Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Fredag 24. mars 2023 kl. 18:00 - Lørdag 25. mars 2023 kl. 14:30 Bergen

Hordaland Nei til EU – årsmøte og årsmøteseminar

Hordaland Nei til EU har årsmøte 24. mars 2023, kl 18 – 20. Etter møtet vert det middag. Dagen etter, 25.3., arrangerer me seminar, ca kl 9.30 – 14.30. Det vert servert lunsj. Begge arrangementa vil vera i Bergen. Sett av datoane no! – det vil koma meir informasjon på nyåret om programmet og om stad for arrangementa.

Appell ved «Demonstrasjon for anstendige strømpriser», Bergen 14. januar

Hei alle kraftdemonstranter! Jeg representerer organisasjonen Hordaland Nei til EU. Er det kanskje noen som lurer på hva EU har med kraftpris-saken å gjøre?

EØS-forrang for norske lover – eit kontinuerleg tap av nasjonal sjølvråderett

Når vil politikarar, NHO og LO erkjenna at EØS-avtalen er ein kontinuerleg fare for demokrati, industri og arbeidsplassar? I Klassekampen 14.1.23 har Dag Seierstad ein artikkel på sida Orientering. Dag Seierstad er fast skribent på denne sida og det er alltid med stor interesse eg les det han skriv. Denne dagen er overskrifta: Når EØS gir EU forsprang. Eg har fått løyve av Dag Seierstad til å gje ein litt kortfatta versjon av det han skriv.

Vellukka seminar om energipolitikk, energiunion, alternative tilnærmingar, klima og ACER-søksmålet

Seminaret den 21.11. synte at behovet for kunnskapsformidling og informasjon om den energi- og industripolitiske situasjonen er stor. Det same gjeld det like viktige området klimapolitikk og grøn omstilling. Seminaret synte og at me som fylkeslag i Nei til EU er ein viktig organisasjon i formidlinga av kunnskapen.

Vellukka jubileumsseminar i Hordaland Nei til EU.

Nei ti EU er framleis ein aktuell, aktiv og nødvendig aktør i samfunnsdebatten i Norge. Kampen må halda fram!

Høyringssvar om forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Til: Regjeringa Frå: Hordaland Nei til EU v/styret Dato for innsending: 15. august 2022 Innleiingsvis vil me gje uttrykk for at me reagerer på at Nei til EU ikkje er nemnd i lista over dei regjeringa nemner som høyringsinstansar.

16.7.2022 Norsk Industri vil ha sjølvråderett i energipolitikken!

Dette er nye tonar frå ei arbeidsgjevarside som meiner at marknadskreftene skal styra, og at EØS-avtalen står støtt som fjell. Ja, som kanskje aller helst såg at me vart medlemer i EU. Kan me håpa at noko er i ferd med å skje? At verknadene av overnasjonal styring frå EU via EØS-avtalen kanskje ikkje er berre til gode for landet vårt?

16.7.2022 Frå vondt til verre i energipolitikken.

EU lanserer ny plan for å få fortgang i utbygging av solenergi og vindkraft, på land og til havs. Det er sannsynleg at dette vil vera EØS-relevant. Det vil vera å gå frå vondt til verre når det gjeld håpet om å få nasjonal kontroll over den totale energipolitikken, og det vil kunna svekka sjølvråderetten og demokratiske prosessar på alle politiske nivå. Fylkeslaget arbeidet med eit høyringssvar.

15.7.2022 Tabu-ord i den politiske debatten om straumprisar og nasjonal kontroll i energipolitikken.

I diskusjonen om straumprisane spesielt og energipolitikken generelt, synest det å vera total mangel på vilje til å diskutera ACER, energipakke 3, RME og EU sin energiunion som me er på full fart inn i. Nasjonal kontroll på dette området er heller ikkje tema lenger, om det nokon gong har vore det sett bort frå nokre fine formuleringar i Hurdalsplattforma. På denne måten vert diskusjonane lite realistiske, og energiministeren sine vage formuleringar om tiltak lite truverdige.

Oddvar Skre er død

Nasjonale verveveker 19.4. – 2.5.22. Vil du gjera ein innsats?

Medlemene våre er den viktigaste ressursen i kampen mot medlemskap i EU, og i arbeidet med å få ein likeverdig og normal handelsavtale som erstatning for den politisk overstyrande EØS-avtalen. Nei til EU har i underkant av 20.000 medlemer, ca ein tidel av desse finn me i Hordaland Nei til EU. Målet for årets vervekampanje er minimum 500 nye medlemer. Vår del vert då minst 50 nye medlemer. Me oppmodar alle å vera med å bidra til å nå dette målet!

Fylkesstyret 2022

Her er styret som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2022. Vi har også tatt med leder i lokallaget i Bergen som møter fast på styremøtene