Stopp suverenitetsavståelse til EU

Nei til EUs ACER-søksmål

Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. Høyesterett skal i september behandle saken i plenum.

Vi trenger ditt økonomiske bidrag for å føre saken videre. Slik kan du sende bidrag til innsamlingen:

  • Overfør bidraget direkte til innsamlingens konto nummer 1506.06.57308. Merk innbetalingen med «Søksmål». 
  • Vipps til 516595

Oversikt over innsamlingsresultatet vil bli presentert på denne siden og delt i sosiale media. Eventuelle overskytende midler fra innsamlingen vil spesifikt brukes til å motarbeide nye suverenitetsavståelser.

Høyesterett har bestemt at ACER-søksmålet skal for retten tirsdag 5. september til fredag 8. september 2023.

10. mars meldte Høyesterett at anken skal behandles, og det til og med i plenum.

Anken til Høyesterett ble levert 13. januar 2023.

7. desember 2022 kom dommen fra lagmannsretten, som forkastet Nei til EUs anke. Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte 8. desember å anke ACER-dommen til Høyesterett.   

Mandag 31. oktober startet ankesaken for Borgarting lagmannsrett. Rettsforhandlingene pågikk én uke. Nei til EU anførte at det har oppstått en dramatisk situasjon på energiområdet. En rekke vitner forklarte seg i saken. Dommen skal komme innen fire uker etter at saken ble hørt.

Innsamlet 1 449 092
9. desember 2022 var det samlet inn 1 449 092 kroner til anken. Til sammen er det samlet inn over 3,1 millioner til søksmålet og ankene.

Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven og ikke kan vedtas med vanlig flertall.

Oslo tingrett var uenig i sin dom 22. november 2021, og konkluderte med at Grunnloven ikke ble brutt da Stortinget vedtok EUs tredje energipakke i 2018. 

Nei til EUs leder Roy Pedersen mener Tingretten ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til at et direktiv her og en forordning der i sum blir noe mer enn lite inngripende.

– Rekordhøye priser uten at regjeringa griper inn i forhold til selve strømprisen viser at tilslutningen til ACER og EUs tredje energimarkedspakke får store konsekvenser for norske husholdninger og spesielt den kraftkrevende industrien, sier Nei til EU-lederen.

– Rettssystemet må være Grunnlovens uhilda forsvarer overfor regjering og storting

 I ACER-saken står vi overfor en myndighetsoverføring som er langt mer enn «lite inngripende», og dermed krever kvalifisert flertall etter Grunnlovens § 115, påpekte Nei til EU-leder Roy Pedersen for Oslo tingrett i da saken var oppe i november 2021.

- ACER-saken berører helt grunnleggende samfunnsmessige interesser - vår energiforsyning - og kan være av svært stor betydning for både befolkning og næringsliv, anførte Nei til EUs advokater.

Acer-søksmålet: økonomisk status

I forbindelse med Nei til EU sitt søksmål er det per 1. november 2022 samlet inn over 2,6 millioner kroner. Av det er 1 384 450 kroner innsamlet etter at Nei til EU besluttet å anke saken til lagmannsretten. Dette viser et stort engasjement, og Nei til EU takker alle sammen som har støttet oss. Mye av midlene er brukt til advokatenes saksforberedelser og rettsakene i tingretten og deretter lagmannsretten. Det er også laget en uavhengig juridisk betenkning. Midler er ellers brukt på reisekostnader og informasjonsarbeid som hefter og brosjyrer som er knyttet til søksmålet.

Send bidrag til kontonummer 1506.06.57308

Eller Vipps et bidrag til 516595

Høyesterett ga Nei til EU medhold

Høyesterett i plenum avsa 1. mars sin kjennelse om at Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for domstolene. Staten mente at saken måtte avvises fordi den var et "abstrakt søksmål". Det var Høyesteretts flertall ikke enig i, og ga med 12 mot 5 voterende Nei til EU medhold i at saken kan fremmes.

Saken skal nå tilbake til Oslo tingrett for å behandle spørsmålet om Stortinget har brutt Grunnloven. 

Nei til EU ser fram til å belyse for retten de inngripende konsekvensene ACER og EUs energiunion har for det norske samfunnet. 

Nei til EU har stevnet Staten representert ved statsminister Erna Solberg. Vi mener at gjennomføringen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge energibyrået ACER, er i strid med Grunnloven. ACER-vedtaket er lovstridig fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall.

Etter seieren i Høyesterett om å fremme saken

Hva la Høyesterett vekt på i sin kjennelse, og hvor går veien videre for ACER-søksmålet og arbeidet for å fristille Norge fra EUs energiunion? Det drøfter Nei til EUs leder Roy Pedersen, utredningsleder Morten Harper og advokat Kjell Brygfjeld i dette webinaret fra 9. mars. Møteleder er  Heidi Larsen, nestleder i Nei til EU.

Nei til EU-leder Roy Pedersen om søksmålet

Behandlingen i Høyesterett

Høyesterett i plenum behandlet saken 13.-18. januar 2021. Du kan se opptak av rettsforhandlingene på Nei til EUs nettsider.

I dette webinaret redegjør Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen om bakgrunnen for søksmålet (møteleder er Sofie Axelsen Osland fra Nei til EU):

Vi har tidligere holdt et webinar om EUs energiunion og den nye Energipakke 4, som du også kan se i opptak

Oppsummering etter første dag i Høyesteret (14. januar)

Oppsummering etter andre dag i Høyesteret (15. januar)

Oppsummering etter siste dag i Høyesteret (18. januar)

Avvist vitneforklaring 1: Roar Eilertsen, Daglig leder i De Facto

Avvist vitneforklaring 2: Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi NTNU

Dokumenter i saken

Nei til EUs anke til Høyesterett 13. januar 2023, med vedlegg

Dom fra Borgarting lagmannsrett 7. desember 2022

Prosesskriv og sluttinnlegg fra Nei til EU til lagmannsretten 17. oktober 2022

Prosesskriv fra Nei til EU til lagmannsretten 4. juli 2022

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 21. desember 2021

Oslo tingretts dom 22. november 2021

Disposisjon for prosedyren til Nei til EUs advokater i Oslo tingrett november 2021

Disposisjon for innledningsforedrag fra Nei til EUs advokater i Oslo tingrett november 2021

Nei til EUs skriftlige sluttinnlegg til Oslo tingrett 18. oktober 2021

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021

Nei til EUs prosessvarsel til staten v/ statsminister Erna Solberg 24. oktober 2018

Nei til EUs stevning av statsminister Erna Solberg 8. november 2018 (med vedlegg)

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. februar 2019

Nei til EUs prosesskriv til Oslo tingrett 8. april 2019

Nei til EUs anke til Lagmannsretten 1. november 2019 - vedleggene til anken

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 17. januar 2020

Nei til EUs prosesskriv til Borgarting lagmannsrett 31. januar 2020

Nei til EUs anke til Høyesterett 23. april 2020 - bilag til anken

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 20. juli 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 10. november 2020

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 19. november 2020 (med bilag)

Nei til EUs prosesskriv til Høyesterett 2. desember 2020 (med bilag)

Nei til EUs sluttinnlegg til Høyesterett 21. desember 2020

Disposisjon for Nei til EU-advokatenes prosedyre for Høyesterett (13.-14. januar 2021)

Nei til EUs påstand for Høyesterett (14. januar 2021)

Hans Petter Gravers juridiske betenkning (utgitt november 2018)

 


Les mer om ACER-saken og om kampanjen mot å avgi suverenitet til EUs energibyrå her: 

Mer om søksmålet:

ACER-søksmålet går til kjernen i strømpriskrisen

19. jan. 2023

Regjering og storting står ikke fritt til å uthule norsk suverenitet. Grunnlovens mindretallsvern og nasjonal kontroll over strømprisen i Norge er sentrale tema i ACER-anken til Høyesterett.

Nå er ACER-anken til Høyesterett levert

16. jan. 2023

– Vi har en forventning om å vinne frem med en avgjørelse fra Høyesterett som bidrar til at vi igjen kan få nasjonal politisk kontroll med kraften, uten det EU-styrte markedsregimet som har gitt oss en strømpriskrise, sier Nei til EU-leder Einar Frogner.

ACER-anken til Høyesterett gjøres klar

11. jan. 2023

Nei til EU sammen med våre advokater legger nå siste hånd på anken i ACER-søksmålet. Saken reiser store og prinsipielle rettslige problemstillinger som det er naturlig at Høyesterett vurderer.

Nei til EU anker lagmannsrettens ACER-dom 

09. des. 2022

Nei til EU vedtok på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld å anke ACER-dommen til Høyesterett.   

Hva sier ACER-dommen fra lagmannsretten?

08. des. 2022

Borgarting lagmannsrett har forkastet ACER-anken, men dommen gir Nei til EU langt på vei medhold på noen viktige punkter.

ACER-saken: Nei til EU vurderer anke til Høyesterett 

07. des. 2022

Dagens dom fra Borgarting lagmannsrett konkluderer med at Stortinget ikke brøt Grunnloven da EUs tredje energipakke ble vedtatt. 

Gerd-Liv Valla hilset Nei til EUs landsmøte

12. nov. 2022

– Jeg var en av mange som så på EØS-avtalen som en redning i 1994, sa tidligere LO-leder og medlem av Alternativ Energikommisjon, Gerd-Liv Valla, da hun hilste landsmøtet i Nei til EU. 

ACER-saken dag 4 og 5

09. nov. 2022

Borgarting lagmannsrett, dag 4 og 5:  Fra prosedyrene – noen refleksjoner, med særlig vekt på grunnlovens skranker.