Forslag til endringer i offentlighetslova m.m. - innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter.

Fylkesstyret samarbeidet på e-post i sommer og laget høringssvar som ble sendt inn innen fristen fra Justisdepartementet som var 5. juli. Oslo Nei til EUs høringssvar under.

Vi viser til Justis og beredskapsdepartementets høringsbrev 31 mars 2023 departementet ber om innspill innen 5. juli ift. utsendte forslag til endringer i offentlighetslova, offentlighetsforskrifta og arkivforskrifta.

Oslo Nei til EU mener at endringsforslagene fra departementet strider imot intensjonen og formålet med offentlighetslova og svekker den allmenne tillit til regjering og forvaltning.

Departementet foreslår også et tillegg i offentlighetslova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas offentlighet. Videre foreslås det endringer i offentlighetsforskrifta og arkivforskriften som klargjør at organer kan journalføre organinterne dokumenter uten at opplysninger om disse dokumentene publiseres i den offentlige journalen som er tilgjengelig på nettet gjennom e-innsyn eller på annen måte.

Endringene innebærer en svekkelse av den demokratiske kontrollen av offentlige organer. Argumentet om at flere organinterne dokumenter vil bli journalført ved denne lovendringen er etter vår mening, ikke et holdbart argument, da offentlige organer har plikt til å arkivere alle dokumenter i en saksbehandling. Denne plikten bør styrkes og ikke svekkes.

Ved å skjule eksistensen av dokumentene så kan man heller ikke be om merinnsyn etter offentlighetsloven § 11. Det vil heller ikke være mulig å stille spørsmål om dette i Stortinget eller ha en offentlig debatt. Forslagene har således til hensikt å stoppe spørsmål om saksbehandlingen av saker i forvalting og politisk ledelse.

Forvaltningen jobber på vegne av fellesskapet og for å opprettholde tillit til forvaltningen i befolkningen er det viktig med åpenhet og gjennomsiktighet.

Vi har i de siste årene sett at deler av interkommunikasjonen i EU- kommisjonen aldri har blitt journalført, herunder flere tusen tekstmeldinger og e-poster. Vi er derfor redde for at dette endringsforslaget på sikt vil være en tilpasning til EU og EUs journalpraksis, noe som vil svekke dagens praksis for offentlighet i Norge.

Oslo Nei til EU ber derfor regjeringen trekke endringsforslaget. Blir det ikke trukket tilbake vil vi på det sterkeste oppfordre Stortinget til å ikke vedta forslaget.

Med vennlig hilsen

Ole Kristian Setnes

Leder Oslo Nei til EU