Medlemsbrev nr. 1-2024 fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Kjære medlemmer!

Medlemsbrevet kan lastes ned i sin helhet her:

Så er det gått snart to mnd. sia årsmøtet vårt, 2. mars. Vi hadde en åpen del i forkant av møtet der Frode Bygdnes innleda om EØS. Vi var fornøyde med oppmøtet.

I årsmøtet vedtok laget handlingsplanen for kommende år.  En viktig oppgave der er verving. Uten medlemmer er vi ingen organisasjon. Nei til EU er en viktig samfunnsaktør fordi det sentrale leddet med sine tilsatte framskaffer kunnskapen om hva Regjeringa vil ta inn til oss fra EU gjennom EØS. Medlemskontingenten er med på å betale for dette.

Noen av årsmøtedeltakerne.

Vi vil også ha stands. Det er ikke fastsatt hvor og når disse skal være. Har du et ønske, så meld fra til en av oss i styret. Vi vil også samarbeide med fagforeninger, lag i primærnæringene og relevante foreninger.

1.mai deltar vi i toget på Sortland sammen med samarbeidspartnere av ulike politiske valører. Hovedsaken for oss er å vise at vi ikke vil at EU-tilpasninga får gå sin stille gang gjennom å godta direktiver som setter demokratiet til side (EUs 4. energipakke) eller at regjeringa vil gi beredskapen innen helse til EUs Helseunion, HERA.

Det nye styret består av

Freydis Finnseth Jensen, leder.  John Helmersen, sekretær.  Mathis Mathisen, kasserer.  Arnold Jensen, John Marius Johnsen og Evar Kristiansen, alle styremedlemmer. 

Stian-Andre Hamsund, Grethe Olsen og Andreas Hjelle er varamedlemmer.

Judith Gundersen og Christoffer Ellingsen er valgkomite. Her mangler vi et medlem. Kunne du tenke deg å bidra, så meld inn …

Så er Einar Åbergsjord gjenvalgt som revisor.

Aktivitet i vårhalvåret:

Laget har sin første stand lørdag 20.april. Den har vi i samarbeid med Rødt. Samarbeidet ligger i at vi aksjonerer mot det samme, men hver for oss. Rødt tillyste aksjonsdag mot Energipakke 4. Nei til EU har bedt oss aksjonere mot den 4.pakken, og arbeidet i Stortinget begynner for fullt nå. Da passa det fint å aksjonere sammen med en av våre samarbeidspartnere. Kommer andre av våre samarbeidende partier/ fagforeninger på banen, er vi klare😊

Vi arbeider med et mulig folkemøte med tema fra Nei til EUs utredning «30 år med EØS» fra sentralt er vi bedt om å bruke meldinga for alt den er verdt, og noen av «forfatterne» har sagt seg villige til å komme som innleder.

Rolf Grovens EØS-relevante satirebilde

Utredninga «30 år med EØS»

Etter strid om EØS-tilslutning i LO, ble det beslutta at regjeringa skulle oppnevne et utvalg for å gjennomgå EØS-avtalen, men da med vekt på positive sider, og ikke vektlegge negative konsekvenser. Nei til EU beslutta da at de ville lage ei alternativ utredning, og den blei ferdig en mnd. før den offentlige. Det sier litt om hva Regjeringa mener om EØS når det besluttes at den offentlige meldinga ikke trengs forelegges Stortinget for diskusjon, og flertallet i Stortinget protesterer ikke. Det er også interessant at Nei til EUs utredning, som både ser på hvilket lovverk som er endra hos oss, også tar fram de samfunnsmessige konsekvensene av dette.

Nei til EUs nettside.

Se her: Nei til EU/Høringsuttalelse om fornybardirektivet. Der kan du lese om Fornybardirektivet i Energipakke 4. Et hurtigspor i konsesjonsbehandlinga på 12 mnd (i dag inntil 7 år) tilsier ei dramatisk forenkling: direktivet gir kraftutbyggere rett til å sette til side konsekvensutredninger, folkeinnspill og høringer, hensyn til miljø og natur m m om utbygginga anses for å være av «væsentlig samfundsmæssig interesse», altså en unntakslov. Det offentlige pålegges også å peke ut områder for utbygging, til lands og på hav. Det siste til tross for at kontinentalsokkelen ikke er del av EØS. Fordelen for regjeringene etter et ja til direktivet: aldri mer Fosen-rettsak, for domstolene kan ikke ta opp saker innafor Energipakke 3 og 4.

Hva med ACER? Acer gis mer myndighet sammen med Reguleringsmyndighet for energi, RME, som håndhever EUs energiregler, og også kan bøtelegge om Statnett, NVE, kraftverk og kraftleverandører ikke arbeider ut fra Acers fastsatte regler. Byrået kan endre og godkjenne detaljerte regler for drift og tilkobling i overføringsnettet som styrer energiflyten.

Dette og mye mer. Se her: Nei til EU/Høring om Energipakke 4: Inngripende myndighetsoverføring. Skroll til overskrifta «Det reviderte elmarkedsdirektivet» … om du vil finne ut hva energiminister T. Aasland forfekter i 2024. I 2019 sa han (sitat): «Ikke en kilowatt skal sendes ut av landet dersom industrien trenger den».

Tungt stoff, men det er viktig for oss i styret å informere om hva vi sloss mot. Takk for at dere er medlemmer og danner grunnlaget for at de dyktige tilsatte i Nei til EU sentralt kan framskaffe fakta rundt det som skjer innafor EØS-inntaket av direktiver (hittil over 15 000) og konsekvensene av det enkelte. Ta gjerne kontakt med ting dere har på hjertet, alt som er relatert til regionlaget og til Nei til EU sentralt. Dere kan ringe /sms på 97739860 eller til freyfinn@vkbb.no  eller john.helmersen@hotmail.no

 

VI I STYRET ØNSKER DERE HVER ISÆR EN GOD SOMMER!

 

Foredragsholder Frode Bygdnes, leder Freydis, kasserer Mattis og vara Andreas under lokallagets årsmøte 2. mars 2024.