Skoleringsplan for Nei til EU

I denne planen vil man finne både generelle og mer overflatiske kurs og en rekke spesialkurs/temakurs som går mer i dybden. Her kan tillitsvalgte og andre medlemmer lære seg/øve seg på rollen og andre oppgaver de har.

Å være god på organisasjonsarbeid er viktig for å ha en levende organisasjon som kan takle utfordringer etter hvert som de dukker opp. Spesielt innen sosiale medier ser vi en rask utvikling og det er viktig å delta i alle de kanalene vi kan for å få frem vårt budskap. I denne skoleringsplanen foreslår vi noen temaområder som vi tenker kan være aktuelle for de fleste medlemmene våre:

Skoleringsplanen til Nei til EU finnes kun i digital form og oppdateres etter hvert som det kommer til nye kurs og nytt kursmateriell. Det kan derfor være lurt å følge med på skoleringsplanen for å se om det er noe nytt som fanger interesse og som kan være aktuelt for lokal- eller fylkeslaget.

Studieringer

Selv om en kan lære seg mye ved å lese, kan det å diskutere ofte gi en djupere forståelse av emner. Dette er tanken bak studieringer. Studieringer kan alle arrangere, og gjennomføring av en enkel form for studiering kan for eksempel være at deltakerne leser noe litteratur til hver kurskveld og diskuterer det de har lest. Litteratur som Nei til EU produserer kan bestilles med å sende e-post til bestilling@neitileu.no. Nei til EU kan tilby materiell som en «kurspakke» til rimeligere pris enn om man bestiller bøker, hefter m.m. enkeltvis. Pris avtales i hvert enkelt tilfelle. Husk å sende bestillingen i god tid før kurset skal holdes. Aktuelle litteratur finnes som oftest både i papirformat og som digital fil som kan lastes ned fra Nei til EUs nettside, men noe av den aktuelle litteraturen finnes kun digitalt.

Det er også mulig å hente inn innledere til kurs. Nei til EU kan bidra med tips om innledere, men det er den enkelte kursarrangørs ansvar å inngå avtaler med innledere. Forespørsel om tips til innledere gjøres med å sende en e-post til fylkessek@neitileu.no.

Kurs kan gjennomføres uten at man trenger å møtes fysisk – for eksempel via Skype, Hangouts eller chatteprogrammer. Derfor kan interessegrupper, f.eks. styresekretærer treffes til kurs helt uavhengig av hvor man bor, bare man har datautstyr og rimelig god internettilgang.

Nettskole

Studieforbundet Næring og Samfunn har et eget opplegg for nettskole og der kan du velge det nettkurset du er interessert i. Du får tilgang til kurset i et år og du bestemmer selv når du vil begynne. Du finner tilbudet på nettsida til studieforbundet. Pr. sommeren 2017 tilbys kurs i styrearbeid og valgkomitéarbeid.

Hvordan få tilskudd til kurs?

Studieforbundene gir økonomisk støtte til studieringer. Nei til EU er tilsluttet Studieforbundet Næring og Samfunn, som gjerne bistår med å lose en gjennom prosessen med å søke støtte m.m. Reglene for støtte endres stadig, så vi anbefaler å sjekke med studieforbundet om reglene. Telefon 22 17 66 00. E-post: post@naeringogsamfunn.no

Hjemmeside: www.naeringogsamfunn.no.

For å få støtte til kurs kreves bl. anna en godkjent studieplan. Det er allerede utarbeidet flere ferdige studieplaner som kan benyttes, men organisasjons- og politikkområdene som Nei til EU har behov for eller følger er i stadig utvikling og det må derfor utvikles/oppdateres nye studieplaner som er dagsaktuelle. Ansatte i Nei til EU kan hjelpe til med utarbeidelse av studieplaner som er tilpasset det studiebehovet som etterspørres. Send en e-post til fylkessek@neitileu.no og spør om hjelp.

Mange har en forestilling om at regelverket rundt studiesirkler er byråkratisk og lar av den grunn være å registrere studiearbeidet sitt, men saksgangen er slett ikke er komplisert. Tilskuddet utgjør kanskje ikke så store summer, men det kan være en ekstra impuls for et lokallag eller fylkeslag å organisere studieaktivitet. Organiserer man et kurs gjennom studieforbundet har arrangøren dessuten rett til gratis bruk av offentlige lokaler på visse vilkår.

Når det gjelder kravet om at «Kurset må utlyses for målgruppa – offentliggjøres», så holder det at kurset oppføres på fylkeslagets nettside hvis målgruppa er Nei til EUs medlemmer. Denne offentliggjøringen er helt gratis. Merk at annonser i aviser koster en del. Det kan også være lurt å spre kurset gjennom aktuelle sosiale medier, f.eks. gjennom Facebook med å linke til fylkeslagets nettside for å få oppmerksomhet omkring kurset.


Aktuelle kurs – organisatoriske

Ny som tillitsvalgt i Nei til EU

Kurset tar for seg organisasjonens historie, ideologi og politikk, vedtekter, organisering, styrets funksjon, oppgaver og utfordringer, gjennomføring av møter og prosjekter, hvordan motivere til aktivitet i organisasjonen og verving. Hvorledes oppnår man kontakt med medlemmene og hvorledes sprer man informasjon? Kurset tar også for seg bruk av media og sosiale medier, samt gjennomgang av aktuelle alliansepartnere.

Aktuelt studiemateriell:

Samfunnskontaktarbeid - dagens mediebilde/digitale og sosiale medier

Å få ut budskapet som Nei til EU har til storsamfunnet er kanskje det viktigste man kan drive med som tillitsvalgt  og vanlig medlem for å nå organisasjonens mål. Kurset går igjennom hvilke steder man har i dagens mediebilde for å få fremmet budskapet.

Aktuelt studiemateriell:

Trygg organisasjon

Kurset tar for seg hvorledes man kan forebygge grenseoverskridende adferd. Frivillige organisasjoner skal være trygge, gode arenaer hvor man kan utvikle seg og få utfolde seg med sine interesser. Alle som arrangerer aktiviteter har et ekstra ansvar for å bygge et godt organisasjonsmiljø og forebygge uønskede hendelser og adferd som krenker eller overskrider personlige grenser og integritet. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har en del aktuelt studiemateriell som kan lastes ned gratis på internett.

Aktuelt studiemateriell:


Rollespesifikke kurs

Man kan også gå litt dypere ned i de forskjellige organisasjonsmessige områdene for å øke kunnskapsnivået mer spesifikt hvis man har interesse for det. Nedenfor er listet opp noen kurs som kan være aktuelle med litt omtale:

Ledelse av laget

 • Hvordan være en god styreleder?
 • Fordeling av arbeidsoppgaver i styret og ansvarliggjøring
 • Hvordan lage gode arbeidsplaner og årshjul
 • Hvordan lage godt samarbeidsklima i styret og jobbe som et team?
 • Hvorledes løse konflikter i styret?
 • «Styreseminar» - hvordan gjennomføre det?
 • Kunsten å lede frivillige

Aktuelt studiemateriell:

Studieforbundet Næring og Samfunn har også et nettbasert kurs som heter Styrearbeid som kan gjennomføres.

Styresekretær

 • Hva vil det si å være styresekretær?
 • Arbeidsverktøy

Aktuelt studiemateriell:

Kasserer/økonomiansvarlig i styret

 • Hva vil det si å være kasserer/økonomiansvarlig i styret?
 • Arbeidsverktøy

Aktuelt studiemateriell:

Styreansvarlig for informasjons- og pressearbeid

 • Hva vil det si å være styreansvarlig for egne nettsider, sosiale medier, andre medier og standsvirksomhet m.m.?
 • Intern informasjon i organisasjonen til medlemmer m.m.
 • Ekstern informasjon ut til storsamfunnet
 • Arbeidsverktøy

Aktuelt studiemateriell:

Verveansvarlig i styret

 • Hva vil det si å være verveansvarlig i styret
 • Retorikk og argumentasjon
 • Hvordan verve unge?
 • Hvordan verve kvinner?
 • Hvordan verve minoriteter?

Aktuelt studiemateriell:

Valgkomitéarbeid

Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal bekle vervene i de forskjellige organisasjonsleddene i Nei til EU. Valgkomiteen spiller derfor en avgjørende rolle for det langsiktige arbeidet i Nei til EU. Det er på grunnplanet det langsiktige arbeidet begynner. De lokale styrene utgjør det viktigste rekrutteringsgrunnlaget for verv oppover i organisasjonen.

Aktuelt studiemateriell:


Studieforbundet Næring og Samfunn har også et nettbasert kurs som heter Valgkomité som kan gjennomføres.

Møteledelse/møteteknikk

 • Hvordan være en god ordstyrer
 • Hvordan lage gode møter/seminarer

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan bygge lokallag

 • Hvordan motivere til aktivitet i organisasjonen?

Aktuelt studiemateriell:

Kontakt med andre politiske partier og organisasjoner innenfor og utenfor «nei-alliansen»

Påvirknings- og lobbyvirksomhet/nettverksbygging er svært viktig for organisasjonen Nei til EU for å nå våre mål. Vi blir aldri gode nok på dette feltet! Det finnes en del stoff om temaet på internett som kursdeltakerne kan lete opp, men tanken med kurset er først og fremst at man gjennom samtaler med de andre kursdeltakerne og deres erfaringer kan bli bedre på dette området. Det er også viktig at kursdeltakerne i fellesskap lager en lokal oversikt over andre politiske partier og organisasjoner innenfor og utenfor «nei-alliansen» som det er aktuelt å jobbe opp mot.

Tale og debatteknikk/presentasjonsteknikk

 • Retorikk og argumentasjon

Aktuelt studiemateriell:

Hvorledes organisere en stand og hvorledes opptrer vi der?

 • Hvor bør Nei til EU delta med stands?
 • Hvorledes bestille stands?
 • Hvorledes bestille materiell til standen?
 • Hvorledes bør en stand rigges/designes for å skape oppmerksomhet?
 • Hvorledes få med folk til å stå på standen?

Aktuelt studiemateriell:

 • Organisasjonshåndboka (Er under oppdatering)

Prosjektplanlegging og -gjennomføring

Nei til EU sentralt og fylkeslaga søker hvert år om prosjektmidler fra Utenriksdepartementet til informasjon om europeisk samarbeid, ofte kalt UD-midler. Det er viktig for Nei til EU at man hele tiden har aktuelle og gode prosjekter som kan gjennomføres og da er det nyttig å kunne noe om prosjektledelse for vedkommende som skal lede prosjektet. Aktuelle spørsmål å stille seg er:

 • Hva er et prosjekt?
 • Hva kan være et prosjekt?
 • Hvorledes få økonomisk støtte til prosjektet, f.eks. fra UD og andre samarbeidspartnere?  
 • Hvordan gjennomføre et prosjekt?
 • Hvordan skrive prosjektrapport?

Nei til EU har ikke aktuelt studiemateriell å vise til for tiden, men vil på forespørsel hjelpe til med å finne aktuelt studiemateriell.

Organisasjonskultur

 • Hva er organisasjonskultur?
 • Normer for god organisasjonskultur

Aktuelt studiemateriell:

Landsmøtekunnskap og delegatoppgaven

 • Landsmøtets rolle og funksjon, forberedelser til LM, hva vil det si å være delegat, tale- og debatteknikk, hvorledes opptrer vi på landsmøtet og omtaler andre delegater som man er uenige med m.m.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på fylkeslagets hjemmeside

Tillitsvalgte kan få tilgang til å publisere artikler på fylkeslagenes nettsider m.m. Da kreves det opplæring av tillitsvalgte og Nei til EU vil tilby dette. 

Aktuelt studiemateriell:

Hvorledes lage en god presentasjon (PowerPoint)

Å kunne lage gode presentasjoner er nyttig kunnskap.

Aktuelt studiemateriell

Hvordan «komme på» i avisredaksjoner, radio og TV – tips i intervjusituasjonen

Mange opplever at det er vanskelig å få kontakt med media, og at det kan være utfordrende å bli intervjuet.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan skrive gode leserinnlegg

Å skrive gode leserinnlegg er en kunst. Hvordan får man avisleseren til å synes at nettopp leserinnlegget ditt kan være interessant å lese?

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan skrive gode kronikker

En kronikk er en avisartikkel skrevet av en ekstern skribent utenfor redaksjonen. Har man mye på hjertet, eller vil introdusere et tema hvor få har bakgrunnskunnskap, kan kronikker være det beste alternativet.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være tilstede på medienes kommentarfelter

De senere årene er de forskjellige medienes kommentarfelt blitt et viktig sted å delta på for å få frem sitt syn på saker som er oppe i den offentlige debatten. Nei til EUs medlemmer bør derfor være aktive her også, men av og til bør man kanskje tenke seg om både to og tre ganger før man kaster seg over tastaturet.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på Facebook og hva er godt nettvett

Facebook er kanskje det sosiale mediet som du når flest vanlige folk på og som du kan påvirke «folkemeningen».

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på Twitter

Twitter er en arena der du kan nå en god del politikere, journalister og andre på med dine korte ytringer.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på Instagram

Instagram er et gratis foto-delingstjeneste og sosialt nettverk.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på film, videoer og YouTube

YouTube er verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp og er derfor en arena der Nei til EU har et stort potensiale for å nå ut med sitt budskap på. Det er mange eksempler på politiske organisasjoner som har lagt gode videoer på en morsom måte, men med et viktig innhold.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på Snapchat

Snapchat er en mobilapplikasjon for deling av foto og video. Brukerne kan ta bilder, spille inn video, dele historier, legge til spesialeffekter (tekst og tegning), og sende sine bilder eller videoer til en egen kontrollert liste over mottakere.

Aktuelt studiemateriell:

Hvorledes drifte en blogg

Blogg er en type nettsted eller del av nettsted for publisering av såkalte blogginnlegg eller bloggposter som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et fåtall personer.

Aktuelt studiemateriell:

Hvordan være god på e-post

E-post som er forkortelse for elektronisk post, også kalt e-mail eller mail, er en elektronisk posttjeneste der dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin til en annen over et datanettverk. I Nei til EU foregår det mye e-postutveksling og det kan være nyttig å lære seg hvorledes man kan være god på e-post.

Aktuelt studiemateriell:

reLATERT

Se alle arrangementer

Generalsekretær i Nei til EU  

28. juni 2021

***Avsluttet*** Vår nåværende generalsekretær søker nye utfordringer, og vi lyser derfor ut fast stilling som generalsekretær i Nei til EU.

Vikariat som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 50 til 100 %

14. juni 2021

Nei til EU søker engasjert vikar i 50 til 100 % stilling som organisasjons- og administrasjonsrådgiver 

Orientering nummer 1/2021

10. mars 2021

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2021

Sentrale arrangement

26. juni 2020

Oversikt over møter i Nei til EUs styrende organer.

Hvem mener du bør lede Nei til EU framover?

19. juni 2020

Valgkomiteen er i full gang med å finne ny ledelse som skal lede Nei til EU i årene framover. Et godt resultat fordrer at organisasjonen involverer seg i prosessen og kommer med forslag. Les oppfordringen fra valgkomiteens leder Sunni Grøndahl Amodt nedenfor.

Aktivisten: Yvonne Janet Ludvigsen Log

16. juni 2020

Standpunkt vil bli bedre kjent med aktivister og tillitsvalgte. I dette nummeret presenterer vi Yvonne Janet Ludvigsen Log.

Kathrine gir seg som leder

15. mai 2020

Etter seks år som leder i Nei til EU har Kathrine Kleveland nå varslet at hun ikke tar gjenvalg. Nei til EU må dermed finne en ny leder.

132 nye medlemmer på en uke!

24. april 2020

– I den første uken av Nei til EUs vervekampanje har vi registrert 132 nye medlemmer. Dette er en veldig god start. Verv en venn du også!

Vil du jobbe med EUs klimapolitikk i sommer?

23. april 2020

Nei til EU er nå på leting etter en person som vil jobbe hos oss i sommer.

Nei til EU om EUs koronarespons i Dagsnytt 18

19. mars 2020

– Vi synes det er et paradoks at Italia ser ut til å ha fått mer hjelp fra Kina enn fra Brussel, sa Kathrine Kleveland i sendingen.

Nei til EUs rådsmøte er avlyst

12. mars 2020

Koronaviruset sprer seg raskt og norske helsemyndigheter oppfordrer nå til nasjonal dugnad for å hindre ytterligere smittespredning.

Årsmøte i Vesterålen og Lødingen Nei til EU

05. mars 2020

19. februar holdt regionlaget i Nei til EU sitt første årsmøtet etter å ha blitt et regionlag sammen med Lødingen i februar 2019.