LO må endre syn på EØS!

Med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft blir prisen på arbeid dumpet. Uten klare krav til norske lønns- og arbeidsvilkår følger lavere produktivitet, tap av kunnskap og læring samt nedgang i organisasjonsgrad.

Arbeidsinnvandrere er velkommen til å jobbe i Norge på norske lønns- og arbeidsvilkår.

SSBs tall viser at 270 000 arbeidsinnvandrere fra EU/EØS-området er fast bosatt i Norge og at 75 000 lønnstakere er på korttidsopphold flere perioder i løpet av året. I tillegg kommer selvstendige næringsdrivende, arbeidsgivere på korttidsopphold samt arbeidstakere registrert som enmannsforetak.

Den nyliberalistiske organiseringen av arbeidslivet med økende bruk av bemanningsforetak er i ferd med å endre den norske modellen. Problemet forsterkes av at mange EU-direktiv reduserer fagbevegelsens muligheter til å kjempe mot svart arbeid, arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og lavlønnskonkurranse. Lovbestemt minstelønn vil øke problemet. Utenfor Norden er minstelønna normalt dårligere enn den laveste norske tariffen.

EØS-avtalen og ulike norske regjeringer bidrar til økt bruk av korttidsansatte og midlertidig arbeidskraft framfor fast ansatte på heltid med tariffavtale. Dette undergraver tariffavtalene og gjør fagorganisering svært vanskelig. Et viktig bidrag til ordnede arbeidsforhold er å forby bemanningsbransjen og gjenreise offentlig arbeidsformidling.

Oslo Nei til EU ønsker et inkluderende og regulert arbeidsliv og oppfordrer LO til å realisere kongressvedtaket om at norsk lov- og avtaleverk skal ha forrang foran EUs regler og til å endre syn på EØS-avtalen. LO må vedgå at det såkalte «handlingsrommet» utnyttes best ved å si nei til EU-direktiv som truer trygge arbeidsplasser og faglige rettigheter. 

Vi trenger en handelsavtale med EU, slik mange land i verden har, til erstatning for EØS-avtalen.

LO må kreve en offentlig utredning!  

 

Oslo Nei til EU

Syver Zachariassen, leder og Lill Fanny Sæther, nestleder