Stopp suverenitetsavståelse til EU

Nei til EUs ACER-søksmål

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. 31. oktober skal saken opp for Borgarting lagmannsrett.

Vi trenger derfor økonomiske bidrag for å føre saken videre. Slik kan du sende bidrag til innsamlingen:

  • Overfør bidraget direkte til innsamlingens konto nummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Vipps til 516595

Oversikt over innsamlingsresultatet vil bli presentert på denne siden og delt i sosiale media. Eventuelle overskytende midler fra innsamlingen vil spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser.

Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner til saken for lagmannsretten mandag 31. oktober. Rettsaken er berammet til én uke. 

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

Innsamlet 1 289 666 til anken
21. juni 2022 var det samlet inn 1 289 666 kroner til anken. Til sammen er det samlet inn over 2,5 millioner til søksmålet og anken.

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kan vedtas med vanlig flertall.

Oslo tingrett er uenig i sin dom 22. november, og konkluderer med at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018. Retten finner det i orden at stortingsflertallet legger sin egen fortolkning av Grunnloven til grunn.

Nei til EUs leder Roy Pedersen mener Tingretten ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at et direktiv her og en forordning der i sum blir noe mer enn lite inngripende.

– Rekordhøye priser uten at regjeringa griper inn i forhold til selve strømprisen viser at tilslutningen til ACER og EUs tredje energimarkedspakke får store konsekvenser for norske husholdninger og spesielt den kraftkrevende industrien, sier Nei til EU-lederen.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

 I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for Oslo tingrett i da saken var oppe i november 2021.

- ACER-saken berører helt grunnleggende samfunnsmessige interesser - vår energiforsyning - og kan være av svært stor betydning for både befolkning og næringsliv, anførte Nei til EUs advokater.

Acer-søksmålet: økonomisk status

I forbindelse med Nei til EU sitt søksmål er det per 8. desember 2021 samlet inn over to millioner kroner. Av det er 318 206 kroner innsamlet etter at Nei til EU besluttet å anke saken til lagmannsretten. Dette viser et stort engasjement, og Nei til EU takker alle sammen som har støttet oss. Mye av midlene er brukt til advokatenes saksforberedelser og rettsakene i tingretten og deretter lagmannsretten. Det er også laget en uavhengig juridisk betenkning. Midler er ellers brukt på reisekostnader og informasjonsarbeid som hefter og brosjyrer som er knyttet til søksmålet.

Send bidrag til kontonummer 1506.06.57308

Eller Vipps et bidrag til 516595

Høyesterett ga Nei til EU medhold

Høyesterett i plenum avsa 1. mars sin kjennelse om at Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene. Staten mente at saken måtte avvises fordi den var et "abstrakt søksmål". Det var Høyesteretts flertall ikke enig i, og ga med 12 mot 5 voterende Nei til EU medhold i at saken kan fremmes.

Saken skal nå tilbake til Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven. 

Nei til EU ser fram til å belyse for retten de inngripende konsekvensene ACER og EUs energiunion har for det norske samfunnet. 

Nei til EU har stevnet Staten representert ved statsminister Erna Solberg. Vi mener at gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge energibyrået ACER, er i strid med Grunnloven. ACER-vedtaket er lovstridig fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

Etter seieren i Høyesterett om å fremme saken

Hva la Høyesterett vekt på i sin kjennelse, og hvor går veien videre for ACER-søksmålet og arbeidet for å fristille Norge fra EUs energiunion? Det drøfter Nei til EUs leder Roy Pedersen, utredningsleder Morten Harper og advokat Kjell Brygfjeld i dette webinaret fra 9. mars. Møteleder er  Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU.

Nei til EU-leder Roy Pedersen om søksmålet

Behandlingen i Høyesterett

Høyesterett i plenum behandlet saken 13.-18. januar 2021. Du kan se opptak av rettsforhandlingene på Nei til EUs nettsider.

I dette webinaret redegjør Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen om bakgrunnen for søksmålet (møteleder er Sofie Axelsen Osland fra Nei til EU):

Vi har tidligere holdt et webinar om EUs energiunion og den nye Energipakke 4, som du også kan se i opptak

Oppsummering etter første dag i Høyesteret (14. januar)

Oppsummering etter andre dag i Høyesteret (15. januar)

Oppsummering etter siste dag i Høyesteret (18. januar)

Avvist vitneforklaring 1: Roar Eilertsen, Daglig leder i De Facto

Avvist vitneforklaring 2: Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi NTNU

Dokumenter i saken

Prosesskriv fra Nei til EU til lagmannsretten 4. juli 2022

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 21. desember 2021

Oslo tingretts dom 22. november 2021

Disposisjon for prosedyren til Nei til EUs advokater i Oslo tingrett november 2021

Disposisjon for innledningsforedrag fra Nei til EUs advokater i Oslo tingrett november 2021

Nei til EUs skriftlige sluttinnlegg til Oslo tingrett 18. oktober 2021

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021

Nei til EUs prosessvarsel til staten v/ statsminister Erna Solberg 24. oktober 2018

Nei til EUs stevning av statsminister Erna Solberg 8. november 2018 (med vedlegg)

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. februar 2019

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. april 2019

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 1. november 2019 - vedleggene til anken

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 17. januar 2020

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 31. januar 2020

Nei til EUs anke til Høyesterett 23. april 2020 - bilag til anken

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 20. juli 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 10. november 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 19. november 2020 (med bilag)

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 2. desember 2020 (med bilag)

Nei til EUs sluttinnlegg til Høyesterett 21. desember 2020

Disposisjon for Nei til EU-advokatenes prosedyre for Høyesterett (13.-14. januar 2021)

Nei til EUs påstand for Høyesterett (14. januar 2021)

Hans Petter Gravers juridiske betenkning (utgitt november 2018)

 


Les mer om ACER-saken og om kampanjen mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå her: 

Stort bilde i toppen: (Foto: Eivind Formoe)

Mer om søksmålet:

ACER-anken til lagmannsretten

26. aug. 2022

Borgarting lagmannsrett starter behandlingen av ACER-søksmålet 31. oktober. Nei til EU har meldt inn en rekke nye dokumenter og vitner i saken.

Standpunkt 1-2022

11. mars 2022

I dette nummeret kan du lese om meningsmålingen som viser at 80 prosent av de som tar stilling vil at Norge melder seg ut av ACER. Nei til EU har samlet inn en million til anken.

Se webinaret om EUs energiunion, Acer og strømpris

13. jan. 2022

Webinar: EUs energiunion, Acer og strømpris. Hva kan Stortinget og regjeringen gjøre nå, og hva med industrien?

ACER-anken er levert lagmannsretten  

22. des. 2021

Nei til EU mener at Oslo tingrett har vurdert bevisene i ACER-saken uriktig når det gjelder realitetene i suverenitetsavståelsen. Dommen i sin helhet ankes.

Ta tilbake politisk kontroll med strømprisene 

02. des. 2021

Nå kreves handling. Aktuelle krav er stans i krafteksporten gjennom utenlandskablene når det er lav fyllingsgrad i magasinene, makspris på strøm for industri og jordbruk samt toprissystem for husholdningene. 

Nei til EU anker tingrettens ACER-dom  

25. nov. 2021

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte onsdag kveld å anke dommen fra Oslo tingrett.  

– Tingretten tar ikke innover seg konsekvensene av å avstå suverenitet på energiområdet

22. nov. 2021

– En skog er noe mer enn ett tre her og ett tre der, sier Nei til EU-leder Roy Pedersen i en kommentar til dagens dom i ACER-saken.

Kortslutter kraftkontrollen

08. nov. 2021

Når uavhengighet er definert som fraværet av politiske styringsmuligheter.