Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.

Årsmøte 2020 på Fossesholm

Buskerud Nei til EU sitt utsatte årsmøte ble avholdt på Fossesholm, Vestfossen, 9.9.20. Under valget ble det noen mindre utskiftninger i styret, bl.a. ble det valgt ny leder.

Marianne Nyland ble valgt til møteleder.
Hun la fram styrets beretning. Blant positive hendelser ved fjoråret var stand på Vestfossen-marken og et åpent møte med Per Olaf Lundteigen: "NAV-skandalen og EØS-skandalen"

Regnskapet viser god økonomi. I Nei til EU-regelverket skal halvparten av kontingentpengene gå til fylkesorganisasjonen, som så fordeler videre til lokallag, etter behov.

Et par forslag til vedtektsendringer ble også fremmet. Å kutte ut styrets vararepresentanter ble ikke vedtatt.

Det ble derimot vedtatt at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett. Tidligere valgte lokallagene utsendinger til årsmøtet. Med færre lokallag enn tidligere, ville den gamle regelen betydd at mange av Buskerud Nei til EU sine medlemmer ikke hadde hatt stemmerett via valgte representanter på årsmøtet.

Tilslutt var det valg på nytt styre. De fleste i styret fortsatte, men det ble valgt ny styreleder, et nytt styremedlem og to nye varamedlemmer. Alle valg var enstemmige.
Det ble vedtatt å gi styret i fullmakt både å utarbeide arbeidsplan og å velge delegater til Nei til EUs landsmøte nå i høst.

Gå til KONTAKT OSS for bilder av styrets medlemmer, eller klikk her.
 


Protokoll
Buskerud Nei til EU årsmøte 2020 på Fossesholm, Vestfossen
09.09.2020 kl. 20.00  

Det var 23 medlemmer til stede.  
Marianne Nyland blei valgt til møteleder.
Tom Ragnar Berg blei valgt til referent.  

 1. Styrets beretning:
  Møteleder leste opp styrets beretning.
  Vedtak: Tatt til orientering.

 2. Regnskap og revisors beretning:
  Regnskapet viser et overskudd på kr 72.146. Beholdningen pr. 31.12.19 er kr 542.836.
  Revisor har revidert regnskapet og funnet det i orden.
  Vedtak: Regnskapet med revisors anmerkning ble opplest og godkjent.

 3. Arbeidsplan:
  Arbeidsplan ikke lagt fram.
  Vedtak: Årsmøtet ga styret tillatelse til å utarbeide arbeidsplan på første styremøte.

 4. Innkomne saker:
  a) Vedtektsendring, forslagsstillere Hilde Glenne og Marianne Nyland:
  Forslag om at styret ikke skal ha vararepresentanter.
  Vedtak: Ikke vedtatt.
  b) Vedtektsendring, forslagsstiller Marianne Nyland:
  Forslag om at alle medlemmer som møter på årsmøtet skal ha stemmerett.
  Vedtak: Vedtatt.

 5. Valg:
  Leder: Jan Christensen (Drammen, ny)
  Nestleder: Marianne Nyland (Kongsberg)
  Styremedlemmer: Kari Vernsskog (Eiker), Tom Ragnar Berg (Ringerike), Cato Christiansen (Ringerike), Tove Blåmoli (Drammen), Tone O. Jansen (Hole), Jon Halvor Ovrum (Ringerike), Tori Kløven (Drammen, ny). 
  Varaer: Jan Ivar Jansen (Hole), Inge Losvik (Ringerike, ny), Jan Egil Bogdanoff (Eiker, ny).
  Revisorer: Kjell Grønhovd (Modum) og Lars Foss (Sigdal).
  Valgkomite: Jon Grøterud (Modum), Egil Chr. Hoen (Eiker) og Astrid Nesthorne (ny, Eiker)
  Landsmøteutsendinger: Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å utpeke landsmøteutsendinger på neste styremøte.
   

Stort bilde i toppen: Noen av styrets medlemmer, fra venstre: Jon Halvor Ovrum. Marianne Nyland, Jan Christensen, Kari Vernsskog.