Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Unionistane stadfester det nei-folket alltid har sagt

Ja-folket, unionistane, er nervøse. Dei er redde for kva som kan skje dersom norske styresmakter vel å ikkje godta alt som kjem frå Den europeiske unionen. Dei er urolege for kva straff EU kan påføra oss om me ønskjer å satsa på norsk landbruk ved å føra ein politikk som nettopp tek omsyn til norske interesser, heller enn å verna om unionen sine bønder.  Dei er endå meir nervøse for eit nei til Energipakke 4, då kan me visst venta oss kva som helst frå Den europeiske unionen.

Vel blåst!

Oppsummering frå ein aktiv og aksjonsretta sumar i Hordaland Nei til EU.

Viktige datoar – sett av desse i kalendaren din!

I samband med at ACER-søksmålet skal i Høgsterett 5.9. og at me har lokalval 11.9., arrangerer me to opne møte:

ACER-saka for Høgsterett 5. september. Lokalval 11. september.

To viktige hendingar i haust er grunnlaget for at me har sett ned ei hurtigarbeidande arbeidsgruppe som skal førebu ulike aktivitetar utover sumaren. Les meir om dette her.

Demokrati og EU-eit svarinnlegg som ikkje kom på trykk

I KK 9. mai kjem første nestleiar i Oslo Unge Høgre, Nikolai Bjerke Dyvik med ei ytring for medlemskap i EU. Han skriv om demokratisk underskot ved å ikkje vera medlem, han hevdar at alle som står utanfor står svakare og han kallar motstandarar til EU-medlemskap for europaskeptikarar. Eg sendte eit svarinnlegg til KK, men diverre har ikkje avisa vore viljug til å setja det på trykk. Eg var særleg oppteken av kva Dyvik meinte med at land utanfor EU står svakt, og at det demokratiske underskotet aukar ved å ikkje vera medlem. Og eg ville understreka at det å ikkje vera medlem ikkje har noko med å vera europaskeptikar å gjera. Her er innlegget som ikkje kom på trykk:

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU juni 2021

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU mars 2021

Medlemsbrev fra Hordaland Nei til EU desember 2020