Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

16.7.2022 Norsk Industri vil ha sjølvråderett i energipolitikken!

Dette er nye tonar frå ei arbeidsgjevarside som meiner at marknadskreftene skal styra, og at EØS-avtalen står støtt som fjell. Ja, som kanskje aller helst såg at me vart medlemer i EU. Kan me håpa at noko er i ferd med å skje? At verknadene av overnasjonal styring frå EU via EØS-avtalen kanskje ikkje er berre til gode for landet vårt?

16.7.2022 Frå vondt til verre i energipolitikken.

EU lanserer ny plan for å få fortgang i utbygging av solenergi og vindkraft, på land og til havs. Det er sannsynleg at dette vil vera EØS-relevant. Det vil vera å gå frå vondt til verre når det gjeld håpet om å få nasjonal kontroll over den totale energipolitikken, og det vil kunna svekka sjølvråderetten og demokratiske prosessar på alle politiske nivå. Fylkeslaget arbeidet med eit høyringssvar.

15.7.2022 Tabu-ord i den politiske debatten om straumprisar og nasjonal kontroll i energipolitikken.

I diskusjonen om straumprisane spesielt og energipolitikken generelt, synest det å vera total mangel på vilje til å diskutera ACER, energipakke 3, RME og EU sin energiunion som me er på full fart inn i. Nasjonal kontroll på dette området er heller ikkje tema lenger, om det nokon gong har vore det sett bort frå nokre fine formuleringar i Hurdalsplattforma. På denne måten vert diskusjonane lite realistiske, og energiministeren sine vage formuleringar om tiltak lite truverdige.

8.4.2022 Ny kamp om EU-medlemskap?

Mange tek no til orde for å restarta ein debatt om medlemskap i EU, mellom desse Halle Jørn Hanssen i Klassekampen 5.4. Fylkesleiaren vår har eit svarinnlegg i Klassekampen 8.4. Innlegget er diverre ein del forkorta, det gjer noko med innhaldet, og det gjer at einskilde poeng vert underkommunisert. Du kan lesa heile innlegget her

15.2.2022 Hordaland Nei til EU sin leiar Toril Mongstad: appell Torgalmenningen

Høge straumprisar og ei tilsynelatande handlingslamma regjering, førte til at heile landet mobiliserte til aksjonsdag 15. februar, det var markering på 21 stader frå nord til sør. I Bergen vart dei ei flott markering, sjølv om fakkeltoget var avlyst grunna ufyseleg og kaldt ver. Appellantane var mange, NHO, fellesforbundet, fagorganiserte og politiske parti, SV, SP, AP og Rødt. Frå Hordaland Nei til EU held fylkesleiar Toril Mongstad appell:

20.1.2022 Strømaksjon i Bergen - Nei til EU sin appell

I dag har det vore aksjonar, arrangement og demonstrasjonar fleire stader i landet. Hovudaksjonen har vore i Oslo med markering og appellar framfor Stortinget. Mangel på styring og kontroll over kraft – og dei galopperande straumprisane – har fått mange til å reagera, og folk tar til gata for å visa at dette ikkje vert akseptert. I ei stor markering på Torgalmenningen i Bergen deltok m.a. fleire medlemer i Hordland NtEU, og Bergen NtEU. Rose Maiken Flatmo frå fylkesstyret, heldt følgjande appell:

3.1.2022 Energikommisjonen førebur seg – me må følgja med!!

For å sjå på kva som kan gjerast med dei vedvarande høge straumprisane har regjeringa varsla etablering av ein energikommisjon. Skal den bøta på dei eigentleg årsakene til dyr straum, eller vil me berre få meir utanomsnakk? Det er god grunn til å følgja med i timen

29.12.2021 Regjeringa er i ein skvis – det må me i Nei til EU utfordra dei på.

Presset på regjeringa aukar i styrke i kampen om krafta. Nei til EU må vera ein endå meir synleg og tydeleg part i diskusjonen. ACER-saka er meir aktuell enn nokon gong. Samanhengen mellom energipakkane, ACER, RME og den handlingslamminga som regjeringa no syner, må koma ut til folket. Me må forklara det slik at me vert både forstått og trudd.

24.11.2021 EØS-avtalen – meir til skade enn til gagn.

Tilhengjarar av EØS-avtalen har over mange tiår repetert påstanden om tap av arbeidsplassar og marknad dersom me tuklar med avtalen. Dei framstiller avtalen som  kritisk viktig, ja nærast som eit vera – ikkje vera for oss som nasjon. Desse påstandane har aldri vore dokumentere, ikkje i 1972, ikkje i 1994 og heller ikkje no.

11.11.2021 Folkestyret må inn som eit sentralt argument i EØS-diskusjonen

Takk for oppdraget eg - John Dale - fekk til dette møtet ! Mitt viktigaste poeng, som eg i komande innlegg argumenterer for, er at folkestyret må inn som eit sentralt argument i EØS-diskusjonen, bli mindre generelt og langt meir presist. Det argumentet må me også lykkast med for å bli kvitt EØS-avtalen

8.11.2021 Vi kan lære av Sveits i kampen mot sosial dumping

Sveits som også er en del av EUs felles arbeidsmarked, regulerer sitt arbeidsmarked for arbeidstakere fra EU/EØS-området på en helt annen måte enn det Norge gjør. Vi mener Norge kan lære av Sveits sine tiltak mot sosial dumping og deres sysselsettingspolitikk.

19.10.2021 Om å møta seg sjølv – eller EØS-avtalen – i døra.

Regjeringa har vore i sving i ei veke. I valkampen lovde Støre at han, i løpet av dei første 100 dagane som statsminister, ville innføra ein norsk arbeidslivsmodell etter mønster frå Telemarksmodellen, Skiensmodellen, Oslomodellen m.fl. – alle modellar for kamp mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og manglande orden i arbeidslivet.