Medlemsskriv 3-2023 fra Troms Nei til EU

Dette medlemsskrivet inneholder disse sakene: 1. Åpent møte i Tromsø 21. oktober 2. Høyesterettsdommen i ACER saken 3. Medlemsverving

Åpent møte i Tromsø 21. oktober

Troms Nei til EU arrangerer åpent møte i Tromsø
 

Tid:  Lørdag 21. oktober kl. 11.00 - 15.00

Sted:  I lokalene til Fagforbundet Tromsø, Stortorget 5, 3. etasje

Tema: EØS-avtalen og Norges handlingsrom for å sikre nasjonal
  kontroll over energiforsyningen


11.00-12-00: En avklaring av hvilket formelt handlingsrom Norge har gjennom EØS- avtalen på ulike saksfelt, og hvordan Norge kan verne seg mot uønskede direktiv og forordninger.

v/ Morten Harper, jurist og utredningsleder i Nei til EU.

12.00-12.30: Pause

12.30-13.30: Hovedlinjer i utviklingen av produksjon, omsetning og prisdannelse på elektrisk kraft etter den nye energiloven i 1991 og fram til i dag.

v/ Trygve Tamburstuen, Medlem av Alternativ energikommisjon og tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet.

13.30-13.45: Pause

13.45-14.30: Nærmere analyse av kraftsituasjonen i nord og Troms Kraft sine planer for å møte økt etterspørsel etter fornybar kraft.

v/ Erling Dalberg: Konserndirektør marked og teknologi i Troms Kraft.

14.30-15.00: Diskusjon og avslutning

Høyesterettsdommen i ACER-saken

Som kjent har Nei til EU anlagt sak mot staten fordi Stortinget godkjente norsk tilslutning til EUs energimarkedspakke 3 ved å benytte Grunnlovens § 26 som bare krever alminnelig flertall, og ikke § 115. Ved avgivelse av suverenitet kreves det i henhold til § 115 ¾ flertall, men så mange av stortingsrepresentantene var ikke tilhengere av norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

Nå har saken versert i rettssystemet lenge, for Nei til EU måtte helt til Høyesterett for å få lov til å fremme saken. 5. – 8. september behandlet så Høyesterett i plenum spørsmålet om tilslutningen til EUs energipakke 3 skjedde innenfor Grunnlovens rammer. Når dette skrives, foreligger fortsatt ikke dommen, men vi er veldig spente på utfallet. For om Nei til EU får medhold, vil det få store konsekvenser for dagens praksis med stadig å avgi mer suverenitet til EU.

Medlemsverving

Troms Nei til EU har per i dag 854 medlemmer. Dessverre er det 145 av disse som ennå ikke har betalt kontingenten. Så er du en av disse, ber vi deg om å betale medlemskontingenten snarest. For Nei til EU trenger penger, ikke bare til rettssaken mot staten, men også til ordinær drift. Hadde det ikke vært for Nei til EU, hadde Norge utvilsomt for lengst vært medlem av EU, med enda mer overstyring fra Brüssel enn vi i dag har via EØS.

Det er også viktig å verve nye medlemmer, så det er fint om du kan få familiemedlemmer, venner og kjente til å melde seg inn i Nei til EU. Det kan enkelt gjøres via https://neitileu.no/bli-medlem . Innmelding etter 1. oktober gjelder ut 2024. Neste kontingentkrav for nyinnmeldte kommer altså ikke før i 2025. Kontingenten for hovedmedlem er kr. 200 første året, og deretter kr. 435. For husstandsmedlemmer er kontingenten kr. 150 første året, og deretter kr. 260. Her finner du argumenter du kan bruke når du verver nye medlemmer: https://neitileu.no/kampanje/hvorfor-medlem .

For Troms Nei til EU

Reidun Berntsen Heggen
leder