Hvorfor har Nei Til EU saksøkt staten i Acer-saken ?

Nei til EU saksøker staten i Acer-saken - Behandles i plenum i Høyesterett i september. Hvorfor?

Hvorfor har Nei Til Eu saksøkt staten i Acer-saken ?

Hovedargumentet er at Nei Til EU mener at suverenitetsavståelsen er så inngripende at implementeringen bryter med §115 i grunnloven under innføringen av Energipakke 3 der Acer er av vesentlig betydning.

Loven lyder:

For å sikre internasjonal fred og tryggleik eller fremje internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels fleirtal gje samtykke til at ein internasjonal samskipnad som Noreg er tilslutta eller sluttar seg til, på eit sakleg avgrensa område får råderett som elles ligg hjå dei statlege styresmaktene etter denne grunnlova, men likevel ikkje rett til å endre denne grunnlova. Når Stortinget skal gje sitt samtykke, skal minst to tredjedelar av medlemmene vere til stades, som ved behandling av grunnlovsframlegg.Føresegnene i denne paragrafen gjeld ikkje ved deltaking i ein internasjonal samskipnad der avgjerdene berre har reint folkerettsleg verknad for Noreg.

Formålet med rettssaken som Høyesterett skal behandle i plenum (gjøres kun i saker av prinsippiell art og som vil skape presedens) i september er å vurdere om saken er lite inngripende eller om inlemmingen av EUs lovverk skulle hatt 3/4 flertall på Stortinget og framlagt av et Storting og det neste Stortinget skal vedta loven i følge grunnloven. Dette kalles å ha et mindretallsvern. Prøvingsinstituttet omfatter også i praksis også § 1-26-45 og 78.

Det skal også tas hensyn til det som har skjedd etter at Energipakke 3 ble innført i norsk lovverk. En del nye forordninger er tilføyet i Energipakke 3.(det er enklere å innføre en forordning til et direktiv enn et helt direktiv)Forordningene går ofte under radaren.

Mange EU-land har også innført Energipakke 4 og denne gir Acer større makt.Mange aktører i strømmarkedet har allerede tilpasset seg energipakke 4. Energipakke 4 er foreløpig parkert i regjeringen , men vil trolig bli tatt fram igjen om Høyre kommer til makten igjen.

Lovavdelingen på Stortinget hadde allerede ved innføringen av Energipakke 2(2004) oppe suverenitetsavståelser i sin betraktninger.

Hva som vil skje om Nei til Eu vinner fram går på presedens for framtidige innføringer av EU-lovverk. Stortinget må selv eventuelt oppheve Energipakke 3. Det vil forundre mange om da Senterpartiet kan sitte i en regjering som opprettholder loven.Det er viktig å presesere at det ikke er automatikk i opphevelse av direktiver som er innført i Norges lover om saken vinnes.Men vi mener at det skal mye til om suverenitetsavståelsen kvalifiserte for å være inngripende i høyesterettsdommen og egentlig krevde 3/4 flertall,ikke skal tas opp på Stortinget på nytt.

Man er optimistisk på seier , da bare det at Høyesterett i plenum (alle høyesterettsdommerne) finner saken så prinsippiell at den behandles i den høyeste rettsinnstansen vi har . Nei til Eu vil være pådriveren for norsk suverenitet.

Bli medlem og støtt oss! 

https://neitileu.no/bli-medlem

 

Jan Otto Fiplingdal

Leder i Nordland Nei til EU

Bilde i toppen, Jan Otto Fiplingdal