Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Publikasjoner / Vett
Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT

Vett

Vett er Nei til EUs temahefter som kommer ut 3-5 ganger pr. år.

Bestill papirutgaven av det vettheftet du ønsker.

Fil

Femte utgave av den populære EØS-guiden. I denne kan du finne kort og poengtert informasjon om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og om det finnes alternativer til dagens EØS-avtale.

Delelenke. 

Last ned: EOS_guiden_femte opplag 2017.pdf (2,04 MB)

Vett 2 2017 forside
Fil

EUs energiunion og hva den betyr for Norge. Energi er blitt et av EUs viktigste områder for integrasjon. Middelet er sentralisering av beslutningene, med myndighet samlet hos energibyrået ACER. For Norge skal overvåkingsorganet ESA ha en tilsvarende rolle i EØS. Noen mener Norge og vannkraften kan være et grønt batteri for EU, men eksportkablene truer industrien og grønn omstilling. 

Redaktør for Nei til EUs skriftserie VETT nr 2 2017 er Morten Harper. 48 sider i farger.

Link til deling.

Bestill i nettbutikken

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel,  Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 2 2017 _ for skjerm.pdf (942,77 kB)

Fil

Vett 1 2017: Lærdommens pris

Samtidig som partene i utdannings-Norge ønsker å legge et bredt kunnskapssyn til grunn når skolen skal utvikles for fremtiden, representerer handels- og investeringsavtalen TiSA en ensidig markedsretting. Vil det være mulig å ivareta fellesskolen ved åpning for private, kommersielle aktører? Vi ser også en utvikling der EUs politikk for skolepenger og EØS-avtalens krav setter prinsippet om lik rett og mulighet til høyere utdanning under press.

Redaktør for Nei til EUs skriftserie VETT nr 1 2017 er Agneta Amundsson. 48 sider i farger.

Link til deling.

Bestilling

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel,  Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 1 2017_skjerm.pdf (2,28 MB)

Fil

Britenes folkeavstemning om EU og betydning av Brexit.

To leave or not to leave. Det er spørsmålet når Storbritannia stemmer om EU-medlemskapet. Brexit-forkjemperne – de som ønsker å forlate EU – argumenterer med nasjonalt selvstyre, økt internasjonal innfl ytelse og den økonomiske kostnaden ved medlemskapet. EU-tilhengerne advarer mot svekket handel, økonomisk nedgang og ustabilitet i Europa.

Nei til EUs skriftserie VETT undersøker hva som er det sannsynlige utfallet i avstemningen, hvilke alternativer til EU britene har, og hva et Brexit kan bety for den norske debatten om EU og EØS. Redaktører for heftet er Nei til EUs utredningsleder Morten Harper og leder i internasjonalt utvalg Helle Hagenau.

Artikkelforfattere: Helle Hagenau, Per Edgar Kokkvold, Morten Harper, Boris Johnson, Kate Hoey og Kathrine Kleveland.

Heftet er 50 sider i hendig format. 

Vi kan tilby rabatt ved kjøp av større opplag: ved 10-49 stk: 50 %, 50 + stk: 75 %. (Porto tilkommer.)

Bestilling

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel, Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 2 2016 skjerm.pdf (2,65 MB)

Fil

EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre.

EØS skulle være en avtale for handel. Den har blitt mye mer. Folket vedtar Norges lover gjennom Stortinget, men gjennom EØS vedtas mange lover med påholden penn fra EU.

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2016 undersøker EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre.

Heftet er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Heftet er 50 sider i hendig format.

Link til deling

Bestilling

Heftet kan også lastes ned som gratis ebok (epub-format) fra iBooks store.

Last ned: Vett1_2016skjerm.pdf (847,52 kB)

Fil

TISA-avtalen og hva den betyr for skole, velferd og andre offentlige tjenester.

Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel som EU, USA, Norge og tyve andre land forhandler om. Landene utgjør to tredeler av verdens tjenestehandel.
 
Målet for TISA er full liberalisering av tjenester, der utenlandske selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje med nasjonale selskap. Resultatet er at TISA vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. TISA vil trolig legge større begrensninger på offentlig tjenesteyting enn dagens EØS-avtale.
 
TISA-forhandlingene er omgitt av hemmelighold. Det er stilt spørsmål ved avtalen i Stortinget, og stadig flere organisasjoner krever åpenhet i forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, og byråkrater forhandler videre på vegne av Norge.

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Prisen er 60 kroner. 

Vi kan tilby rabatt ved kjøp av større opplag: ved 10-49 stk: 50 %, 50 + stk: 75 %.

Bestilling

Link til deling

Link til iTunes

Last ned: Vett 3_2015 skjerm.pdf (877,35 kB)

Fil

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 2 2015 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Delingslink

Last ned: EUguiden2015skjerm.pdf (6,90 MB)

Fil

Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato
– og hva en handelsavtale skal inneholde

Dagens EØS-avtale kan sies opp med 12 måneders varsel. Det vil skape en situasjon for forhandlinger med EU om en ny
handelsavtale. En avtale som må være uten det demokratiske underskuddet skapt av EØS.

VETT nr. 1 2015 beskriver hovedstolpene i den nye handelsavtalen:
• En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU.
• Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene.
• Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk fra EU. Stortinget blir igjen suveren lovgiver.
• Fortsatt tollfri handel med industrivarer.
• Gjensidig markedsadgang for tjenester.
• Ikke frihandel eller krav om gradvis liberalisering av handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser (WTO-regelverket).
• Avtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelse.
• Ordning for tvisteløsning mellom stater på politisk nivå, ingen særskilt rett til søksmål for private selskaper (investor-stat).

Heftet er 50 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling  

Delingslink

Last ned: Vett 1_2015 skjerm.pdf (1,68 MB)

Fil

Vett 4 2014: Handel med høy pris

TTIP: Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap. Det er avtalen EU og USA nå forhandler om. Usikre kalkyler for økonomisk vekst brukes for å begrunne behovet for den. Avtalen kan også ses som et forsøk på å beholde den vestlige dominansen i verdensøkonomien.

KOSTNADENE: Forbrukerbeskyttelsen, arbeidsforhold, miljøvernet og demokratiet er under press. USA krever for eksempel at matvarer med GMO og klorvasket kyllingkjøtt skal være tillatt på begge sider av Atlanteren. Felles EU-USA-regler kan komme til Norge gjennom EØS-avtalen.

TISA: Den foreslåtte avtalen om internasjonal handel med tjenester – TISA – trenger inn i forhold som tradisjonelt har vært ansett som innenrikspolitikk: helse- og sosialtjenestene, utdanningsvesenet og kulturpolitikken. Skal handelsregler overstyre demokratiet?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Link til deling

Last ned: Vett 4 2014 skjerm.pdf (935,79 kB)

Fil

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.

SUNN STYRING Overvåkingsorganet ESA mener at EØS-avtalens regler om pasientrettigheter gjør at Norge ikke kan stille krav om forhåndstillatelse for behandling i et annet EØS-land. Truer EØS-reglene om sykehusbehandling i utlandet sunn styring av helsevesenet?

«SOCIAL EUROPE» EUs pålegg om nedskjæringer i medlemslandene har svekket velferdsordningene. Det har allerede fått følger for folkehelsen i mange land. Er veien til et mer sosialt Europa å begrenseb EUs makt over arbeidslivet og i sosialpolitikken?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 3_2014 skjerm.pdf (1,09 MB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook