Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Vellukka jubileumsseminar i Hordaland Nei til EU.

Nei ti EU er framleis ein aktuell, aktiv og nødvendig aktør i samfunnsdebatten i Norge. Kampen må halda fram!

Høyringssvar om forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Til: Regjeringa Frå: Hordaland Nei til EU v/styret Dato for innsending: 15. august 2022 Innleiingsvis vil me gje uttrykk for at me reagerer på at Nei til EU ikkje er nemnd i lista over dei regjeringa nemner som høyringsinstansar.

16.7.2022 Norsk Industri vil ha sjølvråderett i energipolitikken!

Dette er nye tonar frå ei arbeidsgjevarside som meiner at marknadskreftene skal styra, og at EØS-avtalen står støtt som fjell. Ja, som kanskje aller helst såg at me vart medlemer i EU. Kan me håpa at noko er i ferd med å skje? At verknadene av overnasjonal styring frå EU via EØS-avtalen kanskje ikkje er berre til gode for landet vårt?

16.7.2022 Frå vondt til verre i energipolitikken.

EU lanserer ny plan for å få fortgang i utbygging av solenergi og vindkraft, på land og til havs. Det er sannsynleg at dette vil vera EØS-relevant. Det vil vera å gå frå vondt til verre når det gjeld håpet om å få nasjonal kontroll over den totale energipolitikken, og det vil kunna svekka sjølvråderetten og demokratiske prosessar på alle politiske nivå. Fylkeslaget arbeidet med eit høyringssvar.

15.7.2022 Tabu-ord i den politiske debatten om straumprisar og nasjonal kontroll i energipolitikken.

I diskusjonen om straumprisane spesielt og energipolitikken generelt, synest det å vera total mangel på vilje til å diskutera ACER, energipakke 3, RME og EU sin energiunion som me er på full fart inn i. Nasjonal kontroll på dette området er heller ikkje tema lenger, om det nokon gong har vore det sett bort frå nokre fine formuleringar i Hurdalsplattforma. På denne måten vert diskusjonane lite realistiske, og energiministeren sine vage formuleringar om tiltak lite truverdige.

Oddvar Skre er død

Nasjonale verveveker 19.4. – 2.5.22. Vil du gjera ein innsats?

Medlemene våre er den viktigaste ressursen i kampen mot medlemskap i EU, og i arbeidet med å få ein likeverdig og normal handelsavtale som erstatning for den politisk overstyrande EØS-avtalen. Nei til EU har i underkant av 20.000 medlemer, ca ein tidel av desse finn me i Hordaland Nei til EU. Målet for årets vervekampanje er minimum 500 nye medlemer. Vår del vert då minst 50 nye medlemer. Me oppmodar alle å vera med å bidra til å nå dette målet!

Fylkesstyret 2022

Her er styret som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2022. Vi har også tatt med leder i lokallaget i Bergen som møter fast på styremøtene

8.4.2022 Ny kamp om EU-medlemskap?

Mange tek no til orde for å restarta ein debatt om medlemskap i EU, mellom desse Halle Jørn Hanssen i Klassekampen 5.4. Fylkesleiaren vår har eit svarinnlegg i Klassekampen 8.4. Innlegget er diverre ein del forkorta, det gjer noko med innhaldet, og det gjer at einskilde poeng vert underkommunisert. Du kan lesa heile innlegget her

Vellukka og interessant årsmøte og seminar.

Hordaland Nei til EU har gjennomført to viktige arrangement, årsmøte 11.3.22 og seminar 12.3.22. Godt frammøte begge dagane viser eit aktivt og deltakande engasjement for sakene våre, der kunnskapsformidling og informasjonsarbeid står svært sentralt.

15.2.2022 Hordaland Nei til EU sin leiar Toril Mongstad: appell Torgalmenningen

Høge straumprisar og ei tilsynelatande handlingslamma regjering, førte til at heile landet mobiliserte til aksjonsdag 15. februar, det var markering på 21 stader frå nord til sør. I Bergen vart dei ei flott markering, sjølv om fakkeltoget var avlyst grunna ufyseleg og kaldt ver. Appellantane var mange, NHO, fellesforbundet, fagorganiserte og politiske parti, SV, SP, AP og Rødt. Frå Hordaland Nei til EU held fylkesleiar Toril Mongstad appell:

20.1.2022 Strømaksjon i Bergen - Nei til EU sin appell

I dag har det vore aksjonar, arrangement og demonstrasjonar fleire stader i landet. Hovudaksjonen har vore i Oslo med markering og appellar framfor Stortinget. Mangel på styring og kontroll over kraft – og dei galopperande straumprisane – har fått mange til å reagera, og folk tar til gata for å visa at dette ikkje vert akseptert. I ei stor markering på Torgalmenningen i Bergen deltok m.a. fleire medlemer i Hordland NtEU, og Bergen NtEU. Rose Maiken Flatmo frå fylkesstyret, heldt følgjande appell: