Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / – Viktig høring om glo...

Utredningsleder Morten Harper og Kathrine Kleveland er klare for høring på Stortinget. 

– Viktig høring om globalisering og handel

Torsdag deltok Nei til EU på høring på Stortinget om globalisering av handelen. – Liberalisering er ikke løsningen på alt, sier Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. 

Fra Nei til EU deltok Kathrine Kleveland sammen med utredningsleder Morten Harper. Nei til EU var i samme gruppe som Kreftforeningen og Attac og de fikk tre spørsmål som delte på å svare på.

– Det er svært viktig å delta på denne høringen for å påpeke ensidig tro på at liberalisering er løsningen på alt, og tilbakevise feilaktige oppfatninger av viktigheten av EØS-avtalen, sier Kathrine Kleveland.

Andre deltakere på høringen var blant andre Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Fellesrådet for Afrika, Latin-Amerikagruppene i Norge, Handelskampanjen, NHO, Norsk Industri, Virke, representanter fra sjømatindustrien, Fagforbundet, YS, LO, Landbrukssamvirket, Bondelaget og Småbrukarlaget.

Nei til EUs innlegg på Stortinget 1. oktober 2015 på høringen om Globalisering og handel; Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken.

Nei til EU takker for at vi får delta på høringen!

Sjelden har vi sett spriket mellom prinsipper og realiteter mer tydelig enn i regjeringens melding om globalisering og handel.

Her hevdes det at «åpenhet og demokratisk forankring er sentrale prinsipp for norsk handelspolitikk. Regjeringen vil derfor etterstrebe størst mulig åpenhet og nasjonal debatt om forhandlingsprosesser.»

Samtidig pakker regjeringen inn den mest inngripende handelsavtalen Norge nå forhandler om – tjenesteavtalen TISA – med en vegg av hemmelighold.

Heller ikke i denne meldingen får Stortinget eller offentligheten innsyn i hva TISA-avtalen kan bety for utdanning, helse og andre offentlige tjenester.

Hvor ble det av prinsippene om åpenhet?

Stortingsmeldingen uttrykker en sterk og ensidig tro på betydelig gevinst for økonomi og velferd ved fortsatt og gjennomgripende liberalisering av internasjonal handel.

I realiteten er det for eksempel omstridt hvorvidt en handels- og investeringsavtale TTIP mellom EU og USA vil gi positive økonomiske virkninger.

Beregninger utført for EU-kommisjonen har vist kun marginale økonomiske effekter. Negative samfunnskostnader er da ikke tatt med, som at arbeidsløsheten i Europa vil øke med tapte skatteinntekter og økte stønadsutbetalinger til følge. Heller ikke kostnader ved å gi investorer bred adgang til å saksøke nasjonale myndigheter for tapt fortjeneste er regnet med.

Regjeringen hevder i meldingen at EØS-avtalen har «sørget for en betydelig effektivisering av norsk økonomi», og at dette har «økt vårt velstandsnivå».

Det finnes ikke dokumentasjon for at EØS-avtalen har vært noen faktor av betydning for økt handel eller velstand. I sum med liberaliseringene gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) beregnet Statistisk sentralbyrå en éngangseffekt på kun 0,77 prosent av BNP. Heller ikke Europautredningen påviste en sammenheng mellom økonomisk utvikling og EØS.

Tollfriheten for industrivarer til Europa er ivaretatt av frihandelsavtalen som regulerte handelen før EØS, og som fortsatt gjelder. Den ble senest oppdatert i fjor.

Mens Europas andel av vår eksport av industrivarer var stabil gjennom mange år før EØS (1988-94), har andelen faktisk vært synkende siden EØS-avtalen trådte i kraft.

Siden inngåelsen av EØS-avtalen har det vært en skjev utvikling i handelsbalansen mellom Norge og EU for landbruksvarer, der importen har økt mange ganger mer enn eksporten.

Det er positivt at meldingen fastslår at “Landbrukspolitiske hensyn tilsier at det er begrenset grunnlag for ytterligere store åpninger av det norske markedet gjennom artikkel 19-forhandlingene.” Av hensyn til norsk næringsutvikling, både i produksjon og foredling, og matsikkerhet, mener Nei til EU at krav fra EU om økte kvoter må avvises.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook