Olav Flaate til minne

Olav Flaate vart fødd i Etne i 1945 og vaks opp i Sauda. Han kom til Sørreisa i 1973 og vart lærar på Sørreisa sentralskole. Frå 1987 og fram til han gjekk av i 2015 var han lærar på Finnsnes videregående skole, berre avbrote av to år som tiltakskonsulent i Sauda kommune.

Han var oppteken av norsk sjølvråderett, og då kampen mot EØS og norsk EU-medlemskap vart aktuell, melde han seg inn i Nei til EU i 1990. Han tok initiativ til å skipa lokallag i Sørreisa, og vart leiar for laget. Dei hadde torgmøte, delte ut laupesetlar i poskassene og heldt fleire tilskipingar, mellom anna eit stort folkemøte med landskjende innleiarar.

Olav var ein flittig lesarbrevskribent, både då og heilt fram til det siste. Etter sigeren i folkerøystinga i 1994 heldt kampen mot EØS og det EU-like samfunnet fram, og han har gjennom åra hatt utallege lesarbrev på prent, ikkje berre i lokalavisa, men òg i regionale og landsdekkjande aviser.

Olav var oppteken av korleis EØS-avtala sine reglar om fri flyt gjer at lokalt næringsliv vert utkonkurrert av store verksemder og korleis sosial dumping trugar arbeidslpassar og arbeidsvilkår i det seriøse næringslivet. Han var òg oppteken av nasjonal kontroll over ressursane. Og med oppvekst i Sauda, som er tufta på tilgang av billeg fossekraft, såg han galskapen i at kraftlandet Noreg knytte seg til straummarknaden i EU.

Olav Flaate kom etter kvart med i styret i Troms Nei til EU, og frå 2015 har han vore leiar i fylkeslaget. I hans tid som fylkesleiar har det vore fokus på EØS og kampen mot nye direktiv og forordningar frå Brüssel. I samband med dette har fylkeslaget halde ei lang rekkje møte og konferansar med mål å auke kunnskapen og nå ut til fleire.

Olav vart sjuk i fjor haust, og etter eit opphald på sjukehus vart han overført til Sørreisa sjukeheim der han døydde 18. januar i år. Men heilt til det siste var han oppteken av kampen mot EU, EØS og det EU-like samfunnet. Styret i Troms Nei til EU minnast Olav Flaate i takksemd for hans innsats og lyser fred over hans minne.