Kampen om kraften Stopp ACER !

Vi står overfor en sak som kan komme til behandling på Stortinget om kort tid. Her vil vi kunne gi bort råderetten over vår elektrisitet. Om og om igjen blir biter av vår nasjonale selvstendighet ofret på EØS-alteret


. Nå vil regjeringen at Norge legger seg inn under ACER, EUs energibyrå.
Modellen for norsk tilslutning til ACER i EØS følger samme system som den mye kritiserte finanstilsyn-saken fra i fjor. Overvåkningsorganet ESA har den formelle myndigheten overfor Norge, men skal gjøre kopivedtak etter forslag fra EU-byrået. Det er opplagt at ACER i praksis vil diktere vedtakene.
Vannkraften ble bygget ut for å tjene norsk næringsliv og norske forbrukere. Det var en krumtapp i velstandsutviklingen i Norge og gjorde at vi i Norge hadde særlige fordeler på grunn av våre naturressurser.
I dag har vi et nordisk strømmarked med overskudd av kraft som gir lave priser. Med flere overføringskabler får vi et europeisk strømmarked med høye priser. Da vil EUs konkurranseregler slå inn som forbyr å skjerme norsk industri. I tillegg får vi ACER som vil overvåke og vedta regler som sikrer at strømmen flyter etter markedshensyn, ikke nasjonale hensyn. Ved å skaffe seg kontrollen over infrastrukturen, ikke ved å eie, men gjennom å kontrollere bruk, vil EU dominere landene.
Det norske folk har ikke gitt våre folkevalgte noe mandat til å overføre myndighet over dette til et byrå med sete i Ljubljana. Vi må kreve at denne saken i det minste behandles etter Grunnlovens paragraf 115 som betyr at det må være trefjerdedels flertall for å gjøre et slikt vedtak.
Det er nå nødvendig med en bred mobilisering av alle gode krefter for å hindre den undergraving av den nasjonale suverenitet som nå er i ferd med å skje. Alle mulige formaljuristiske bortforklaringer kan ikke overskygge det faktum at Norge mister sin selvstendighet og framtidige mulighet til å dra nytte av de naturgitte fordeler vi har.
Vi vil peke på at fylkestinget i Nordland enstemmig har sagt nei til ACER. Det bør vise vei for oss.