Protokoll fra årsmøtet 8. september 2018

Finnmark Nei til EU

Protokoll fra årsmøtet 8. september 2018

Lakselv Hotell, Lakselv

Møtestart kl. 12.00

12 medlemmer var frammøtt til årsmøtet

Sak 1.  Åpning

Fungerende leder Torhild Ackermann åpnet og ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2.  Konstituering av årsmøtet

 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Tas opp at innkallingen kom mindre enn 14 dager ut til en person (ti dager). Kom innkalling uten sakspapirer og regnskap. Det har vært problematisk å få samla styret. Sykdom er mye av årsaken til det.

Valg av møteleder:

 • Cecilie Hansen ble valgt til møteleder

Valg av protokollfører:

 • Rolf-Arne ble valgt til protokollfører

Valg av to personer til å underskrive protokollen:

 • Brita Berg og ... 

 Sak 3. Årsmelding 2017

 • Torild Ackermann gjennomgikk årsmelding og utfylte med kommentarer
 •  Årsberetningen medførte ikke mye diskusjon men -salen gav uttrykk for at vi samlet må bli bedre.

 Vedtak:

 • Årsmelding for 2017 ble tatt til etterretning og godkjent. Enstemmig.

Sak 4. Regnskap og revisjonsrapport 2017

 • Torhild Ackerman presenterte regnskapet for 2017. Det er beklageligvis mangelfullt.
 • Flere innlegg gikk på viktigheten av at det nye styret snarest måtte bringe dette i orden

Vedtak:

 • Styret får fullmakt til å fullføre regnskap for 2017 snarest mulig. Årsmøtet gir styret fullmakt til å godkjenne regnskap og revisjonsrapport.  Regnskap og revisjonsrapport legges fram for neste årsmøte til orientering.
 • Styret skal få bistand sentralt til å få ryddet opp i dette snarest. 
 • Dersom regnskapet skulle bli underkjent av revisor, så innkalles det til ekstraordinært årsmøte.

 Sak 5. Arbeidsplan og budsjett 2018

 • Forelå ingen forslag til arbeidsplan grunnet situasjonen til nåværende styre og derved så er det opp til det nye styret å ta tak i dette og ta med seg de signaler som gis på årsmøtets videre gang.
 • Styret må for egen del lage et budsjett for perioden frem til neste årsmøte.
 • Drøftelsene gikk også på at det var viktig at det nye styret kom til neste årsmøte med forslag til både budsjett og arbeidsplan for neste periode 2019.

 Sak 6. Vedtektsendringer

 •  Ingen forslag til vedtektsendringer

 Sak 7. Innkomne saker og årsmøteuttalelser

 •  Ingen innkomne saker.

 Sak 8. Valg

 • Leder i valgkomiteen, Cecilie Hansen, presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling.

 Vedtak:

 • Leder:   Britha Marie Stavang Berg
 • Styremedlem: Torhild Ackermann, Sør-Varanger
 • Styremedlem: Elisabeth Erke, Tana
 • Styremedlem: Tore Jan Gjerpe
 • Styremedlem: Ingrid Sofie Benum, Vadsø
 • Styremedlem: Rolf Arne Nicolaisen, Nordkapp
 • Styremedlem: Tord Eskil Olsen, Porsanger (ungdomskandidat, 19 år)

 Varamedlemmer:

 • 1.       Kjell Olav Dypfest, Porsanger
 • 2.       Aron Haraldsen, Vadsø
 • 3.       Eva Marie Haugen, Alta
 • 4.       Kurt Wikan, Sør-Varanger
 • 5.       Olger Jensen
 • 6.       Styre finner en kvinne til denne plassen.                                  

Revisor:

 • Styret får fullmakt til å oppnevne en revisor til.

Valg av utsendinger til landsmøte 2018:

 • Styret får fullmakt til å velge landsmøtedelegater. Blant det valgte styret med varamedlemmer- om kjønnsbalansen blir utfordrende å oppfylle gis styret anledning til å finne delegat utenfor styret.

Valgkomite 2018

Vedtak:

 • Styret oppnevner en valgkomitee.

Sak 9. Avslutning

Møtet hevet kl.

Cecilie Hansen, møteleder

Brita Berg                                                                                             

Protokollunderskriver      

Protokollunderskriver