29.12.2021 Regjeringa er i ein skvis – det må me i Nei til EU utfordra dei på.

Presset på regjeringa aukar i styrke i kampen om krafta. Nei til EU må vera ein endå meir synleg og tydeleg part i diskusjonen. ACER-saka er meir aktuell enn nokon gong. Samanhengen mellom energipakkane, ACER, RME og den handlingslamminga som regjeringa no syner, må koma ut til folket. Me må forklara det slik at me vert både forstått og trudd.

Marit Arnstad uttaler at avtalar om krafta må reforhandlast. Me veit kva ho snakkar om – EØS-avtalen. Ein statssekretær i AP er raskt ute med svar. Me treng ikkje lesa mellom linjene for å forstå det han seier: det kjem ikkje på tale.

Det er ingen løyndom at regjeringa er i ein skvis på dette området, me kjenner både SP og AP sine haldningar når det gjeld både EU og EØS-avtalen. Trass i dette seier Hurdalsplattforma klårt at EØS-avtalen skal ikkje rokkast ved i denne regjeringsperioden. Og like fullt presenterer regjeringa i same plattform politiske programpostar som ikkje let seg gjennomføra under EØS-avtalens regime.

Presset aukar på regjeringa. Frå mange hald – det er på høg tid. Lier Hansen i Norsk Industri vil reforhandla avtalen, sterke krefter i fagrørsla vil det same, industrien ser signala og vil og ha ein omkamp om kven som skal styra krafta i landet.

I tillegg altså splid internt i regjeringa. Det sentrale spørsmålet om kven som skal styra kraftpolitikken glir dei unna gong på gong. Det går mykje tid og ressursar med til å bortforklara og til å flytta merksemda bort frå det viktigast spørsmålet: Kven styrer krafta vår?

Nei til EU må krevja konkrete svar på nettopp dette, og i tillegg be om svar på kva forpliktingar Norge har ovafor EU / EØS-avtalen. Kva og kven er det som konkret hindrar oss i å ta grep?

Oppmodinga til regjeringa er:

Hald opp med utanomsnakk og bortforklaringar. Kom til fakta! – og la veljarane få vita kva som må til for å ta kontroll og styring av krafta attende til dei folkevalde, dei som veljarane trass alt har vore med på å stemma fram til regjeringsposisjon.

Nok bla-bla no!