Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

ACER-saka for Høgsterett 5. september. Lokalval 11. september.

To viktige hendingar i haust er grunnlaget for at me har sett ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal førebu ulike aktivitetar utover sumaren. Les meir om dette her.

20.5.2023 Dei nye unionistane

Unionistane i norsk politikk vert fleire. Felles for desse er manglande tiltru til dei folkevalde, og til folket, veljarane, som har stemt dei fram

Demokrati og EU-eit svarinnlegg som ikkje kom på trykk

I KK 9. mai kjem første nestleiar i Oslo Unge Høgre, Nikolai Bjerke Dyvik med ei ytring for medlemskap i EU. Han skriv om demokratisk underskot ved å ikkje vera medlem, han hevdar at alle som står utanfor står svakare og han kallar motstandarar til EU-medlemskap for europaskeptikarar. Eg sendte eit svarinnlegg til KK, men diverre har ikkje avisa vore viljug til å setja det på trykk. Eg var særleg oppteken av kva Dyvik meinte med at land utanfor EU står svakt, og at det demokratiske underskotet aukar ved å ikkje vera medlem. Og eg ville understreka at det å ikkje vera medlem ikkje har noko med å vera europaskeptikar å gjera. Her er innlegget som ikkje kom på trykk:

Referat og protokoll fra fylkesårsmøtet

Her finner du referat og protokoll fra årsmøtet i Hordaland Nei til EU, samt fråsegnene som vart vedteke

Årsmøtedokumenter 2023

Bergen Nei til EU avholder årsmøte torsdag 13. april klokken 18:00-20:00 i Gimle kulturhus.

Appell ved «Demonstrasjon for anstendige strømpriser», Bergen 14. januar

Hei alle kraftdemonstranter! Jeg representerer organisasjonen Hordaland Nei til EU. Er det kanskje noen som lurer på hva EU har med kraftpris-saken å gjøre?

EØS-forrang for norske lover – eit kontinuerleg tap av nasjonal sjølvråderett

Når vil politikarar, NHO og LO erkjenna at EØS-avtalen er ein kontinuerleg fare for demokrati, industri og arbeidsplassar? I Klassekampen 14.1.23 har Dag Seierstad ein artikkel på sida Orientering. Dag Seierstad er fast skribent på denne sida og det er alltid med stor interesse eg les det han skriv. Denne dagen er overskrifta: Når EØS gir EU forsprang. Eg har fått løyve av Dag Seierstad til å gje ein litt kortfatta versjon av det han skriv.

Vellukka seminar om energipolitikk, energiunion, alternative tilnærmingar, klima og ACER-søksmålet

Seminaret den 21.11. synte at behovet for kunnskapsformidling og informasjon om den energi- og industripolitiske situasjonen er stor. Det same gjeld det like viktige området klimapolitikk og grøn omstilling. Seminaret synte og at me som fylkeslag i Nei til EU er ein viktig organisasjon i formidlinga av kunnskapen.

Vellukka jubileumsseminar i Hordaland Nei til EU.

Nei ti EU er framleis ein aktuell, aktiv og nødvendig aktør i samfunnsdebatten i Norge. Kampen må halda fram!

Høyringssvar om forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Til: Regjeringa Frå: Hordaland Nei til EU v/styret Dato for innsending: 15. august 2022 Innleiingsvis vil me gje uttrykk for at me reagerer på at Nei til EU ikkje er nemnd i lista over dei regjeringa nemner som høyringsinstansar.

16.7.2022 Norsk Industri vil ha sjølvråderett i energipolitikken!

Dette er nye tonar frå ei arbeidsgjevarside som meiner at marknadskreftene skal styra, og at EØS-avtalen står støtt som fjell. Ja, som kanskje aller helst såg at me vart medlemer i EU. Kan me håpa at noko er i ferd med å skje? At verknadene av overnasjonal styring frå EU via EØS-avtalen kanskje ikkje er berre til gode for landet vårt?

16.7.2022 Frå vondt til verre i energipolitikken.

EU lanserer ny plan for å få fortgang i utbygging av solenergi og vindkraft, på land og til havs. Det er sannsynleg at dette vil vera EØS-relevant. Det vil vera å gå frå vondt til verre når det gjeld håpet om å få nasjonal kontroll over den totale energipolitikken, og det vil kunna svekka sjølvråderetten og demokratiske prosessar på alle politiske nivå. Fylkeslaget arbeidet med eit høyringssvar.