Vi vil gjerne ha deg med på laget. Meld deg inn i Hordaland Nei til EU!

Viktige aktivitetar framover!

Styra i Hordaland NtEU, Bergen NtEU og Alver NtEU arrangerer i samarbeid fleire interessante og topp aktuelle møte framover. Sett av datoane 26., 29. og 31 august og les meir om arrangementa her:

Vellukka seminar om energipolitikk, energiunion, alternative tilnærmingar, klima og ACER-søksmålet

Seminaret den 21.11. synte at behovet for kunnskapsformidling og informasjon om den energi- og industripolitiske situasjonen er stor. Det same gjeld det like viktige området klimapolitikk og grøn omstilling. Seminaret synte og at me som fylkeslag i Nei til EU er ein viktig organisasjon i formidlinga av kunnskapen.

Vellukka jubileumsseminar i Hordaland Nei til EU.

Nei ti EU er framleis ein aktuell, aktiv og nødvendig aktør i samfunnsdebatten i Norge. Kampen må halda fram!

Høyringssvar om forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Til: Regjeringa Frå: Hordaland Nei til EU v/styret Dato for innsending: 15. august 2022 Innleiingsvis vil me gje uttrykk for at me reagerer på at Nei til EU ikkje er nemnd i lista over dei regjeringa nemner som høyringsinstansar.

Oddvar Skre er død

Nasjonale verveveker 19.4. – 2.5.22. Vil du gjera ein innsats?

Medlemene våre er den viktigaste ressursen i kampen mot medlemskap i EU, og i arbeidet med å få ein likeverdig og normal handelsavtale som erstatning for den politisk overstyrande EØS-avtalen. Nei til EU har i underkant av 20.000 medlemer, ca ein tidel av desse finn me i Hordaland Nei til EU. Målet for årets vervekampanje er minimum 500 nye medlemer. Vår del vert då minst 50 nye medlemer. Me oppmodar alle å vera med å bidra til å nå dette målet!

Studiearbeidet er i gang!

Etter ein lang pause starta fylkeslaget opp studiearbeidet med ein interessant møtekveld 11. november 2021. 26 personar møtte for å høyra John Dale si særs interessante og topp aktuelle innleiing om folkestyre, demokrati og handlefridom (eller mangel på den) innafor EØS-avtalen sine rammer.

Styreseminar i Hordaland Nei til EU

Etter lange tider utan fysiske styremøte, samla fylkesstyret seg til seminar 17. og 18. september. Dei fleste i styret møtte, inkludert fleire av vararepresentantane, og i tillegg hadde me besøk frå staben sentralt, Lisa Wensberg og Sindre Humberset. Douglas Ferguson, tidlegare leiar i Bergen Nei til EU, heldt og eit interessant foredrag om Brexit,

Referat fra årsmøte Hordaland Nei til EU 2021

Årsmøte i Hordaland Nei til EU fann stad torsdag 18. mars. Møtet var digitalt. Dokumenta vedteke på årsmøtet finn du ved å klikka på lenkja i kvart punkt. Alle medlemmer var velkomne til å delta. Årsmøtet var det første digitale i historia! Protokoll frå møtet med fleire detaljar kjem seinast 23. mars

Toril Mongstad og Gunnar Rutle - intervju på Kanal 10

Hordaland Nei til EU ved nestleder Toril Mongstad og leder Gunnar Rutle ble 27. januar intervjuet av Marita Moltu på Kanal 10. Saker som ble tatt opp var EU, EØS, brexit og energidirektivet. Du kan se intervjuet her

Hordaland NtEU deltar i digitalt landsmøte 2020

Nei til EU held sitt landsmøte 2020 den 6. og 7. november. Delegasjonen frå Hordaland deltek digitalt; som også alle andre fylke. Hordalandsdelegasjonen er samla på eit hotell i Bergen. 

EØS-avtalen stoppet Norsk Medisinaldepot

Konsekvensen av det var dårligere nasjonal kontroll over medisiner og dårligere beredskap. Nestleder i Hordaland Nei til EU, Toril Mongstad, sier litt om dette.