Jernbanepakke 4 må stoppes!

Jernbanepakke 4 skal opp til behandling i Stortinget om kort tid. Vedtas dette, så legges viktige avgjørelser omkring drift av jernbane direkte under EU. Det topillarsystem som EØS-avtalen innebærer gjøres i denne sammenheng ikke gjeldende.

Denne saken angår derfor ikke bare jernbanedrift, men blir en utfordring mot viktige konstitusjonelle prinsipper. Derfor mener Nei til EU at regjeringens proposisjon ikke kan vedtas da det vil stride mot Grunnloven.

Grunnloven sier at myndigheten skal ligge i landets egne organer. På begrenset område kan suverenitet avgis til organer Norge er medlem i. ERA , EUs jernbanebyrå, er ikke Norge medlem i. Idéen om den såkalte «lite inngripende myndighetsoverføring», som regjeringen støtter seg på, er en meget omstridt teori.

EØS-avtalen bygger på to søyler, EU og EFTA. Denne konstruksjonen er blitt til fordi de tre EFTA-landene, som har inngått i EØS-avtalen, skal forholde seg til sine egne institusjoner, f. eks. ESA som motsvarer kommisjonen i EU. Nei til EU er ingen forsvarer av EØS-avtalen, men vi reagerer på at den formelle likeverdighet mellom de to partene i EØS-avtalen blir satt til side.

Derfor mener vi at stortinget må avvise regjeringens forslag fordi det bryter med Grunnloven slik det foreligger og kan derfor ikke behandles.

Det kan være ulike syn på jernbanedrift. Noen vil mene at det beste er en enhetlig statlig drift. Andre vil mene at privat konkurranse vil stimulere innsats for gode tjenester. Spørsmålet er imidlertid ikke om hvordan jernbanen skal drives, men om hvem som skal bestemme hvordan den skal drives.

Jernbanepakke 4 kan også føre til at ansvaret for sikkerhet, som påligger Statens Jernbanetilsyn, kan bli svekket og dermed også føre til et lavere sikkerhetsnivå.

Vest-Agder Nei til EU

Ole Langeland (leder)