Alle har stemmerett!

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i september/20. Det ble da vedtatt at alle som deltar på årsmøtet, skal ha stemmerett.

Fylkeslagets vedtekter:

§1. Formål
Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i EU. Nei til EU arbeider for å sikre norsk selvråderett på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten. Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked ikke må gå på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningene i 1972 og 1994, hvor verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet
og miljøvern sto sentralt.


§2. Arbeidsformer
Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale ledelse om arbeidsformer for å oppfylle formålsparagrafen.
Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på fylkesplan og arbeide for å styrke organisasjonsapparatet på lokalplan.


§3. Medlemmer
Som medlemmer regnes de som har betalt kontingent, fastsatt av årsmøtet i fylkeslaget. Medlemskap knyttes til lokallaget der vedkommende bor, eller direkte til fylkeslaget.
Styret fastsetter nærmere regler for innkreving av kontingenten.


§4. Årsmøtet
Årsmøtet skal vanligvis holdes innen utgangen av mars hvert år.
Alle medlemmer som møter på årsmøtet har tale-, forslags- og stemmerett.
Årsmøtet innkalles skriftlig til laga med minst fire ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være i styret senest to uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/4 av lokallaga krever det.
Årsmøtet skal behandle beretning og regnskap, fastsette kontingent, behandle arbeidsplan og rammebudsjett, herunder fordeling av kontingenten til lokallaga, behandle saker som styret eller lokallaga ønsker å drøfte på årsmøtet.
Årsmøtet skal velge styre, seks representanter foruten leder til landsmøtet i Nei til EU og to revisorer for neste årsregnskap.
Lederen er selvskreven representant til landsmøtet.
Årsmøtet skal også velge en valgkomité på tre medlemmer som skal forberede valgene på neste årsmøte. De tre medlemmene velges for tre år, men etter rullering slik at én, komitélederen, går ut hvert år og et nytt medlem velges inn hvert år. Første to år velges leder av årsmøtet.
Årsmøtet velger også to varamedlemmer for et år som kun deltar ved forfall.


§5. Styret
Styret består av ni personer. Årsmøtet velger leder, nestleder og syv styremedlemmer. Styret kan ellers konstituere seg selv og står fritt til å oppnevne et arbeidsutvalg. Styret oppnevner utsendinger til rådsmøtet i Nei til EU. Styret godkjenner lokale lag innen fylkeslaget og koordinerer virksomheten gjennom disse. Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutninger. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret er tilstede.


§6. Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan bare endres ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget, og hvor innholdet i endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen.


§7. Oppløsning av fylkeslaget
Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget. Årsmøtet fatter i så fall vedtak om hvordan fylkeslagets midler skal disponeres.