Markering utenfor Tingretten da behandling av ACER-saken startet 1. november 2021.

ACER, EØS og strømkabelkrøll

Nei til EU tapte saken om at ACER er grunnlovsstridig i tingretten og den er nå anket til lagmannsretten. Taper vi der, regner jeg med at den blir anket til Høyesterett.

Jeg mener at politikerne i Stortinget ikke har forstått hvor inngripende ACER er og ikke minst hvor inngripende ACER vil bli i framtiden med Energipakke 4. Ap fikk med seg disse punktene under vedtaket i Stortinget på energipakke 3:

  • Norske myndigheter skal ha full styring og kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, herunder avgjørelser knyttet til industri og utkobling av kraft.
  • Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge og til å erstatte fossil energi med fornybar energi.
  • Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter.
  • Eventuelle nye kabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme og det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser før nye forbindelser kan etableres.
  • Staten, ved Statnett, skal eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler.
  • Flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene, så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.

I ettertid har vi sett at disse punktene ikke harmonerer med EU-direktivene og er i bestefall ubrukelige. Dette viser at i iveren til å innlemme oss inn i EU, direktiv for direktiv, ikke behandles med den kunnskapen som burde være tilstede før vedtak. Intensjonen var nok god, men likevel ubrukelig. Det samme har skjedd når snart 14000 direktiver har blitt innlemmet i norsk lovverk. Jeg håper virkelig at den nye regjeringen setter på flere ressurser for å gå mer nøye gjennom direktivene før implementering til vårt lovverk.

Våre Stortingsrepresentanter må få tilført så mye kunnskap at reservasjonsretten vil bli brukt mer når vi er EØS-medlem. Eller vil de etter strømsjokket skjønne konsekvensene av EU-politikken de har fört. Men det sitter nok langt inne å si at EØS tjener oss dårlig.

EUs energibyrå ACER skal sørge for gjennomføring av energiunionens mål som er fri flyt av energi over landegrensene i EUs indre marked. Ut fra denne logikken er det ikke overraskende at Energipakke 4 tillegger byrået større føderale fullmakter. ACER skal ikke bare overvåke energiflyten, men kan endre og godkjenne metodene som gjennomfører nettverkskoder og retningslinjer.

Det skal være nasjonal og samfunnsmessig styring og kontroll over vannkraftressursene. Det offentlige eierskap til norske vannkraftressurser skal ligge fast, og minst to tredjedeler skal fortsatt være offentlig eid. Reguleringsmyndighetens (RME) oppgaver er avgrenset til å oppfylle direktivets minimumskrav. Den overordnede myndigheten til å utforme og vedta forskrifter og utarbeide lover skal fortsatt ligge i departementet (OED) og direktoratet (NVE).

Hvis reguleringsmyndighetene ikke kommer til enighet om en avtale, har ACER myndighet til å skjære igjennom og treffe vedtak (art.5.4) Den sentrale myndigheten ACER skal gjøre vedtak i grensekryssende handeDette direktivet vil legge stort press på industrien gjennom EUs opprinnelsesgarantiordning. EUs opprinnelsesgarantiordning undergraver vår grønne industri.

Det er tvilsomt når et tysk stålverk kan kjøpe opprinnelsesgarantier fra et norsk vannkraftselskap og reklamere for dette med at all deres strøm er fornybar, mens det i virkeligheten, får de hver eneste elektron fra kullkraftverk i nærheten.

Norske kraftselskaper tjener altså gode penger på å selge garantipapir på 120tWh av Norges vannkraft for grønnvasking av store utenlandske selskaper. Noen biter selvfølgelig på dette eventyret. Men slik kan norske industribedrifter bli tvunget til å kjøpe papir til en kostnad på over en halv milliard, og det bare for vår kraftkrevende industri.

Direktivet sier at når opprinnelsesgarantier selges på et eget marked, slik Norge gjør, så bør ikke selve energien selges som grønn energi. Det betyr at når det ble solgt til utlandet, 120tWh i opprinnelsesgaranti, og Norge sin produksjon ca 140tWh, kan ikke norsk industri, de som faktisk bruker vannkrafta reklamere med det.

Vi kan selvsagt ikke gi Acer skylden for hele strömkrisen,men hvis vi innlemmer Energipakke 4 er vi på farlige veier.Vi har allerede gitt EU makten til å löse tvister mellom Norge og EU gjennom Acer og ESA.Tror Tysklands og Frankrikes behov vil veie mest i en eventuell tvist hos disse organene. Mange ble også lurt av både Barth-Eide og daværende olje-og energiminister til å til å tro at utenlandskablene ville maks ville øke strømprisen med tre øre.

Vi ser i dag resultatet. Våre politikere har visst om det grønne skiftet med utfasing av fossil energi og kjernektaft. Men hvem tør stå fram og ta skylden? De nye kablene har en kapasitet som kan ta hele vår kraftproduksjon. I dag kan en sammenligne det med å fylle et badekar med sluket åpent. Det vil aldri fylles.

Mitt nyttårsønske er å skrote EØS og dermed Acer, ESA og RME.

Jeg håper alle får ei varm jul og et nytt år med sterkt fokus på EØS.

 

Jan Otto Fiplingdal

Nestleder i Nordland NTEU

Leder i Vefsna NTEU

 

Stort bilde i toppen: Markering utenfor Tingretten da behandling av ACER-saken startet 1. november 2021. (Foto: Eivind Formoe)