Vannkraftverk.

Folkestyre over vannkrafta

I Norge har vi sett på vannkraft som infrastruktur, ikke som en vare som skal selges til høystbydende. Vannkrafta bygde landet, skapte nøkkelindustri i lokalsamfunn over det ganske land og ga lys og varme i alle hjem.

Dette ble endret med innføringen av energiloven i 1991 og kraftbørsen i 1995. Men det var likevel til å leve med siden det var et lukket nordisk strømmarked, der et stort kraftoverskudd holdt prisene nede.

Vasskrafta har betydd mye for industrien på Sørlandet og for norsk prosessindustri som er en av våre største eksportnæringer. Nå ser vi at bransjen satser på grønn omstilling og engasjerer seg på nye områder som batteriproduksjon.

Energipakke 3 vedtatt mot folkets vilje

Norges tilslutning til EUs energiunion og EUs energibyrå ACER river dette grunnlaget bort. I år blir de to nye utenlandskablene til England og Tyskland ferdige. Da har kapasitet til å utveksle halvparten av all norsk vannkraft. I januar 2021 har vi rekordhøy strømpris også fordi det samtidig er stor strømeksport.

Vi opplevde store protester mot EUs tredje energimarkedspakke og tilslutning til EUs energibyrå ACER.  Dette har likevel Stortingsflertallet sluttet seg til. Norge er dermed blitt forpliktet til å følge EUs nettutviklingsplan. ACER og deres norske underbruk Reguleringsmyndighet for Energi (RME) må heretter godta om ekstrainntekter ved overføring av kraft mellom ulike prisområder (flaskehalsinntekter) fortsatt kan brukes til å holde nettleia nede.

Fire nye EU-forordninger flytter kontrollen med strømflyten og forsyningssikkerheten til regionale nettselskap. ACER avgjør ved uenighet.

ACER-systemet er inngripende for det norske samfunnet: Øker strømprisene så mye at industriens lønnsomhet trues og folk må spare på strømmen, er det ikke mulig å strupe strømflyten gjennom utenlandskablene for å holde strømprisene nede.

Nei til energimarkedspakke fire

EUs fjerde energimarkedspakke er vedtatt i EU og kommer til Stortinget. Denne «pakken» betyr at ACER får enda mer makt til å kontrollere strømflyten. Kontroll over strømflyt betyr kontroll over strømpris.

Slik blir det når strøm blir en vare innenfor et grenseløst EU-marked der nasjonal styring ses på som handelshindring. Nei til EU mener at kampen mot EUs energiunion må forsterkes til fordel for folkevalgt styring og kontroll. Vi støtter derfor Fellesforbundets landsmøtekrav om at tilslutningen til ACER må reverseres.

Stortinget må si nei til Energipakke fire når den kommer til behandling.

Vest-Agder Nei til EU

Ole Langeland (leder)

Stort bilde i toppen: Vannkraftverk. (© Statkraft)