EU-retten og sosial dumping

ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har satt i gang en prosess mot Norge vedrørende Oslo- og Skiens-modellen. ESA mener at flere av kravene som er satt for å hindre sosial dumping i denne modellen - kan være i strid med EØS-avtalen. ESA mener at disse kravene er i strid med EUs fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft), samt den frie etableringsretten. ESAs hovedoppgave er å påse at Norge ikke undergraver disse fem frihetene.

Innlegget har stått på trykk i Gudbrandsdølen Dagningen

Av virkemidlene som er satt i «Oslo- og Skiens-modellen» - er at det ikke skal være adgang til å bruke mer enn en underleverandør pr prosjekt, at bruk av innleid arbeidskraft krever partsavtale og godkjente ID-papirer, og at norsk skal være hovedspråket i kommunikasjonen. Flere kommuner vil gjerne kopiere denne modellen.

Flere politikere og tillitsvalgte mener at ESAs inngripen i denne saken medfører en strengere fortolkning av regelverket enn hva EU-kommisjonen har lagt til grunn. Disse personene må åpenbart ha glemt EU-rettens dom mot Østerrike i 2018 – hvor det heter at «tiltak mot sosial dumping er ulovlig».

Det er domstolenes oppgave å tolke lover og omsette disse i dommer og kjennelser. Dermed har EU-rettens avgjørelse forrang foran hva politikere og andre måtte ønske seg av tiltak.

Glemt er også at den norske stat, som sammen med EU, innførte sanksjoner mot sveitsiske børser i 2019 – i den hensikt å tvinge Sveits å sørge for at sosial dumping finner sted. I forhandlingene om ny rammeavtale med EU - satte Sveits nemlig som et av fire særkrav – en «juridisk sikkerhet for å bevare lønnsnivået i Sveits». Det vil ikke EU ha noe av.

I og med at finanstilsynene er overført til EU via EØS – ble Norge automatisk med på å innføre sanksjoner mot Sveits. Norge er dermed blitt i front for å fremme sosial dumping internasjonalt.

Tidligere president i ETFA-domstolene, Carl Baudenbacher uttrykte i VG den 06.08.2020 kritikk mot Norge, for å forsøke å opprettholde nasjonale fortolkninger i EØS-avtalen. Carl Baudenbacher er tydelig på at det ikke eksisterer noe såkalt «handlingsrom» i EØS-avtalen, og at Norge gjennom sin praksis undergraver EUs fire friheter.

Prinsippene om «ensartethet» i EU-/ EØS-området (EØS-lovens § 105 til 107), ligger fast. Det betyr at en samlet arbeiderklasse i EU og EØS til enhver tid henvises til å konkurrere om jobber på samme lønns- og arbeidsvilkår som i lavkostlandene i og utenfor EU.

Ærlighet i politikken er viktig for å opprettholde tilliten til vårt demokrati.

Det er på tide å velge inn representanter inn i den lokale og sentrale politikken - med en hvis kompetanse på EØS-avtalen/ EØS-loven.

ESA gjør bare den jobben flertallet i Norge har bedt dem om å gjøre.

Jørund Hassel, Lillehammer, medlem av Oppland Nei til EU