Studiearbeidet er i gang!

Etter ein lang pause starta fylkeslaget opp studiearbeidet med ein interessant møtekveld 11. november 2021. 26 personar møtte for å høyra John Dale si særs interessante og topp aktuelle innleiing om folkestyre, demokrati og handlefridom (eller mangel på den) innafor EØS-avtalen sine rammer.

På ein folkeleg og pedagogisk fin måte informerte og forklarte John om korleis folkestyret forvitrar som ein konsekvens av at makt er flytta frå norske folkevalde og til EU, via EØS-avtalen. Han tok også for seg spørsmålet om demokratiet ville ha betre vilkår med eit medlemsskap. Svaret frå John var konkret og greitt, eit medlemskap vil gjera det demokratiske underskotet større. Og kvifor er det slik? Svaret John sjølv gav på dette spørsmålet er at EUs styring og oppbygging ikkje er til fordel for demokratiet, og at nasjonalstatane i utstrekt grad har gjeve avkall på eigne demokratiske prosessar. Han var og inne på at prisen for å ha EØS-avtalen er nettopp det demokratiske underskotet avtalen fører med seg. Er det ein for høg pris, undra John, og understreka at dette er eit spørsmål me må stilla både oss sjølve og dei folkevalde.

John påpeika vidare at folkestyret berre kan skje ved at folket gjennom val avgjer kven som skal utøva makt og politikk på deira vegne, og at desse politikarane er å finna i det norske Stortinget, ikkje i Brussel.

Her er innledninga til John Dale

Etter innleiinga vart det eit godt ordskifte med ulike innlegg, synspunkt og spørsmål.

Fullt hus på studiemøtet 2021-11-11
Fullt hus på studiemøtet

Eg vil retta ein stor takk til John og til alle dykk som deltok på møtet. De var alle med på å gjera denne kvelden interessant og lærerik.

Avslutningsvis minnar eg om at me held fram med studiearbeidet, nytt møte er 6. desember, 18 – 20.30. Møtestad er Blindeforbundet, Rasmus Meyers alle 5, Bergen.

I dette møtet vil John gå meir inn på korleis EU fungerer samt gå meir i detalj på korleis me kan hevda at EØS-avtalen ikkje gagnar folkestyret.

Vel møtt!