Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Nasjonale verveveker 19.4. – 2.5.22. Vil du gjera ein innsats?

Medlemene våre er den viktigaste ressursen i kampen mot medlemskap i EU, og i arbeidet med å få ein likeverdig og normal handelsavtale som erstatning for den politisk overstyrande EØS-avtalen. Nei til EU har i underkant av 20.000 medlemer, ca ein tidel av desse finn me i Hordaland Nei til EU. Målet for årets vervekampanje er minimum 500 nye medlemer. Vår del vert då minst 50 nye medlemer. Me oppmodar alle å vera med å bidra til å nå dette målet!

Fylkesstyret 2022

Her er styret som ble valgt på årsmøtet 11. mars 2022. Vi har også tatt med leder i lokallaget i Bergen som møter fast på styremøtene

8.4.2022 Ny kamp om EU-medlemskap?

Mange tek no til orde for å restarta ein debatt om medlemskap i EU, mellom desse Halle Jørn Hanssen i Klassekampen 5.4. Fylkesleiaren vår har eit svarinnlegg i Klassekampen 8.4. Innlegget er diverre ein del forkorta, det gjer noko med innhaldet, og det gjer at einskilde poeng vert underkommunisert. Du kan lesa heile innlegget her

Vellukka og interessant årsmøte og seminar.

Hordaland Nei til EU har gjennomført to viktige arrangement, årsmøte 11.3.22 og seminar 12.3.22. Godt frammøte begge dagane viser eit aktivt og deltakande engasjement for sakene våre, der kunnskapsformidling og informasjonsarbeid står svært sentralt.

15.2.2022 Hordaland Nei til EU sin leiar Toril Mongstad: appell Torgalmenningen

Høge straumprisar og ei tilsynelatande handlingslamma regjering, førte til at heile landet mobiliserte til aksjonsdag 15. februar, det var markering på 21 stader frå nord til sør. I Bergen vart dei ei flott markering, sjølv om fakkeltoget var avlyst grunna ufyseleg og kaldt ver. Appellantane var mange, NHO, fellesforbundet, fagorganiserte og politiske parti, SV, SP, AP og Rødt. Frå Hordaland Nei til EU held fylkesleiar Toril Mongstad appell:

20.1.2022 Strømaksjon i Bergen - Nei til EU sin appell

I dag har det vore aksjonar, arrangement og demonstrasjonar fleire stader i landet. Hovudaksjonen har vore i Oslo med markering og appellar framfor Stortinget. Mangel på styring og kontroll over kraft – og dei galopperande straumprisane – har fått mange til å reagera, og folk tar til gata for å visa at dette ikkje vert akseptert. I ei stor markering på Torgalmenningen i Bergen deltok m.a. fleire medlemer i Hordland NtEU, og Bergen NtEU. Rose Maiken Flatmo frå fylkesstyret, heldt følgjande appell:

Årsmøte Hordaland Nei til EU 11. - 12. mars 2022

Her finner du dokumentene som ble brukt på årsmøtet. Hvis dokumentet ble endret av møtet finner du begge har

3.1.2022 Energikommisjonen førebur seg – me må følgja med!!

For å sjå på kva som kan gjerast med dei vedvarande høge straumprisane har regjeringa varsla etablering av ein energikommisjon. Skal den bøta på dei eigentleg årsakene til dyr straum, eller vil me berre få meir utanomsnakk? Det er god grunn til å følgja med i timen

29.12.2021 Regjeringa er i ein skvis – det må me i Nei til EU utfordra dei på.

Presset på regjeringa aukar i styrke i kampen om krafta. Nei til EU må vera ein endå meir synleg og tydeleg part i diskusjonen. ACER-saka er meir aktuell enn nokon gong. Samanhengen mellom energipakkane, ACER, RME og den handlingslamminga som regjeringa no syner, må koma ut til folket. Me må forklara det slik at me vert både forstått og trudd.

24.11.2021 EØS-avtalen – meir til skade enn til gagn.

Tilhengjarar av EØS-avtalen har over mange tiår repetert påstanden om tap av arbeidsplassar og marknad dersom me tuklar med avtalen. Dei framstiller avtalen som  kritisk viktig, ja nærast som eit vera – ikkje vera for oss som nasjon. Desse påstandane har aldri vore dokumentere, ikkje i 1972, ikkje i 1994 og heller ikkje no.

Studiearbeidet er i gang!

Etter ein lang pause starta fylkeslaget opp studiearbeidet med ein interessant møtekveld 11. november 2021. 26 personar møtte for å høyra John Dale si særs interessante og topp aktuelle innleiing om folkestyre, demokrati og handlefridom (eller mangel på den) innafor EØS-avtalen sine rammer.

11.11.2021 Folkestyret må inn som eit sentralt argument i EØS-diskusjonen

Takk for oppdraget eg - John Dale - fekk til dette møtet ! Mitt viktigaste poeng, som eg i komande innlegg argumenterer for, er at folkestyret må inn som eit sentralt argument i EØS-diskusjonen, bli mindre generelt og langt meir presist. Det argumentet må me også lykkast med for å bli kvitt EØS-avtalen