Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Full åpenhet om GATS

Full åpenhet om GATS

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2002

Til Den norske Regjering

Tjenestesektoren er av avgjørende betydning for samfunnsutviklingen. Vi kan ikke godta at utviklingen av privat og offentlig tjenesteyting skal avgjøres bak lukkede dører i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Der forhandles det nå om en kraftig utvidelse av tjenesteavtalen til WTO, den såkalte GATS-avtalen.

I disse forhandlingene ligger enhver tjeneste på forhandlingsbordet. Målet er at statene skal utvide de gjensidige forpliktelsene til å gi hverandre friest mulig markedsadgang. Det skal dessuten forhandles om å begrense offentlige reguleringer, om å begrense bruken av subsidier, om å begrense bruken av sikkerhetsklausuler (klausuler som gir adgang til å skjerme noen markeder midlertidig i krisesituasjoner), og om å øke konkurransen om offentlige innkjøp og anbud.

Forhandlinger med så store konsekvenser for samfunnsutviklingen og velferden til den enkelte innbygger, må gjennomføres i full åpenhet slik at den offentlige debatten kan bygge på innsyn i hva som skjer.

30. juni gikk fristen ut for å stille krav til andre land om å åpne sine tjenestemarkeder. Innen utgangen av mars 2003 skal så alle land legge fram sine tilbud om hvor mye de vil åpne.

Lekkasjer fra EU-kommisjonen tyder på at EU vil ha en dramatisk utvidelse av GATS-avtalen med omfattende liberalisering av vannforsyning, energi, transport, posttjenester og finansielle tjenester. USA og en del andre land krever i tillegg at utdanningssektoren åpnes for internasjonal konkurranse.

Norge satte innen fristen 30.juni fram krav overfor et femtitalls land - mens bare tolv land har stilt krav til Norge. Det holdes hemmelig hvilke krav Norge har stilt, hvilke land Norge stiller sine krav overfor og hvilke krav som er stilt Norge fra andre land. I følge Nationen har Norge fremmet krav overfor u-land som Angola, Bangladesh, Elfenbeinskysten, Nigeria og Kirgistan.

Stoltenberg-regjeringen pekte i mars 2001 ut seks tjenesteområder der Norge har såkalte ”offensive interesser”, og der den ønsket åpnere adgang til markedene i andre land. De seks områdene er skipsfart, energitjenester, telekommunikasjon, arkitekt-, ingeniør- og datatjenester, finanstjenester og lufttransport. Bondevik-regjeringen har utvidet lista med to nye områder, utdanningstjenester og miljøtjenester (vannforsyning, avfallshåndtering, renovasjon m.m.).

Regjeringen mener åpenbart at på disse åtte områdene har vi næringer som er sterke nok til vinne markedsandeler fra andre. Men i u-land kan økt norsk markedsadgang rive overende det som gjøres for å bygge opp et nasjonalt og lokalt næringsgrunnlag på de aktuelle områdene. Forhandlingene innen GATS dreier seg derfor om noe langt mer enn hva som kan tjene norske næringsinteresser. De dreier seg om hvilke muligheter stater skal ha for å opprettholde og utvikle et samfunn borgerne er tjent med, f.eks. hvordan en kan sikre et offentlig skole- og helsesystem og andre offentlige velferdsordninger. Hvordan borgerne i et land velger å organisere slike tjenester, er et demokratisk grunnspørsmål. Da bør Norge slåss for verdier og interesser som går langt utover våre egne snevre ”offensive interesser”.

I følge UD er de norske krava overfor andre land forberedt i møter med ”30 bransjesammenslutninger, interesseorganisasjoner og andre organisasjoner innenfor nærings- og arbeidslivet”. De er derimot ikke diskutert med Stortinget og er ikke lagt fram til offentlig debatt. De krav Norge har mottatt fra andre land, er også hemmelige. Men regjeringen sørger for å diskutere dem med de samme organisasjonene innen nærings- og arbeidsliv.

Landsmøtet til Nei til EU krever at regjeringen
- offentliggjør alle krav som Norge har fremmet overfor andre land og alle krav Norge har mottatt utenfra,
- offentliggjør alle svar den gir på de krav som er fremmet fra andre land.
- ikke går med på å utvide GATS-avtalen før det internasjonalt er gjennomført en samlet konsekvensutredning av de forpliktelsene som medlemslandene i WTO alt har påtatt seg på tjenesteområdet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook