Hordaland Nei til EU - Protokoll og vedtak fra årsmøtet 2. mars 2018

Park Hotell Vossevangen. Møtet starta kl 18.00 og vart heva kl 20.30

Sak 1.  Opning

Fylkesleiar Gunnar Rutle opna og ønskte velkomen til årsmøtet.

Han kom kort inn på den topp-aktuelle saka om energibyrådirektivet, ACER, og tok særleg opp den motstanden det er i ulike lag av folket mot å slutta seg til direktivet. Måten regjeringa har tenkt å gjera dette på, er eit stort spørsmål både for folket og for kjente juristar. Motstanden ser me i fagrørsla, hos ein del parti, fleire kommunar og fylkeskommunar, delar av Arbeiderpartiet, naturvernarar med fleire.

13 medlemmer møtte (inkludert Tove Berit Berg og Sigbjørn Hauge)

Det var ein kort presentasjonsrunde.

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

Innkalling og saksliste vart godkjente

Sigmund Simmenes og Jorunn S. Holsen vart valde som møteleiar

Toril Mongstad og Oddvar Skre vart vald som protokollførarar

Jane Nordlund og Tone Storevik vart valde til protokollunderskrivarar

Sak 3. Helsingar til årsmøtet

 • Varaordførar i Voss kommune, Sigbjørn Hauge helste årsmøtet, frå Voss kommune og frå Senterpartiet.
 • Tove Berit Berg – styremedlem og medlem av AU -  NeitEU – helste årsmøtet.

Det vart også vist ein flott, liten film om kva industrien vår er og kva han betyr for landet vårt. Denne filmen er ein del av kampanjen mot energibyrådirektivet og han ligg tilgjengeleg på Nei til EU si heimeside.

Sak 4. Årsmelding 2017

 • Sigmund gjekk gjennom årsmeldinga.
 • Gunnar hadde ordet og informerte om seminaret me arrangerte den 21.2.2018. Rett nok ein 2018-aktivitet, men viktig å opplysa om.

Årsmøtet vedtok årsmeldinga for 2017.

Sak 5. Revisjonsmelding 2016

 • Hildur Straume presenterte revisjonsmelding for 2016, som må sjåast som ei melding til årsmøtet.

Årsmøtet tok revisjonsmeldinga for 2016 til orientering.

Sak 6. Rekneskap, balanse og revisjonsmelding for 2017

Hildur presenterte det framlagte materialet.

Følgjande hadde ordet:

 • Oddvar. Stilte spørsmål om kva posten andre inntekter inneheld.
 • Hildur: støtte frå Studieforbundet, tippemidlar, innbetaling frå seminar mm
 • Gunnar: kommenterte at fylkesstyret har ein større reserve og at målet ikkje er å halda fram med å byggja opp denne reserven. Styret må diskutera korleis me kan bruka meir på aktuelle og relevante saker.
 • Toril: Større aktivitet vil krevja at fleire deltek i aktuelle aktivitetar, og ho oppmoda styret om å vera merksam på nettopp dette.
 • Revisor Frank Mo gjekk gjennom den framlagte revisjonsmeldinga.

Årsmøtet vedtok framlagte rekneskap, balanse, og revisjonsmelding. Heile styret har skrive under, bortsett frå Rose Maiken Flatmo. Hennar underskrift kjem i ettertid.

Årsmøtet vedtok at årsresultatet for 2017, kr 33.021.- vert lagt til eigenkapitalen.

Sak 7. Arbeidsplan 2018

Toril gjekk i gjennom arbeidsplanen for 2018 slik han låg føre.

Desse hadde ordet:

 • Jorunn: kan me gje litt fleire midlar til lokallag som vil starta opp?
 • Gunnar:  det skulle det vera rom for
 • Gunnar: supplerte med å understreka at me skal halda fram med å arrangera seminar, gjerne i samarbeid med andre aktørar, t.d. fagrørsla
 • Oddvar: arbeidet med å få med fleire unge, må prioriterast høgare
 • Toril: arbeid for å få med fleire unge med er ikkje særleg vektlagd i denne arbeidsplanen, dette er likevel ei prioritert oppgåve i styret. Verving og aktivisering av medlemer vil også vera høgt prioritert.

Årsmøtet vedtok arbeidsplan for 2018

Sak 8. Budsjett for 2018

Hildur gjekk gjennom budsjett for 2018, og kommenterte at merknad om post 3900 har feil kontonummerreferanse, det skal vera post 3200.

Følgjande hadde ordet:

 • Gunnar: understreka at UD-midlar er ein usikker post fram til me får avklaring i om me får midlar eller ikkje.
 • Frank Mo: oppmoda styret til å finna eit anna kontonamn på post 7425, til styrets disposisjon. Det kan henda at posten skal delast opp og vera meir tydeleg i høve til kva denne posten er tenkt brukt til.
 • Oddvar: tok opp det viktige arbeidet med å få med fleire ungdomar, post 6890
 • Han spurde og om Etne-marknaden? Refererer til at styret har vedteke post 7300, som hittil har Etne-marknaden med i seg, og ber om at styret vurderer grundig deltaking på denne marknaden.
 • Hildur: kommenterte dei innspela som kom.
 • Sigmund: oppmodar til at styret får i oppdrag å sjå på det Frank Mo kommenterte om post 7425.

Årsmøtet vedtok budsjett for 2018 med følgjande merknad: ved bortfall av UD-midlar vil årsmøtet godkjenna revidert budsjettering av eit mindre underskot.

Sak 9. Innkomne framlegg og årsmøte-fråsegner

 a. ACER

Toril gjennomgjekk uttalen, og refererte til siste kapittelet om vedtak.

Årsmøtet vedtok å godkjenna uttalen slik han er presentert.

b. EØS – folkestyret, viktigaste argumentasjon for nei til avtalen.

John Dale gjekk gjennom uttalen. Det er ønskjeleg å vidaresenda denne til sentralt hald. Temaet har klart overordna viktigheit.

Følgjande hadde ordet:

 • Tove Berit Berg understreka at temaet som uttalen tar opp er svært viktig, og at temaet må brukast vidare både i sentrale organ, fylkeslag og i kontakt med andre samarbeidspartar.

Årsmøtet vedtok å gå vidare med diskusjonen om denne uttalen på seminaret påfølgjande dag. Dette for eventuell vidare utforming. Styret fekk fullmakt til å gjera dette arbeidet (slik ble den endelige uttalen)

c. Privatisering av selskap i offentleg regi

Toril gjekk gjennom uttalen.

Desse hadde ordet:

 • Oddvar: viktig fråsegn i det arbeidet Nei til EU gjer. Privatisering vil gå utover kvaliteten.
 • Årsmøtet vedtok uttalen slik han låg føre.
 • Sigmund ønskte at årsmøtet må vedta kven som tar ansvaret for å publisera og til kva aviser denne uttalen skal sendast
 • Tove Berit Berg oppmoda til at uttalar må sendast ut og leggjast ut på face-book, andre sosiale mediar
 • Gunnar: me bør senda dette til organisasjonar og samarbeidspartar.

Dette slutta årsmøtet seg til. Uttalen er slik.

Årsmøtet vedtok at Toril tar ansvar for å senda ut vedtekne uttalar, i første omgang første og siste uttale.

Sak 10. Val

Leiar i valkomiteen, Jane Nordlund la fram valkomiteen si innstilling.           

Årsmøtet vedtok følgjande samansetning av styret, revisor og val-komité:

Styret:

Leiar Gunnar Rutle
Styremedlem Toril Mongstad
Styremedlem Oddvar Skre
Styremedlem Hildur Straume
Styremedlem Sigmund Simmenes
Styremedlem Jorunn Skistad Holsen
Styremedlem Ivan Tubez (ny

 Vararepresentanter:

 1. Så langt ingen på denne plassen *
 2. Geir Ove Hopsdal                                          
 3. Anna Nordlund                     
 4. Frode Mansåker                    

*det vart avklara 3. mars under seminaret at John Dale tek på seg vervet som 1. vara.

Revisor: Frank Mo       

Desse hadde ordet:

 • Frank: kanskje Ivan kan vera 1. vara? Dette ønskte ikkje styret å slutta seg til.
 • Jorunn: tilleggsinformasjon, Geir Hopsdal har informert om ein arbeidskvardag som ikkje gjer det mogeleg for han å stå som 1. vara.
 • Toril: til informasjon: fylkesstyret kallar inn alle vara-representantar til kvart styremøte
 • Hildur: litt tilleggsinformasjon om korleis dette fungerer i styret med omsyn til innkalling, samt at fylkesstyret er klar over at det kan vera ei utfordring at alle møter til kvart møte.

Årsmøtet vedtok val av styret. Årsmøtet vedtok at styret arbeider med å finna 1. vara – sjå ovannemnde merknad som syner at dette vart avklart 3. mars.

Val av utsending til neste landsmøte.

Årsmøtet vedtok at styret får fullmakt å velja landsstyredelegatar til landsmøtet 9. – 11. november 2018 (i Sarpsborg).                            

Valkomité 2018

Jane Nordlund, Bergen, leiar

Jorge C Dahl, Bergen - ny

 • Sigmund foreslo at val-komiteen skal ha to medlemmer, ikkje tre som tidlegare.

Årsmøtet vedtok at valkomiteen har to medlemmer og begge dei som det er gjort framlegg om vart valde.

Sak 9. Avslutning

Sigmund Simmenes takka for frammøte og eit godt årsmøte og ønskte velkomen til felles middag.

Gunnar Rutle avslutta og takka for møtet, han takka og eit aktivt AU for godt samarbeid.

Møtet var heva kl. 20.30

Sigmund Simmenes, møteleiar

Toril Mongstad, referent                                                   

Oddvar Skre, referent

Protokollunderskrivar: Jane Nordlund                                                                       Protokollunderskrivar: Tone Storevik