Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Troms Nei til EU!

Bruk vetoretten mot EUs nye avløpsdirektiv

Det nye avløpsdirektivet i EU vil innebære store investeringer og kostbare renseanlegg. Ettersom vann- og avløpssektoren i Norge er selvfinansiert, vil dette innebære kraftig økning i utgiftene for hver enkelt husstand. Interesseorganisasjonen Huseierne har lenge stilt seg kritisk til direktivet. De frykter vann- og avløpsregninger på inntil 40.000 kroner for en vanlig husholdning. Og for store deler av landet har denne ekstra rensingen ingen miljøeffekt!

Reidun Berntsen Heggen gjenvalgt som leder i Troms Nei til EU

Under årsmøtet i Troms Nei til EU ble Reidun Berntsen Heggen gjenvalgt som leder. Resten av styret ble også gjenvalgt.

Sofie Marhaug: Energi og strømpolitikk

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug holdt et både interessant og lærerikt foredrag om energi og strømpolitikk under det åpne møtet i forkant av årsmøtet i Troms Nei til EU. Siden møtet ble holdt på toårsdagen for den russiske fullskala invasjonen i Ukraina, startet hun med å tilbakevise påstandene om at vi må leve med høye strømpriser i Norge i solidaritet med Ukraina. Det ligger ingen solidaritet i en strømpolitikk som særlig rammer fattigfolk her hjemme.

Årsmøte i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU arrangerte årsmøte lørdag 24. februar i Tromsø. Før årsmøtet holdt stortingsrepresentant Sofie Marhaug et interessant foredrag om energi og strømpolitikk.

Mineralstrategier i EU og Norge

EU skal gjennomføre et grønt skifte, men mangler råvarene som skal til. Unionen er helt avhengig av import av metaller, da den interne produksjonene er om lag 3 %, mens behovet er over 20 % av verdensproduksjonen. For flere av metallene er verdensproduksjonen dominert av ett eller noen få land. Eksempelvis får EU 100 % av tunge sjeldne jordartsmineraler fra Kina. Dette er råvarer som er helt avgjørende for det grønne skiftet. Og Kina har begynt å legge restriksjoner på eksporten. Samtidig er Kina i ferd med å skaffe seg kontroll over mineralressursene i andre land, for eksempel i Kongo og Zimbabwe.

Tamburstuen: Løgn at strømmarkedet har tjent oss godt!

Trygve Tamburstuen hadde fått følgende tema under Troms Nei til EUs energimøte i Tromsø lørdag 21. oktober: "Hovedlinjer i produksjon, omsetning og prisdannelse" . Tamburstuen har variert bakgrunn, fra statssekretær i Olje- og energidepartementet til bred næringslivserfaring til medlem av Alternativ energikommisjon.

Norges handlingsrom i energiforsyningen

Lørdag 21. oktober arrangerte Troms Nei til EU et åpent møte i Tromsø der temaet var "EØS-avtalen og Norges handlingsrom for å sikre kontroll over energiforsyningen". Til å belyse temaet fra ulike innfallsvinker var disse invitert: Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og medlem av Alternativ energikommisjon, samt Erling Dalberg, konserndriektør for marked og teknologi i Troms Kraft AS.

Medlemsskriv 3-2023 fra Troms Nei til EU

Dette medlemsskrivet inneholder disse sakene: 1. Åpent møte i Tromsø 21. oktober 2. Høyesterettsdommen i ACER saken 3. Medlemsverving

EU-fiske i afrikanske farvann

EUs nedfisking av fiskebestandene i Nordsjøen er velkjent, og i Middelhavet er situasjonen den samme. EU har også skaffet seg fangstrettigheter i andre land, særlig utenfor Vest-Afrika, men også i Det indiske hav og til og med i Stillehavet.

Møte om fiskeri på Finnsnes

Lørdag 23. september arrangerte Troms Nei til EU åpent møte på Finnsnes. Et tjuetalls personer hadde møtt opp for å høre Arne Pedersen besvare spørsmålet om økosystemet kan bære dagens kostnader i fangstleddet. Hans konklusjon var at kostnadene er alt for store i forhold til fiskens reproduksjonsevne.

Nei til ACER!

Tirsdag 5. september startet behandlingen av ACER-saken i Høyesterett. Nei til EU har stevnet Staten for godkjenningen av EUs tredje energimarkedspakke, som underlegger Norge under EUs energiunion og energibyrået ACER. Dette fordi vi mener vedtaket er i strid med Grunnloven.

Troms Nei til EU med stand på Husøya

Lørdag 19. august hadde Troms Nei til EU stand på Husøya under Husøydagan. Dette er en årelang tradisjon som har vært avbrudt grunnet covid i 2020 og 2021 og andre omstendigheter i fjor. I år hadde vi i tillegg til fylkesstyret med oss lederen i det nystartede Ungdom mot EU-laget i Midt-Troms. Vi rakk også å holde et raskt styremøte på skolen på toppen av øya.