Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Regjeringa må nå avvis...
Logo

Regjeringa må nå avvise tjenestedirektivet!

Etter at LOs ledelse nå, med bred støtte i fagbevegelsen grunnplan og organisasjoner, har klargjort at reservasjonsretten i EØS-avtalen både kan og bør brukes mot tjenestedirektivet, er ballen sendt til regjeringa og regjeringspartiene.

Der er situasjonen at både SP og SV har klare uttalelser i favør av veto, AUF og flere fylkeslag i AP likeså.

Soria Moria har formuleringer som gir regjeringa nødvendige fullmakter til å ivareta Norges vitale interesser på nettopp denne måten overfor EU. Spørsmålet er om APs ledelse innser at det er dette som tjener Norge, norske fagorganiserte, forbrukere og det kommunale sjølstyret best, eller om APs ledelse av historiske grunner har utviklet en politisk allergi mot tanken.

Skremslene fra EU ved EU-ambassadør Westerlund om problemene med vetobruk kan man trygt se bort fra som nettopp skremsler. LOs ledelse er befriende klare på dette punkt når de slår fast at reservasjonsretten kan brukes. De punktene LO trekker opp som grunnleggende å sikre, nemlig at direktivet ikke skal stå i veien for noe tiltak mot sosial dumping, at allmengjøring av tariffavtale kan videreutvikles, at nasjonal styringsrett over viktige oppgaver kan beholdes og løses av offentlig sektor, og at tjenestedirektivet ikke berører arbeidsrettslige spørsmål, er helt essensielle.

Når LO uttaler at det råder usikkerhet på flere av disse punktene er det helt korrekt. Usikkerheten er satt i system gjennom tjenestedirektivet. Denne usikkerheten kan ikke fjernes gjennom ensidige erklæringer fra Nærings- og Handelsdepartementet eller utenriksminister Støre for den del. Dersom Norge ikke nedlegger veto, kan usikkerheten bare avklares av EU via EF-domstolen. Det ligger i selve systemet, og i direktivet.

Når vi da ser hvordan EF-domstolen overordner hensynet til ”fri flyt” hensynet til så vel streikerett som konfliktrett, kampen mot sosial dumping og ILO -94 (krav til underleverandører ved offentlige anbud), er det ingen grunn til å ha illusjoner om hvor vi har EU. Derfor er LOs ”føre-var”-vedtak helt korrekt.

Norge må nå sikre seg tid, slik at fagbevegelsen har i landet kan se hvilken rettsutvikling som kommer i EU etter 1.1.2010 når tjenestedirektivet trer i funksjon. Samtidig er det viktig å forberede seg på at den norske reservasjonen må følges opp av knallharde forhandlinger med EU på nettopp en del av de tingene LO har pekt på;

1) ILO-konvensjon 94 må være overordna EU-lovgiving. Norge kan ikke akseptere at EU prøver å overstyre globale menneskerettigheter.

2) Anti-kontraktørklausulen i anskaffelsesforskriften må sikres. Dette er et svært viktig tiltak mot sosial dumping, og Norge bør ikke godta at den underkjennes av EU via EØS.

3) Allmengjøringsloven må skrives inn i EØS-avtalen, eller vedtas som en tilleggsprotokoll til EØS. Først da vil den være noenlunde trygg.

4) Måten utstasjoneringsdirektivet er skrevet inn i norsk lov må endres, slik at den norske lovteksten ikke kan gi grunnlag for dommer i EFTA-domstolen på samme måte som Ryffert- og Luxembourg-dommene. Deretter må endra lovtekst tas inn i EØS, eller som vedlegg til EØS.

5) Det må klargjøres fra norsk side at Norge ikke aksepterer EU-Kommisjonens uttalelse fra 2006 om at ”nasjonal arbeidsrett skal være underlagt fellesskapsretten” (EU-retten).

På denne måten kan regjeringa bruke LOs vedtak offensivt overfor EU. Regjeringa må ikke bruke tid på å prøve å unngå eller omgå veto, men bruke det aktivt til å presse fram norske vitale interesser overfor et EU som oppfattes mer og mer som en motstander av norsk og europeisk fagbevegelse og faglige rettigheter. Rettigheter som står sentralt i det byggverket som heter den norske velferdsmodellen, og som LO med sitt vedtak har slått ring rundt.

Nei til EU vil fortsatt, i samarbeid med våre mange meningsfeller rundt om i hele Norge, presse på for at regjeringa nå ikke viker unna for EU, men står løpet helt inn og bruker reservasjonsretten i EØS for første gang. Det vil være av meget stor betydning for den endelige vurdering vår organisasjon vil gi av denne regjeringa i dens siste år fram mot stortingsvalget 2009.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook