For eller mot å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit

Landbruket skulle være utenfor EØS-avtalen, men importen har skutt i været og handelsunderskuddet med EU er rekordstort.

Kvotene for tollfri handel med landbruksvarer som ost, kjøtt og grønnsaker er økt flere ganger, etter forhandlinger med EU. I 2020 var importen fra EU verdt 51,2 milliarder kroner, mens eksporten var 7,2 milliarder. Norge hadde altså et handelsunderskudd overfor EU på 44 milliarder kroner for landbruksvarer. Den høye importen går på bekostning av norsk matproduksjon. Arbeidsplasser i landbruk og foredlingsindustri over hele landet er satt i spill. Etter ordlyden i EØS-avtalens artikkel 19 er målet en gradvis liberalisering, der handelen skal være til gjensidig fordel. Utviklingen har blitt ensidig til EUs fordel. EØS-nabo Island opplever en lignende ubalanse i handelen, og har varslet at de vil redusere EUs importkvoter. Islendingene mener at også brexit begrunner en reforhandling, fordi EU-markedet nå har blitt mindre. Nei til EU støtter et krav om å redusere EUs tollfrie kvoter. Dagens situasjonundergraver vår egen matproduksjon.

For eller mot å redusere EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer i lys av brexit