Vedtekter Buskerud Nei til EU

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble sist endret på årsmøtet i mars 2024.

Vedtektene kan også fås som pdf ved å trykke her.

Fylkeslagets vedtekter:

§1 Formål
Buskerud Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i EU og er for oppsigelse av EØS-avtalen.
Buskerud Nei til EU arbeider for å sikre norsk selvråderett på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.
Buskerud Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked ikke må gå på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningene i 1972 og 1994, hvor verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§2 Arbeidsformer
Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale ledelse om arbeidsformer for å oppfylle formålsparagrafen.
Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på fylkesplan og arbeide for å styrke organisasjonsapparatet på lokalplan.

§3 Medlemmer
Som medlemmer regnes de som har betalt kontingent, fastsatt av landsmøtet i Nei til EU.
Nei til EU sentralt fastsetter reglene for innkreving av kontingent.
Medlemskap knyttes til lokallaget der vedkommende bor, eller direkte til fylkeslaget.
Medlemmer av Buskerud Ungdom mot EU har fulle rettigheter i fylkeslaget.

§4 Årsmøtet
Årsmøtet skal vanligvis avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Alle medlemmer som møter på årsmøtet har tale-, forslags- og stemmerett.
Årsmøtet innkalles skriftlig med minst fire ukers varsel.
Årsmøtepapirer skal være medlemmene i hende senest ei uke før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være hos styret senest to uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av lokallagene eller 1/10 av medlemmene krever det.
Årsmøtet skal behandle beretning og regnskap, arbeidsplan og rammebudsjett herunder fordeling av kontingenten til lokallagene, og behandle saker som styret, lokallagene eller medlemmer ønsker å drøfte på årsmøtet.
Årsmøtet skal velge:
- leder, nestleder og fem styremedlemmer
- tre varamedlemmer til styret
- to revisorer for neste års regnskap
- valgkomité på tre medlemmer som skal forberede valgene på neste årsmøte
Alle valg gjelder for ett år av gangen, og det bør om mulig være kjønns-, yrkes-, distrikts- og aldersmessig balanse.
I år med landsmøte velger årsmøtet seks representanter, foruten leder, til landsmøtet i Nei til EU. Leder er selvskreven representant til landsmøtet.

§5 Styret
Styret består av syv personer, hvor leder og nestleder er valgt av årsmøtet.
Det øvrige styret konstituerer seg selv og står fritt til å oppnevne et arbeidsutvalg.
Styret oppnevner utsendinger til rådsmøtet i Nei til EU.
Styret godkjenner lokale lag innen fylkeslaget og koordinerer virksomheten gjennom disse.
Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutninger.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret er til stede.

§6 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan bare endres ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget, og hvor endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen.

§7 Oppløsning av fylkeslaget
Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget.
Ved oppløsning fatter årsmøtet vedtak om hvordan fylkeslagets midler skal disponeres.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.

Gå med Nei til EU 1. mai!

26. april 2024

1. mai markerer arbeidernes dag og Nei til EU samles over hele landet for å vise styrke og solidaritet i kampen for sosial rettferdighet.

Årsmøte i Nord-Trøndelag Nei til EU

18. april 2024

Det ble få endringer i sammensettinga av styret i NT Nei til EU på årsmøtet den 19. mars. Ny i styret ble Anita Dahl, mens det ble gjenvalg av de styremedlemmene og varamedlemmene som var på valg. Jon Olav Forbord ble gjenvalgt som leder.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024

19. mars 2024

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2024 ble avholdt på Kongsberg 9. mars 2024. Her finner du protokollen fra årsmøtet.

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.