Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Likestilling / Bakgrunn

Bakgrunn

Setter en kvinnebrillene på, er det viktig å spørre seg: Hvilket mål er det aller viktigste for EU som system, og hvem tjener på dette målet? EUs Lisboa-strategi sier at det viktigste målet er å bedre konkurranseevnen og bli verdens mektigste økonomiske blokk. Roma-traktaten slår fast at økonomisk vekst og økt forbruk er overordnet alt annet. Det er dette målet alt annet skal tjene. Det gjelder også likestillingspolitikken.

Selvsagt er det riktig at EU har vedtatt bra direktiv og målsettinger om kvinnelønn. Med hva er virkeligheten? Jo, at den økonomiske politikken rammer kvinner i særlig grad. Resultatet er at tre fjerdedeler av de lavtlønnede er kvinner. Likestillingspolitikken er først og fremst knyttet til arbeidslivet og den er uttrykk for en mekanisk likestilling. Derfor får svenskene nei til å forbeholde 31 professoratstillinger for kvinner. Derfor sier EFTA-domstolen at 20 øremerkede kvinneprofessoratstillinger i Norge er i strid med EØS-avtalen. Når utgangspunktet er ulik tilgang til stillinger og ressurser mellom kvinner og menn, blir resultatet av like tiltak, fortsatt ulikhet.

Færre sysselsatte

Utviklingen av arbeidsmarkedet i EU rammer både menn og kvinner. Mange forhold bidrar til at kvinner rammes oftere og med mer varige virkninger. Massearbeidsløsheten har preget EU-landene så lenge at mange kvinner gir opp håpet om å få seg en jobb. Den skjulte arbeidsløsheten er derfor spesielt stor blant kvinner i EU. I de fleste EU-land er langt færre kvinner yrkesaktive enn i Norge. Tall fra Eurostat for 2009 viser at mens andelen sysselsatte kvinner (alderen 15-64 år) i Norge var 74,4 %, var den i gjennomsnitt bare 58,6 % i EU.

Av flere grunner er kvinner mer sårbare enn menn når arbeidsløsheten vokser og konkurransen om arbeidsplassene øker. Mange kvinner jobber i lavtlønnsyrker, og mange jobber deltid med usikre og uklare arbeidskontrakter. Perioder med permisjoner og arbeidsløshet kan fort begrense muligheten for å oppnå økonomisk uavhengighet. Dobbeltarbeidet skjerper denne sårbarheten. Kvinner med omsorgsansvar har i praksis mindre mulighet enn menn for aktiv jobbsøking, for omskolering, pendling og flytting. Kvinner har derfor ekstra store problemer med å finne seg jobb når arbeidsløsheten i samfunnet øker.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook