27. februar:

1. LO krever at Regjeringen foretar en grundig konsekvensanalyse av hvilke virkninger tjenestedirektivet vil få i Norge med henblikk på arbeidsrettslige spørsmål og aktuelle tiltak mot sosial dumping samt mulighetene for å løse samfunnsmessige oppgaver gjennom offentlig sektor. LO forutsetter at Tjenestedirektivet sendes ut til ny og endelig høring etter at konsekvensanalysen er offentliggjort og før Regjeringen tar standpunkt til direktivet.

2. LO krever en forsterket innsats mot sosial dumping ut over de tiltak som er foreslått i Soria Moria-erklæringen og i Revidert nasjonalbudsjett 2006.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook