Årsberetning fra fylkesstyret i Østfold Nei til EU for 2017

Lagt fram på fylkesårsmøtet 10. mars 2018.

Fylkesstyrets sammensetning i perioden 18.mars 2017 – 10.mars 2018.

Styret:

Leder: Liv Ekra Ornsäter (Halden &Aremark)
Nestleder: Kjeld Qvortrup (Halden& Aremark)
Kasserer: Peder Glomsrud (Rakkestad)
Styremedlem: Heidi Larsen (Fredrikstad &Hvaler)
Styremedlem: Reidar Isebakke (MRR)
Styremedlem: Edvard Mogstad (Marker)
Styremedlem: Ingrid Thorbjørnsen (Fredrikstad& Hvaler)
Styremedlem: Representant for Ungdom mot EU

Varaer: 

1.vara: Engebret Tofteberg
2. vara: Camilla S. Eidsvold
3. vara: Kirsten Hofseth
4. vara: Anders Ericson
5.vara: Mette Enggrav

Revisorer:

Gerd Myren
Knut Vingerhagen

Valgkomité:

Leder: Arne Engebråten
Medlem: Cesilie Skaug
Medlem: Per Ola Haartveit
Vara: Inger M. Sverresen

Fylkesstyrets leder har også fungert som sekretær, med god hjelp fra personer i Nei til EU sentralt.
Etter at økonomien i organisasjonen har blitt redusert, ble ordningen med fylkessekretær, lagt ned fra høsten 2017. Det har vært en tilvenning for fylkesstyret å overta alle oppgavene selv, men med gode muligheter for samarbeid med staben i sentralt, må fylkesstyret sies å ha løst oppgavene.

Fylkesstyret har hatt 9 styremøter og 2 AU-møter, i tillegg til kommunikasjon via e-post, sms og telefon.


Hovedfokus.

I 2017 var det stortingsvalg, og Nei til EU jobbet mye i første del av året, og fram mot valget, med valgrelaterte spørsmål. Det var aktiviteter rundt omkring i landet, og i fylker og kommuner. Mye av arbeidet gikk ut på å få fram EUs og EØS-avtalens påvirkning i vårt land, og de problemene som fulgte av at vi hadde en regjering som førte EU-politikk, og ønsket enda mer av det samme. Forsøk på å stille kritiske spørsmål ved den EU-tilpassede politikken og EØS-avtalens ulemper, ble fort dysset ned, og avfeid med at det ikke var EU-kamp. Likevel fikk flere og flere øynene opp for mange av problemene som har blitt tydeligere etter hvert som EU gjennom EØS-avtalens forordninger og direktiver, har fått stor makt over det norske samfunnet. Særlig ser man hvordan EØS-avtalen er med på å rasere norsk arbeidsliv, og legge godt til rette for organisert kriminalitet.  Med en EU-vennlig regjering, som førte mer av akkurat den politikken som EØS-avtalen innebærer, var det et viktig valg som skulle holdes i september. De EU- og EØS-kritiske partiene fikk økt oppslutning, og blant befolkningen opplevde man en økende interesse og forståelse for problemstillingene, men da resultatet av valget var klart, hadde det igjen vist seg at altfor mange ikke hadde endret holdning, og valgte fram EU-vennlige partier. Gleden for Nei til EUs medlemmer, og EØS-avtalens motstandere, var likevel at vi hadde fått inn flere Nei-politikere og Nei-partier, og at det kanskje ikke lenger er like enkelt for regjeringen å bedrive EU-politikk, uten at det blir lagt merke til. Vi kunne ønsket et langt bedre resultat for å gjøre kampen mot EU og EØS-avtalen lettere, men vi kom i hvertfall ett steg lenger i riktig retning.
Etter valget har særlig én sak kommet mer og mer i fokus i Nei til EU: saken om EUs energiunion ACER, og om Norge skal si ja til å inngå avtale om EUs energipakke 3. Det er ikke noe nytt at Norge eksporterer strøm; fra tidligere har Norge store kraftgater som sender strøm ut av landet, men vi har kunnet styre handelen selv. Om Norge selger arvesølvet og avgir suverenitet, har vi ikke lenger denne myndigheten. Energisaken har fått mye oppmerksomhet, og blitt mer og mer kjent også for «folk flest». Nei til EU har gjennom lang tid, og utover denne høsten og vinteren, framskaffet en stor mengde fakta om saken, og all denne informasjonen har blitt videreformidlet og brukt til å spre kunnskap, både i organisasjonen, og ut til befolkningen. Hele organisasjonen, med fylkeslag og lokallag, har vært aktive i arbeidet med å lage oppmerksomhet og sette fokus på dette spørsmålet. Vi vet etter hvert mye om ACER, men det er også en del usikkerhet om hva en sånn avtale vil innebære. Hva vil avtalen innebære for forbrukere, enten det er i privat-husholdning, kommuner og fylker, eller det er innenfor den kraftkrevende industrien?  Det er en sterk bekymring for hva økte strømpriser kan komme til å bety for industrien, og det har blitt sagt klart ifra at energiavtalen sannsynligvis vil medføre nedleggelse av tusenvis av industri-arbeidsplasser. Også innenfor kommunale og fylkesvise tjenester, kan økte strømpriser gjøre negativt utslag, for hvordan skal en dårlig kommune-eller fylkesøkonomi tåle belastningen med kraftig økte strømregninger, uten at det må gå på bekostning av arbeidsplasser og tjenester? Selv om tilhengerne prøver å dysse ned og benekte farene ved en sånn avtale, er etterhvert skepsisen og motstanden stor - og økende, og presset mot stortingets representanter har blitt så stort at en kanskje kan tørre og håpe at det vil bli et Nei-resultat, når de skal avgi sin stemme. Ifølge kontakter i energi- og miljøkomiteen skal endelig innstilling fra komitéen foreligge den 15.mars, mens stortingsbehandlingen skal finne sted den 22.mars.
Det er ennå noen dager igjen, og Nei til EU fortsetter i mellomtiden sitt arbeid med å skape bevissthet og motstand mot å inngå avtalen.

Oppsummert har det meste av Østfold Nei til EUs fokus i 2017, vært rettet mot stortingsvalget og energisaken.

Årsmøtet 18.mars 2017 på Bøndenes Hus i Råde, hadde åpent møte med Christian Anton Smedshaug, som snakket om Europa etter EU

Ved rådsmøtet vårt, den 7.oktober på Misjonssalen, Råde, kom Arne Byrkjeflot og innledet om ACER.

Trondheimskonferansen 2018: Heidi Larsen, Terje Bjørlo og Liv Ekra Ornsäter var tilstede  på Trondheimskonferansen den siste helgen i januar. Dette er en viktig arena for EU-spørsmål og Nei til EU.

 

Media og informasjon.

Østfold Nei til EU har økt sin aktivitet på Facebook i 2017, og fått økt oppmerksomhet rundt
saker vi har ønsket å få fram. Vi fortsetter å øke vår aktivitet på Facebook, og flere ser ut til å se fordelen ved denne måten å formidle informasjon og nyhetsstoff. Ennå er det rom for mer oppslutning her, men vi er «på gli». Ellers vil vi lage leserinnlegg i aviser, og legge ut aktuell informasjon på hjemmesiden. Nei til EUs nye hjemmeside, er grei å bruke, her kan og bør vi legge ut stoff om våre aktiviteter og saker. Og fortsatt er forskjellige arrangement, som messer og festivaler, noe vi bør bruke som arena for stands og tilstedeværelse. I august 2018 deltar Østfold Nei til EU på Markens Grøde i Rakkestad, og har der gode muligheter for spre informasjon. Vi har vår egen medlemsavis, Liljekonvallen, som er en bra informasjonskilde bl.a om lokale og fylkesvise saker, og som sendes ut til alle medlemmene i fylket. Det er naturlig at vi fortsetter å ha stands ved 1.mai og valgkamp, og arrangere åpne møter, der vi inviterer eller samarbeider med, andre organisasjoner og politiske partier.

 

Medlemsarbeid.

Gjennom 2017 har medlemstallet i hele organisasjonen fortsatt å synke jevnt, mye pga naturlig frafall, og det har vært jobbet med nyverving og gjenvervingsaktiviteter. Etter at energisaken har blitt kjent, har det den siste tiden igjen strømmet til nye medlemmer, og hittil etter nyttår, har organisasjonen fått over 600 nye medlemmer (pr 8.3.), og av dem, mellom 20 og 30 i Østfold. Vi kan bare håpe at dette er tegn på at folk begynner å forstå problemet med EØS-avtalen, i tillegg til ACER-saken, og ønsker å markere sin motstand.
Mot slutten av februar hadde Østfold 1000 betalende medlemmer, som er en nedgang på 111 siden årsskiftet 2016- 2017, men det er grunn til å tro at den siste tidens medlemsvekst, etter hvert gir et positivt resultat.

Lokallag.

Østfold har nå fem aktive lokallag, etter at to lag la ned sine aktiviteter i 2017.  Det er et ønske fra fylkesstyret at flere lokallag skal komme i gang igjen, eller at kontaktpersonene skal delta mer aktivt inn mot fylkesstyret. Det er forslått å danne et felles lag for indre Østfold, og det er «tenkt høyt» om hvordan vi skal få det til. Kanskje det sitter mange medlemmer rundt i fylket, som har tanker og idéer rundt dette, og at vi bare trenger å innkalle til stormøter med dette som tema, der medlemmene kan komme med sine forslag? Uansett er det leit å tenke på at det finnes så mange gode ressurser rundt omkring, som ikke blir benyttet.

De forskjellige lokallagene har hatt flere aktiviteter og møter i perioden.

Følende lokale årsmøter har funnet sted i 2018:

Sarpsborg Nei til EU,          13.februar
Åpent møte om transport. Innleder Geir Kvam fra Transportarbeiderforbundet.

Halden og Aremark Nei til EU,        14. februar

Bekreftelse på årsmøter i de andre lokallagene , avventes.

 

Allianser.

Østfold Nei til EU ønsker å videreføre sin tradisjon med å samarbeide med forskjellige organisasjoner innen landbruk og fagbevegelse, også i 2018.  Gode alliansepartnere er like viktig som før, for å opprettholde eller øke presset og motstanden mot EØS.

 

Organisasjonen.

Landsmøtet 2016 vedtok at det skal være landsmøter hvert annet år, og i årene uten landsmøte, to rådsmøter.
I 2017 var det ingen landsmøte, men Østfold Nei til EU var representert ved to sentrale rådsmøter. Vi deltok på globaliseringskonferanse og på møte om EU og matsikkerhet. Vi har vært  fullt ut representert ved alle sentrale møter, og vår målsetting er å fortsatt være tilstede ved kommende landsmøter og rådsmøter, og andre arrangementer som Nei til EU arrangerer. I april er det sentralt rådsmøte, og til høsten er det globaliseringskonferanse, og deretter – i november- landsmøtet 2018. I år er Østfold Nei til EU vertskap for landsmøtet, som skal finne sted på Quality hotell ved Sarpsborg.

Østfold Nei til EU har det siste året jobbet uten fylkessekretær, da organisasjonens økonomi ikke lenger hadde rom for å gi støtte til denne ordningen. Vi har klart oss greit, selv om oppgavene av og til har virket temmelig vanskelige, men vi har også hatt mulighet for å kontakte Nei til EU sentralt, hvis vi har hatt behov for assistanse, og med deres hjelp, har oppgavene blitt løst. Det har vært en tilvenning å gjøre alle sekretæroppgaver selv, men det har etter hvert gått lettere. Selv om arbeidsmengden ikke blir noe mindre, virker det ikke lenger like uoverkommelig som for et år siden.

Østfold Nei til EU har to representanter i Nei til EU sentralt: Heidi Larsen i styret, og Terje Bjørlo i Rådet.

Østfold Nei til EUs økonomi er god, med overføringer og kontingentinntekter fra Nei til EU som god innkomst. Selv om vi har råd til å delta på aktiviteter og møter, er vi bevisst på at det må føres et fornuftig forbruk, og holde oss innenfor det oppsatte budsjettet. Vi har søkt om kr 50000,- i UD-midler for 2018, men vet ikke ennå om vi får det innvilget.  Får vi pengene, vil noe av det gå inn i arbeidet med å få laget og sendt ut medlemsbladet Liljekonvallen.  Det er også tenkt å arrangere studiesirkler for noe av pengestøtten, for det er store mengder stoff å fordype seg i.

I løpet av vinteren har Østfold igjen fått et Ungdom mot EU-lag. Vi håper å kunne holde god kontakt, og ser fram til at de unge etter hvert blir å finne igjen i lokallagsstyrer og fylkesstyret i Østfold Nei til EU.
Vi ønsker Østfold Ungdom mot EU lykke til i sitt viktige arbeid!