12.10.2021 Regjeringsforhandlingar kan føra til så mangt – me må følgja med!

Før valet gjorde Nei til EU ei grundig utspørjing av stortingskandidatar for dei ulike partia. Du kan framleis finna dei detaljerte svara på NtEU si heimeside, og det kan vera nyttig å friska opp resultatet av denne utspørjinga

Alle spørsmåla i utspørjinga var viktige, eit av dei handla om å få ei utgreiing av alternativ til EØS-avtalen, eit anna om kva kandidaten ville føretrekkja dersom valet sto mellom EØS-avtalen og ein rein, jambyrdig handelsavtale.

Det er grunn til å tru at kandidatane ikkje kjem til å følgja opp det dei tidlegare har gjeve uttrykk for når dei gav svara sine i vår. No seier den nye regjeringsplattforma, AP og SP, at EØS-avtalen skal leggjast til grunn i den nye 4-års perioden.

Så langt er ikkje dei endelege politiske føringane lagt, me kjenner berre dei overordna hovudlinene. Derfor er det overordna viktig å følgja med. Kan det partia svarte i kandidatutspørjinga verta noko som var greitt før valet, men som lett kan endrast til noko heilt anna etter valet?

Det er vår oppgåve som kamporganisasjon å ikkje berre halda oss orienterte om kva som vert den endelege politikken, men også reagera når me ser at det som var politiske utsagn i valkampen i verste høve ikkje harmonerer med det som vert den reelle politikken.

Uansett – det nye Stortinget har fleire representantar som er skeptiske til EØS-avtalen, og som også er klare på at medlemskap i EU ikkje er aktuelt.

Det er eit godt utgangspunkt for korleis med skal arbeida vidare, ikkje berre i fylkesstyret, men i heile organisasjonen.