Du er her: Framside / Kunnskapsbank / TTIP/TISA

TTIP/TISA

Handel med høy pris

Tilbake til temasida

Publikasjoner

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Reinhild Benning_0slo Germanwatch_TTIP_3_2017 EN.pdf (1,91 MB)

 
Fil

Agneta Amundssons innledning ved Nei til EUs utdanningskonferanse i Trondheim 9. januar 2017. 

Last ned: Norges utdanningssamarbeid med EU 2.pdf (1,34 MB)

Fil

Vett 1 2017: Lærdommens pris

Samtidig som partene i utdannings-Norge ønsker å legge et bredt kunnskapssyn til grunn når skolen skal utvikles for fremtiden, representerer handels- og investeringsavtalen TiSA en ensidig markedsretting. Vil det være mulig å ivareta fellesskolen ved åpning for private, kommersielle aktører? Vi ser også en utvikling der EUs politikk for skolepenger og EØS-avtalens krav setter prinsippet om lik rett og mulighet til høyere utdanning under press.

Redaktør for Nei til EUs skriftserie VETT nr 1 2017 er Agneta Amundsson. 48 sider i farger.

Link til deling.

Bestilling

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel,  Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 1 2017_skjerm.pdf (2,28 MB)

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

TiSA-hefte
Fil

TiSA på ti minutter

Velferdstjenester er ikke som andre tjenester. De skal hjelpe oss når vi trenger det mest. Den internasjonale handelsavtalen for handel med tjenester – TiSA – vil få konsekvenser for velferdstjenestene våre. Både de offentlige, ideelle og kommersielle. Hvorfor skal jordmortjenester, tannhelse og flere andre helsetjenester underlegges en internasjonal handelsavtale? Tidligere forhandlinger om handelsavtaler viser at det er mulig å stanse planene ved hjelp av folkelig motstand.Dette heftet er basert på Nei til EU arbeidsnotat nr 2 2016 «TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge», av Ebba Boye.

Link til deling. 

Last ned: TiSA på ti minutter 2016_skjerm.pdf (2,88 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Hva er CETA? Spørsmål og svar.

Blekket var knapt tørt på den nysignerte CETA-avtalen før næringsminister Monica Mæland rykket ut med at Norge bør få en tilsvarende avtale med Canada. Dette til tross for at den sju år gamle frihandelsavtalen som allerede finnes mellom EFTA og Canada har gitt en formidabel eksportvekst.

Fil

Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke helse- og omsorgstjenestene våre?

Velferdstjenester er ikke som andre varer og tjenester. Kombinasjonen av at tjenestene er komplekse, dekker grunnleggende behov og at brukerne ofte er i en sårbar posisjon, gjør at slike tjenester ikke egner seg for marked og konkurranse. Siden innføringen av EØS-avtalens Lov om offentlige anskaffelser i 1994 er helse-, sosial- og omsorgs-tjenester som ikke drives av det offentlige selv langt på vei blitt sidestilt med en hvilken som helst annen vare eller tjeneste på markedet. 175

TiSA-avtalen kan ikke tvinge Norge til å privatisere helsetjenester. Men dersom skattekutt fører til dårligere kvalitet på den offentlige velferden, og flere innbyggere med høy inntekt velger private løsninger eller tegner private helseforsikringer, så vil TiSA-avtalen i aller høyeste grad påvirke norske myndigheters mulighet til å regulere private helsekonsern. I den grad det allerede finnes private aktører inne på det norske markedet, så må internasjonale helsekonsern få nøyaktig de samme vilkårene som andre aktører på det norske markedet.

Rammeverket til TiSA-avtalen handler grunnleggende om å låse land til eksisterende nivå for liberalisering, samt å hindre myndigheter fra å innføre reguleringer som i praksis er handelshindrende. Målet er å presse land til å åpne opp for norske selskaper som Telenor og Statoil. Et slikt rammeverk setter kommersielle interesser over demokratiske rettigheter. Dersom det viser seg at omreguleringen til fordel for kommersielle selskaper har skadelige effekter, er det avgjørende at folkevalgte politikere har mulighet til å reversere denne politikken.

Regjeringen har levert et tilbud der de ber om at «offentlige tjenester» skal være unntatt fra kravet om likebehandling. Det er likevel grunn til å være bekymret for at dette unntaket ikke er formulert på en måte som vil stå seg i en eventuell tvisteløsnings-domstol. Det er også grunn til å stille spørsmål vedhva regjeringen kan blir presset til å forhandle bort i bytte mot markedstilgang for norske selskaper, nå eller i fremtiden. Rammeverket til TiSA innebærer at det er enkelt for fremtidige regjeringer å forplikte nye sektorer, men det er umulig å trekke dem tilbake.

Det sivile samfunn bør ikke slå seg til ro med å stole på regjeringens forsikringer. Den internasjonale handelsavtalen for handel med tjenester – TiSA – vil etter all sannsynlighet få konsekvenser for velferdstjenestene våre. Både de offentlige, ideelle og kommersielle. Erfaringer fra tidligere forhandlinger om handelsavtaler viser at det er mulig å stanse planene ved hjelp av sterk folkelig motstand. 176 Høsten 2016 står kampen om muligheten til å endre kurs, og regulere kommersielle helse- og omsorgskonsern i fremtiden.

Skrevet av Ebba Boye

Rapporten kan lastes ned eller bestilles fra Nei til EU for 100 kroner per stykk. Send bestilling på e-post eller ring  22 17 90 20. 

Last ned: TiSA helse omsorg NtEUarbnotat1602.pdf (605,43 kB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni. 
 • Regjeringens planer om å avstå suverenitet over Finanstilsynet til EU og ESA. 
 • Vi stoppet forslaget om å endre spillereglene i EU-kampen!
 • Vervekampanjeukene ga 399 nye medlemmer!
 • Myten om at vi må ha EØS for å få solgt varene våre. 

Last ned: Standpunkt 3-2016 skjerm.pdf (5,18 MB)

Fil

Innledning: TISA - hva er det?

Dette er en innledning utarbeidet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, om tjenestehandelsavtalen TISA.

Ferdig april 2016. (PowerPoint-fil kan fås på forespørsel til neitileu@neitileu.no )

Last ned: TISA april 2016-oppdatert.pdf (6,17 MB)

Fil

Vi tar kampen mot TISA

Nei til EU krever: Gå ut av TISA-forhandlingene!

• Nei til EU jobber hele tiden med viktige dagsaktuelle saker, som TISA, TTIP, EØS og hvilken innvirkning de vil ha på det norske folkestyret.
• Nei til EU er en folkebevegelse, og med oppdaterte medlemmer over hele landet når vi folk på skoler, studiesteder, i arbeidslivet og over hagegjerdene.
• Nei til EU jobber aktivt for å formidle innholdet i TISA-forhandlingene og samle de forskjellige TISA-motstandsbevegelsene.
• Nei til EU følger nøye med på hva som skjer i EU, og sprer informasjon og kunnskap om dette til folk, organisasjoner og media.
• Jo flere vi er sammen i kampen, jo enklere blir det å holde Norge utenfor EU.

Denne folderen er en kombinert informasjonsfolder og verveløpeseddel.

Last ned: Folder TISA 2016.pdf (5,00 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: TTIP – ein «gratis» veg ut av EU si krise?

«Økt vekst og kjøpekraft i EU og USA som følgje av TTIP (…)». «En TTIP-avtale vil sette standarder som kan utvikle seg til å bli globale».

Sitata ovanfor er henta frå debatt i Stortinget 26. mai i fjor og tilhøyrer regjeringa sin førre statsråd med ansvar for EØS-saker og tilhøvet til EU, Vidar Helgesen. Argumenta er ikkje Helgesen sine åleine. Same argumentasjon er ofte brukt av EU sine leiarar og av «superlobbyistar» i både Washington og Brussel. 

Fil

Dette er en innledning utarbeidet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, om TTIP og TISA.

Oppdatert per mars 2016. (PowerPoint-fil kan fås på forespørsel.)

Last ned: TTIP TISA mars 2016.pdf (2,56 MB)

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

Bilde

EU-krati: Sort hull

Tilbake til oversikten

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs krav om at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
 • Nei til EUs nye nestledere Gina Barstad og Shoaib Sultan. 
 • Den nye årboka vår, «Sammenbrudd for Schengen». 
 • Nei-sidens seier i folkeavstemningen i Danmark 3. desember.
 • Storbritannia debatterer den norske EU-løsningen. Og Nei til EU bidrar til debatten. 

Last ned: Standpunkt 1-2016 skjerm.pdf (5,30 MB)

Gårdsbruk
Artikkel (enkel)

Disse innledningene var blant de som ble holdt på Landbrukspolitisk utvalgs seminar 23. oktober 2015 i Oslo.

Fil

Handels- og statsavtaler er viktige for mange næringers og staters utvikling, noe vi kjenner godt fra diskusjoner om EEC-, EF- og EU-medlemskap i Norge. Stadig tilbakevendende diskusjoner om globale handelsavtaler først gjennom GATT, så WTO og nå regionale handelsavtaler, skaper høy temperatur, og disse har også potensielt stor innflytelse i de land som inngår avtalene. '

Norge følger nøye med på hva som foregår internasjonalt når det gjelder mellomstatlige avtaler; for å holde seg oppdatert om utviklingen i egen region, for å utvikle vårt forhold til nære allierte og handelspartnere, og ikke minst for å være oppdatert på utvikling i handelsregelverk generelt. Forholdet til vår store handelspartner EU er for tiden regulert gjennom EØS, mens vi ikke har noen spesiell avtale med vår allierte nabo USA. Det er også høyst uvisst om vi trenger en avtale med USA, selv om EU og USA blir enige om partnerskapsavtalen.

Rapporten er skrevet av Margaret Eide Hillestad og Christian Anton Smedshaug og utgitt av Agri Analyse

Last ned: Notat 2 - 2015 Er TTIP løsningen på krisen (web).pdf (1,04 MB)

© Nei til EU
Artikkel (enkel)

Disse appellene ble holdt på TISA-markeringen på Eidsvolds plass 10. oktober 2015. 

Den 10. oktober startet den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som ryster demokratiet. Det ble avholdt over 150 arrangementer i Europa og på den andre siden av Atlanteren denne dagen. 250 000 tok til gatene i Berlin! 10 000 i Amsterdam, 3000 i München, 2000 i Brussel og hundrevis i byer som Paris, Madrid og Helsinki. Og i Oslo var vi minst 1500 som samlet oss foran Stortinget! 

Fil

Hvorfor er kvinner kritiske til EØS, TISA og TTIP? - Det handler om nedbygging av velferdsstaten og deregulering av økonomien. Avtaler som legger forholdene til rette for multinasjonale selskap og privatisering av offentlig sektor. Prinsippet for den økonomiske politikken skal være fri konkurranse i et globalt marked. Det er de fleste kvinner lite tjent med.

Løpeseddelen er utabeidet av Nei til EUs kvinnepolitiske utvalg.

Last ned: kvinneflyer 2015 tisa_ttip for print (2).pdf (1,69 MB)

Fil

TISA-avtalen og hva den betyr for skole, velferd og andre offentlige tjenester.

Trade in Services Agreement – TISA – er avtalen om tjenestehandel som EU, USA, Norge og tyve andre land forhandler om. Landene utgjør to tredeler av verdens tjenestehandel.
 
Målet for TISA er full liberalisering av tjenester, der utenlandske selskaper får rett til å operere på det norske markedet på lik linje med nasjonale selskap. Resultatet er at TISA vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. TISA vil trolig legge større begrensninger på offentlig tjenesteyting enn dagens EØS-avtale.
 
TISA-forhandlingene er omgitt av hemmelighold. Det er stilt spørsmål ved avtalen i Stortinget, og stadig flere organisasjoner krever åpenhet i forhandlingene. Likevel benekter regjeringen problemene som påpekes, og byråkrater forhandler videre på vegne av Norge.

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Prisen er 60 kroner. 

Vi kan tilby rabatt ved kjøp av større opplag: ved 10-49 stk: 50 %, 50 + stk: 75 %.

Bestilling

Link til deling

Link til iTunes

Last ned: Vett 3_2015 skjerm.pdf (877,35 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

Faktaark 6-2015: Ideologisk handel

Regjeringens melding om handel har udokumenterte påstander om økonomisk gevinst av EØS-avtalen og er ensidig om frihandelens virkninger.

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

Fil

5-2015: Modell for investeringsavtaler

Regjeringen la i mai frem forslag til en ny modell for investeringsavtaler med andre land. Saken er på høring frem til medio september. Dette faktaarket bygger på Nei til EUs høringsuttalelse.

Last ned: faktaark 05_2015.pdf (1,32 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nå kan du skrive under mot EØS-avtalen!
 • EØS-avtalen og lokaldemokratiet. 
 • Folkeavstemning om EU-medlemskapet i Storbritannia.
 • Tysk dominans i EU.
 • Nye bøker om eurokrisen.
 • Nei til EU der du bor: Finnmark Nei til EU.
 • 10 år med nei-flertall på meningsmålingene.  

Last ned: Standpunkt 3-2015 skjerm.pdf (5,33 MB)

Fil

TTIP og TISA løpeseddel april 2015

Løpeseddel utgitt av Nei til EU om TTIP og TISA: Handel uten demokrati og deregulering av tjenester. Oppdatert versjon (mai 2015).

Last ned: TTIP_TISA flyer 2015.pdf (700,83 kB)

Fil

Standpunkt 2-2015

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Historiske EØS-vedtak i EL & IT Forbundet og Fellesorganisasjonen. 
 • Global aksjonsdag om TTIP 18. april. Og TTIP-skolen. 
 • Solidaritet med Hellas. 1 av 4 i EU lever i fattigdom.
 • Les om den nye utgåva av EU-guiden. 
 • EU midt i matfatet
 • Island dropper EU-søknaden.
 • Stemningsskifte i Nordland Nei til EU.

Last ned: Standpunkt 2-2015.pdf (5,45 MB)

Fil

3-2015: TTIP smitter til EØS

Med handelsavtalen TTIP vil nye EØS-regler kunne bli utviklet både i Washington og Brussel. 

En handelsavtale mellom USA og EU vil endre regelverket i det indre markedet, og dermed regler for varer og tjenester i Norge gjennom EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 03_2015.pdf (494,36 kB)

Bilde

EU-krati: TISA

Tilbake til oversikten

Fil

Standpunkt 1-2015

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Den nye leiaren i Nei til EU, Kathrine Kleveland. 
 • Landsmøte 2014 og avslutninga av jubileumsåret 2014
 • Jubileumsboka "Folket sa nei" av Dag Seierstad.
 • Regjeringa sitt framlegg til ny postlov, som vil innføre EUs postdirektiv. 
 • Natur og Ungdom krev at Noreg ikkje sluttar seg til TTIP-avtalen.
 • Jonas Gahr Støre sine spådomar om norsk EU-medlemskap.

Last ned: Standpunkt 1-2015 nett.pdf (3,89 MB)

Fil

Handel med høy pris

Denne innledning kan brukes som standardforedrag om TTIP. Den er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Hva TTIP betyr for arbeidsplassene, miljøet og folkestyret.

Innledningen kan lastes ned som pdf nedenfor eller som PowerPoint-fil .

Last ned: TTIP nov 2014.pdf (1,38 MB)

Fil

Vett 4 2014: Handel med høy pris

TTIP: Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap. Det er avtalen EU og USA nå forhandler om. Usikre kalkyler for økonomisk vekst brukes for å begrunne behovet for den. Avtalen kan også ses som et forsøk på å beholde den vestlige dominansen i verdensøkonomien.

KOSTNADENE: Forbrukerbeskyttelsen, arbeidsforhold, miljøvernet og demokratiet er under press. USA krever for eksempel at matvarer med GMO og klorvasket kyllingkjøtt skal være tillatt på begge sider av Atlanteren. Felles EU-USA-regler kan komme til Norge gjennom EØS-avtalen.

TISA: Den foreslåtte avtalen om internasjonal handel med tjenester – TISA – trenger inn i forhold som tradisjonelt har vært ansett som innenrikspolitikk: helse- og sosialtjenestene, utdanningsvesenet og kulturpolitikken. Skal handelsregler overstyre demokratiet?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Link til deling

Last ned: Vett 4 2014 skjerm.pdf (935,79 kB)

Fil

EU og USA forhandler om en handels- og investeringsavtale som tilhengerne håper skal gi økonomisk vekst. Motstanderne frykter dårligere arbeidsforhold, GMO i maten og mindre demokrati.

Last ned: faktaark 01_2014.pdf (124,86 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook