Korona-krisa, sjølvforsyning og sjølvråderett

Me står midt oppi ein pandemi, ei verdsomfattande helsekrise som vil få dramatiske følgjer på mange nivå og område i samfunnet.

Eit av dei aktuelle tema som vert mykje diskutert er korleis me skal både forska på, utvikla og ikkje
minst, skaffa medisin mot Covid19, (namnet på sjukdomen som korona-viruset fører til), spesielt, og
medisinforsyning generelt.
Tidlegare, før EØS-avtala, hadde landet vårt Norsk Medisinaldepot (NMD), ei statleg eigd verksemd
som mellom anna, skulle sikra eit trygt beredskapslager av medisinar. Dette gjorde oss mindre
sårbare i høve til medisin-forsyning.
Kva skjedde med NMD?
Då EØS-avtala vart innført i Noreg i 1994, vart det klart at EU ikkje ville akseptera eit statsmonopol,
dette rokka ved grunnpilarane i EU sin politikk: fri flyt av varer, tenester, arbeidskraft og kapital,
deregulering av konkurransehemmande ordningar og fri etableringsrett. Monopolet måtte vekk. Alt i
1992, då EØS-avtala vart signert, vart NMD omgjort frå å vera ei statsbedrift til å verta
statsaksjeselskap. Dette vart gjort for å tilpassa seg EØS-avtala.
I 1998 vedtok Stortinget delprivatisering av Norsk Medisinaldepot, og 66% av aksjane vart selde. Men dette var ikkje nok. I 2001 vart alt seld til eit tysk firma, og i dag er det eit amerikansk selskap som eig det tidlegar NMD.
Me gav frå oss heile kontrollen. Det som i EU-samanheng vart sett på som eit ulovleg statsmonopol,
er no på eigarhender som i røynda representerer eit nytt monopol, det amerikanske storkonsernet
som tok over heile NMD.
Nei til EU kjempar for at Noreg ikkje skal verta medlem i EU, og for å seia opp den politisk over-
styrande EØS-avtala. Me vil ha likeverdige, tosidige handelsavtalar med dei me handlar med, utan
politisk diktat som ein av vilkåra for å handla.
Kva meiner du som no set og les dette?
Om du, som oss, meiner at me skal styra sjølve, ikkje berre i høve til medisinforsyninga, men og i
høve til andre særs viktige politikkområde, er du velkomen til å verta medlem.
I veke 17 og 18 har Nei til EU nasjonale verveveker. Me treng fleire som vil kjempa saman med oss.
Meld deg inn!

(Denne artikkelen vil også komme i Avisa "Strilen")