Politisk skolering i Nei til EU

Styret vedtok i juni 2017 «Skoleringsplan for Nei til EU». Dette dokumentet utdyper skoleringsplanen med noen prioriterte politiske tema som er av særskilt betydning for organisasjonens mål og arbeid, og som det er viktig at de ulike leddene av organisasjonen er skolert i.

Skoleringsplanen omhandler flere ulike metoder for skolering. Dette dokumentet anbefaler tilgjengelige publikasjoner som gir en relevant innføring i de politiske temaene. De skriftlige kildene kan selvsagt brukes i ulike former for skolering, enten det er selvstudier eller i grupper. Publikasjonene er utgitt av Nei til EU, der ikke annet er oppgitt. De kan lastes ned fra nettsidene eller bestilles i papirutgave (ikke foredrag).

Nei til EU vil også legge til rette for at tillitsvalgte, medlemmer og politisk interesserte kan orientere seg i det internasjonale og engelskspråklige ordskiftet om den europeiske integrasjonsprosessen og EUs utvikling framover. Denne prioriteringen av politiske temaer vil bli supplert med relevante tips til litteratur og nettsider som går i dybden på temaene under.

Tema 1: EØS-avtalen generelt


Tema 2: EU, EØS og strategiske samfunnsområder

Dette er sentrale saksfelt som potensielt kan svinge opinionen i spørsmålet om EØS-avtalen og Norges forhold til EU utover dette.

2.1 Markedsadgang

2.2 Energi og ACER

2.3 Velferd og likestilling

2.4 Brexit

2.5 Alternativene til EØS

  • Skriftserien Vett nr 1 2015: Alternativet til EØS er en fornyet handelsavtale (2015)

Tema 3: EUs indre utvikling

3.1 Eurosonen


3.2 Schengen og felles grenser

3.3 Unionsbyggingen: stadig tettere union eller EU i flere hastigheter?