Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Heming Olaussens appel...
© Eivind Formoe/NtEU

Heming Olaussen ved avslutningen av Nei til EUs jubileumsstafett utenfor Stortinget 21. oktober 2014 Stortingsrepresentantene. Else May Botten (Ap), Audun Lysbakken (SV), Geir Toskedal (Krf) og Jenny Klinge (Sp) mottok stafettpinnen.

Heming Olaussens appell ved avslutningen av jubileumsstafetten

Nei til EU avsluttet 21. oktober sin store jubileumsstafett, som har gått land og strand rundt siden 11. juni. med aksjonen foran Stortinget og overrekkelsen av stafettpinner til stortingsrepresentantene Else May Botten (Ap), Audun Lysbakken (SV), Geir Toskedal (Krf) og Jenny Klinge (Sp) .

Kjære partirepresentanter og stortingsrepresentanter.

Takk for at dere stiller opp og møter Nei til EU her i dag.

Anledninga er Nei til EUs avslutning av en landsomfattende turne, eller stafett som vi har kalt det. En jubileumsstafett for folkestyre og nasjonal suverenitet.

Et dobbeltjubileum, der vi både ønsker å hylle og feire Grunnlovens 200-årsjubileum, og 20-årsjubileet for folkets nei til EU i 1994.

Vi mener begge disse jubileene hviler på de samme to pilarene - folkestyre og nasjonal suverenitet.

På vår vei gjennom landet, fra Kristen Nygaards vei i Kirkenes til Kirkegata i Flekkefjord har vi møtt tusenvis av landsmenn og -kvinner, på stands, møter og festkvelder. Overalt har vi blitt møtt med sympati og støtte. Ikke rart – 70 % av folket er jo enige med oss i vårt nei til EU. Vi har også møtt over 200 ordførere, som vi har overrakt det samme budskap festet til en stafettpinne, som vi vil overrekke dere nå straks.

Budskapet om folkestyre og nasjonal suverenitet. Begge deler umistelige verdier, forankra i Grunnloven, og med Stortinget som sin fremste forsvarer. Eller er det sånn?Her kommer vår smule utfordring inn i bildet.

Vi opplever at så vel Grunnloven som folkestyret og nei-seieren i 1994 undergraves av et Storting som i alt for stor grad legger seg flatt for alt som kommer fra EU. Enten det er via EØS, Schengen eller via andre avtaler, der Norge inntar en rolle som ikke kler en sjølstendig nasjon og et suverent Storting. Et Storting med et tydelig mandat fra sitt eget folk om å hevde norsk suverenitet og forsvare folkestyret.

Nei til EU mener Stortinget må ta i bruk klausulen i EØS som hjemler avtalens oppsigelse, og forhandle fram en to-sidig handelsavtale basert på respekt og likeverd, og som fjerner tvangsorganene ESA og EFTA-domstolen. Slik kan vi gjenreise et reelt folkestyre og norsk suverenitet, innenfor ei ramme av internasjonalt samarbeid og solidaritet i frihet, uten underkastelse.

Den underkastelsen vi her legger så stor vekt på, ser vi nesten hver dag i strømmen av EU-forordninger og direktiver, enten de heter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift, vikarbyrådirektiv, datalagringsdirektiv (som stortingsflertallet aksepterte), håndhevingsdirektiv som legger begrensninger på kampen mot sosial dumping eller andre alvorlige inngrep i norsk politikk og lovverk.

I dag vil jeg imidlertid først og fremst peke på to høyaktuell saker som enda ikke er behandlet av Stortinget, men der Regjeringa har varslet at de vil oppgi norsk suverenitet for å komme inn i det gode selskap. Det gjelder spørsmålet om EUs bankunion, dvs. deltakelse i EUs finanstilsyn, og dessuten EUs energiunion, og deltakelse i det overnasjonale energitilsynet ACER.

Uten å gå i for mange detaljer i denne korte appellen, vil jeg understreke alvoret i sakene. Norsk finanspolitikk og norsk energipolitikk er bærebjelker i det man kan kalle en sjølstendig norsk stat. Nå ønsker man å overgi også dette til EUs styring og kontroll - og tapper det folkevalgte norske Stortinget ytterligere for politisk og demokratisk makt.

Tror man at det er dette velgerne ønsker? Men velgerne blir ikke spurt! Slike spørsmål reises aldri i norske valgkamper, og velgerne blir dermed sjaltet bort fra noen av de viktigste avgjørelsene dette Stortinget tar. Det er et demokratisk paradoks.

Nei til EU vil advare Stortinget mot å stimulere til politikerforakt og en politisk avmaktsfølelse hos velgerne - når de oppdager hva som skjer.

 I saken om tilslutning til EUs finanstilsyn har en norsk regjering for første gang siden 1992 vært ærlige på at dette dreier seg om en åpenbar suverenitetsavståelse som krever en særskilt behandling i Stortinget, nemlig i henhold til Grunnlovens nye paragraf 115, tidligere 93, som altså krever 3/4 flertall for å bli vedtatt. En slik behandling har vi ikke sett siden EØS-avtalen sjøl ble vedtatt for temmelig nøyaktig 20 år siden.

Det er altså alvor.

Spørsmålet er om stortingsrepresentantene og Stortinget tar dette alvoret inn over seg? Eller er det partipisk som gjelder også i så alvorlige spørsmål?'

Nei til EU krever at forslaget om å avvise en så omfattende suverenitet avvises. Vi må sette vår lit til at Stortinget - i Grunnlovsjubileets år - ikke er villige til å gå så langt i å underkaste seg et EU som det overveldende flertall av det norske folk sier et klart og sterkt nei til.

Nei til EU mener at også en tilslutning til ACER må avvises, av de samme grunner. Mener virkelig Stortinget at spørsmål om norsk eksport av gass gjennom kabler til andre land skal avgjøres av et EU-organ og ikke av en norsk Regjering eller av Stortinget? Vil Stortinget la seg politisk kastrere for å tilpasse seg EUs regimer for en energiunion?

I det minste mener vi Stortinget må behandle også denne saken etter paragraf 115 – suverenitetsavståelse som krever 3/4 flertall.

Kjære alle sammen.

Grunnloven er noe mer enn et stykke papir eller ei bok. Den er polisk virkelighet i Norge i 2014. Eidsvollsmennene var ganske så framsynte da de – med tvangsunionen med Danmark som bakgrunn – vedtok en paragraf 1 i Grunnloven som sa og sier at Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.

Vår oppfordring til dere som nå mottar vår budstikke er å leve opp til Grunnlovens idealer, svare opp folkets forventninger, respektere nei-seieren i 1994 og folkets massive nei-flertall i 2014 og avvise forslag som tømmer Norge for folkestyre og nasjonalt sjølstyre.

Lykke til med viktig arbeid.

Og med dette erklærer jeg Nei til EUs store landsomfattende jubileumsstafett for avslutta.

© Eivind Formoe/NtEU
© Eivind Formoe/NtEU
© Eivind Formoe/NtEU
© Eivind Formoe/NtEU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook