En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger

En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger uttalte adm. direktør Roger Kyseth ved Benteler A/S på Raufoss på et åpent møte forleden.

Kampen om krafta - tilslutningen til EUs energiunion i sluttspurten.

I den forbindelse inviterte Gjøvik-Toten Nei til EU til åpent møte onsdag 7. mars på Haugen, LO’s høysete på Raufoss. Møtet samlet 45-50 svært engasjerte deltakere og hadde et høyst kompetent panel, bestående av adm.dir. Roger Kyseth for Benteler A/S, LO-leder i GLTV Bjørn Sigurd Svingen, Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (SP) og leder i Oppland Nei til EU, Jørn Grøtberg.

Først ut var Roger Kyseth. Han ikke gikk så mye inn på selve direktivet, men hadde et krystallklart budskap til politikerne: En økning av strømprisene er det siste norsk industri og norske arbeidsplasser trenger. Benteler, og  norsk industri for øvrig, står hver dag oppe i en krevende konkurransesituasjon  - og noen få øres heving av strømprisene vil på årsbasis gi enorme kostnadsøkninger – penger som ellers kunne ha gått til nye investeringer i bedriften og styrking av arbeidsplassene.

Bjørn Sigurd Svingen fulgte opp dette. Han har 12000 fagforeningsmedlemmer i ryggen i vår region, representert ved 50 fagforeninger. Han uttrykte også stor bekymring for arbeidsplassene idet en norsk tilslutning til Europas energiunion utvilsomt vil medføre store økte strømpriser.  Bare en økning på ett øre per kwh vil for Raufoss Industripark medføre en ekstra utgift på 2 mill. kr. Så kan en jo regne ut hva en økning på eksempelvis 50 øre vil bety.

Fellesforbundet har riktignok til nå vært noe delt i spørsmålet, men Svingen var rimelig sikker på at forbundet, i likhet med flere andre LO- forbund,  vil ta et klart standpunkt mot energiunionen – slik debatten har gått i det senere.

Fellesforbundet sier nei til ACER

Marit Knutsdatter Strand pekte på  den irreversible suverenitetsavståelsen som en tilslutning til energiunionen innebærer. ACER vil få  både vedtaksmyndighet og håndhevingsmyndighet i alle spørsmål som gjelder våre nasjonale vannkraftressurser og  olje- og gassreserver.  Og det minste en må forlange, er at saken avgjøres i hht. paragraf 115 i Grunnloven som suverenitetsavståelse,  dvs. med ¾ flertall,  og ikke etter paragraf 26 som bare krever simpelt flertall.

Til sist hadde Jørn Grøtberg ordet. Han redegjorde for Energipakke 1 og 2 – innført henholdsvis i 1996 og 2005, hvor elektrisiteten er underlagt det indre markedet og regulert gjennom Energiloven og Naturgassloven for vår del her i Norge. Energipakke 3, som saken nå gjelder, innebærer full suverenitetsavståelse til ACER, som skal styre det hele. 

Stortinget har budsjettert med hele 55 mill. kr. i 2018 til kopimaskin for å kopiere opp vedtak fra ACER – som RME skal benytte. Han viste for øvrig  til Islands finansminister som refser Norge for ettergivenhet overfor EU.

Den etterfølgende diskusjonen avdekket en massiv motstand mot Norges tilslutning til energiunionen, bortsett fra et par røster.  Det som er viktig nå, er at alle som har forbindelser innover til Stortingsrepresentantene, gir klart uttrykk for hva grasrota mener. Særskilt gjelder dette overfor AP, KrF og MPDG – som ennå ikke har tatt et endelig standpunkt i saken.

Et annet spørsmål er om Stortingsrepresentantene fra H, FrP og V kan fristilles og stemme ut fra sin egen overbevisning når avgjørelsen skal tas.  SP, SV og Rødt er klare motstandere og viser til de fordelene som  Norge har av råderett over egen energi.

For ordens skyld vil jeg nevne at flertallet i Oppland fylkesting (AP, SV, SP og KrF), i likhet med en rekke andre fylkesting, i møte den 13.12.2017 gikk imot norsk tilslutning til energiunionen. Saken skal vedtas endelig i Stortinget den 22. mars, og det er helst vesentlig at vi på grasrota nå lar våre meninger nå helt opp til de politikerne vi har valgt.

Engasjer deg – gi uttrykk for ditt syn !

Einar Wiklund, leder Gjøvik og Toten Nei til EU

Bilde 2 - Møte 7.3.18
Deler av møtedeltakelsen