Valg 2019: Det kommunale sjølvstyret er i reell fare

Dette hadde me ikkje trudd: Tilskot til drift av idrettshallen kan verta ulovleg og SFO kan få ein månadspris på ufattelege 10.000 kr.

Ver obs på følgjande før du legg stemmesetelen i urna:

Sjå for deg SFO, ein idrettshall, eit kommunalt reinhaldsverk, ein kulturskule osv. I dag har desse lågare pris fordi kommunen ønskjer at alle skal kunna nytta tilboda og klara utgiftene ved å bruka desse tenestene.

Ei omleggjing av den kommunale verksemda i tråd med konklusjonane i Hjelmengrapporten, kan føra til ein månadspris på SFO på kr. 10.000.- ihht KS sine eigne utrekningar. Kulturskuletilbodet kan fort vert både to og tre gonger dyrare enn det er i dag.

Eit tilskot til drift av ein idrettshall, kan vera ulovleg.

I tillegg kjem den kostbare omleggjinga som kommunen eventuelt vert tvinga til å gjera.

Kvifor fokuserer me på dette no? Jau fordi det fort kan verta ein realitet.

Kort fortald:

Det vart sett ned eit utval, Hjelmengutvalet, som skulle greia ut høvet mellom kommunal og privat levering av teneste som kommunane stort sett har levert – hittil. Dette etter oppmoding frå ESA (som overvåker at me held oss til EØS-avtala), og regjeringa sjølv. Rapporten kom i januar 2018. Spørsmåla var mellom anna: Kan kommunane halda fram med å levera teneste til gode for innbyggjarane og til prisar som ofte vil kreva subsidiering? Kan kommunane avgjera å gje tilskot til kommunale verksemder som leverer desse tenestene? Eller vil dette vera i motstrid til EØS-avtala?

Konklusjonen frå Hjelmengutvalet er klar: Skal slik tenestelevering halda fram, må den kommunale verksemda skiljast ut og etablerast som eit aksjeselskap, og prisane må justerast i tråd med marknadsnivået. Dette inneber og at den kommunale verksemda må visa overskot, det skal betalast skatt (dvs kommunen skal betala skatt til seg sjølv!!), og verksemda skal kunna gå konkurs.

Store delar av den offentlege tenesteleveringa, som er ein særs viktig del i ein godt fungerande velferdsstat, er i fare.

Alle som ønskjer å stemma ved valet 9. september må vera klar over at nokre parti synes at dette er heilt uproblematisk, andre parti synes at dette er totalt uakseptabelt. Og det handlar om kva nasjonen vår, regionane og kommunane skal avgjera sjølve. Det kommunale sjølvstyret er i fare.

Hald deg orientert slik at du veit kva politikk du kan venta deg etter valet!