ÅRSMØTE OG ÅPENT MØTE I OSLO NEI TIL EU 5. MARS 2024 KL. 18.00

Alle medlemmer inviteres til møtene som arrangeres på P-hotellet i Grensen 19, Oslo. Det blir bespisning fra 17.30. Årsmøtet begynner kl. 19.00. Tema for det åpne møtet er ACER og EUs fjerde energipakke. Innleder blir Helga Hustveit, rådgiver i Nei til EU.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET:

Saksliste:

1   Konstituering
2   Årsberetning 2023
3   Regnskap 2023
4   Kontrollkomiteens beretning
5   Arbeidsplan 2024
6   Oslo Nei til EUs særvedtekter. Forslag om opphevelse fra styret. (Vedtekter vedtatt 2011)
7   Budsjett for 2024 med revisors beretning
8   Valg
9   Uttalelse Forslag: EUs helseunion, Ta kontroll over vannkrafta

21.00 Møteslutt

Vi gjør spesielt oppmerksom på forslag til vedtak fra styret om opphevelse av Oslos særvedtekter:

«Vedtektene for Oslo fylkeslag gjelder ikke fom. dags dato – 5. mars 2024. Fra samme dato gjelder Normalvedtekter for fylkeslag i Nei til EU for Oslo fylkeslag.»

Begrunnelse:

Paragrafene 8 og 4 i Oslos særvedtekter lyder slik:

«Endring av vedtektene. Disse vedtekter kan bare endres ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget, og hvor innholdet i endringsforslaget er kommet styret i hende senest 4 uker før årsmøtet, jf. § 4.»

«§ 4: Årsmøtet Alle medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Vanligvis holdes årsmøtet innen utgangen av februar. Årsmøtet sammenkalles med minst seks ukers varsel. Saker som ønskes behandlet, må være fylkesstyret i hende senest fire uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut senest to uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst ¼ av lokallagene krever det.»

Styret mener fristene er for lange og skaper tidsnød og hastverksarbeid etter juleferien.

Det finnes Normalvedtekter for fylkeslag i Nei til EU som har følgende formuleringer i § 4:

«Årsmøtet holdes vanligvis innen utgangen av februar. … Årsmøtet innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3- dels flertall.»

Dokumentene til årsmøtet legges ut etter hvert.