Nasjonale verveveker 19.4. – 2.5.22. Vil du gjera ein innsats?

Medlemene våre er den viktigaste ressursen i kampen mot medlemskap i EU, og i arbeidet med å få ein likeverdig og normal handelsavtale som erstatning for den politisk overstyrande EØS-avtalen. Nei til EU har i underkant av 20.000 medlemer, ca ein tidel av desse finn me i Hordaland Nei til EU. Målet for årets vervekampanje er minimum 500 nye medlemer. Vår del vert då minst 50 nye medlemer. Me oppmodar alle å vera med å bidra til å nå dette målet!

At EØS-avtalen er politisk overstyrande har me vel sjeldan sett sikrare prov på enn i spørsmålet om kven som skal styra og ha kontroll på energipolitikken. Regjeringa er handlingslamma, det einaste dei så langt har fått til, er økonomisk støtte til hushaldningane. Og det er bra. Men kva med den kraftforedlande industrien, kva med alle dei små og store verksemdene som opplever straumrekningar som knapt er til å leva med? Her stoppar EØS-regelverket regjeringa i å gje støtte.

Støttetiltak vil uansett berre vera symptomlindring.

Nei til EU vil ha attende nasjonal kontroll over kraftressursane. Folkestyre og demokrati er viktige verdiar. Derfor kjempar me for at eigne folkevalde skal styra i landet vårt.

Ver med oss i denne kampen, ver med oss i vervearbeidet!

Nye medlemer betaler kr 200 i kontingent for 2022. Du kan melda inn via heimesida

Om du ikkje ønskjer å bruka skjemaet på heimesida, kan du senda ein e-post til fylkesleiar Toril Mongstad, toril.mongstad@online.no, eventuelt ringja henne på 90026044. Det er viktig å få med adresse, telefonnummer og e-post-adresse på nytt medlem.

Lukke til med kampanjen, saman skal me få dette til!