EØS og arbeidslivet

Troms Nei til EU arrangerte EØS-konferanse i Tromsø lørdag 15. september. Der holdt utredningsleder i Nei til EU, Morten Harper, foredrag over temeaet EØS og arbeidslivet.

Fri flyt av arbeidskraft er et av EUs grunnprinsipper, og Harper påpekte at schengenavtalen har bidratt til at arbeidskraften flyter lett over landegrensene i schengenområdet. I tillegg har vikarbyrådirektivet legitimert forskjellsbehandlig. EØS har ført til lavere lønn, lavere effektivitet og større forskjeller i arbeidslivet.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidslivsorganisasjonene og staten uthules av EØS, og dessuten skjer det en rettsliggjøring av arbeidslivet til forskjell fra den nordiske modellen med avtalefestede ordninger. Arbeidslivskriminaliteten har økt og blitt en trussel mot det seriøse arbeidslivet, og i tillegg er denne kriminaliteten blitt vanskeligere å kontrollere.

Harper påpekte sammenhengen mellom EØS og tredelingen i arbeidslivet:
- Fast ansatt
- Ansatt i bemanningsbyråer og underentreprenører
- Ulovlig virksomhet
Den såkalte Laval-kvartetten, som er en betegnelse på fire dommer i EU-domstolen, har endret vektingen mellom fri flyt og arbeiderrettigheter til ugunst for arbeiderne.

Harper pekte på at havnearbeiderne tapte saken om fortrinnsrett til lasting og lossing til tross for at slik fortrinnsrett er i henhold til ILO-konvensjonen. Men EØS-avtalen står over såvel ILO som norsk Høyesterett.

Harper kom så inn på endringer i kabotasjereglene. Til nå har det vært slik at et utenlandsk vogntog som frakter gods inn til Norge, kan ta inntil tre oppdrag her i landet før vogntoget må ut av landet igjen. Forslaget til endringer i EUs mobilitetspakke går ut på at vogntoget kan ta ubegrenset antall oppdrag i landet det kommer til innenfor en femdagersperiode.

Til slutt kom Harper inn på Nei til EUs kamp mot den såkalte jernbanepakke 4. Dersom dette regelverket blir tatt inn i EØS-avtalen, vil det bety at
- All jernbanetransport skal legges ut på anbud
- Jernbanevirksomheten blir bundet til EUs regelverk
- Sikkerhetskontroll etter EUs regler
- Vedtak gjort av EU-byrået skal ha direkte rettsvirkning

Ifølge Morten Harper er det mulig å få flertall i Stortinget mot jernbanepakke 4. Dette fordi Arbeiderpartiet har signalisert at man vil stemme mot. Da trengs det bare noen av Kristelig Folkepartis stemmer for å hindre at dette blir en del av EØS-avtalen og slik et regelverk vi må forholde oss til. Regelverket innebærer også suverenitetsavståelse til EU, noe som ikke bare er i strid med Grunnlovens § 26, men også § 115.

Morten Harper kom med en lang rekke eksempler på hvordan EØS påvirker arbeislivet i negativ retning, men plassen tillater ikke å komme inn på alt her. Foredraget var lærerikt, men på samme tid skremmende når det gjelder den negative utviklingen som skjer i arbeidslivet som en følge av EØS-avtalen.