Vedtekter Buskerud Nei til EU

Buskerud Nei til EUs vedtekter ble siste endret på årsmøtet i mars 2023.

Vedtektene kan også fås som pdf ved å trykke her.

Fylkeslagets vedtekter:

§1 Formål
Buskerud Nei til EU motarbeider norsk medlemskap i EU og er for oppsigelse av EØS-avtalen.
Buskerud Nei til EU arbeider for å sikre norsk selvråderett på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten.
Buskerud Nei til EU krever at tilpasning av norske lover og regler til EUs indre marked ikke må gå på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningene i 1972 og 1994, hvor verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet og miljøvern sto sentralt.

§2 Arbeidsformer
Fylkeslaget er en del av Nei til EU, og samarbeider med den sentrale ledelse om arbeidsformer for å oppfylle formålsparagrafen.
Fylkeslaget skal drive informasjonsvirksomhet overfor målgrupper på fylkesplan og arbeide for å styrke organisasjonsapparatet på lokalplan.

§3 Medlemmer
Som medlemmer regnes de som har betalt kontingent, fastsatt av landsmøtet i Nei til EU.
Nei til EU sentralt fastsetter reglene for innkreving av kontingent.
Medlemskap knyttes til lokallaget der vedkommende bor, eller direkte til fylkeslaget.
Medlemmer av Buskerud Ungdom mot EU har fulle rettigheter i fylkeslaget.

§4 Årsmøtet
Årsmøtet skal vanligvis avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Alle medlemmer som møter på årsmøtet, har tale-, forslags- og stemmerett.
Årsmøtet innkalles skriftlig til medlemmene med minst fire ukers varsel.
Årsmøtepapirene bør være medlemmene i hende senest ei uke før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være i styret senest to uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av lokallagene eller 1/10 av medlemmene krever det.
Årsmøtet skal behandle beretning og regnskap, behandle arbeidsplan og rammebudsjett, herunder fordeling av kontingenten til lokallagene, og behandle saker som styret, lokallagene eller medlemmene ønsker å drøfte på årsmøtet.
Årsmøtet skal velge styre og to revisorer for neste årsregnskap.
I landsmøteår velger årsmøtet seks representanter, foruten leder, til landsmøtet i Nei til EU. Lederen er selvskreven representant til landsmøtet.
Årsmøtet skal velge en valgkomité på tre medlemmer som skal forberede valgene på neste årsmøte.
Årsmøtet velger også tre varamedlemmer til styret.
Alle valgene gjelder for ett år, og det bør om mulig, være kjønns-, yrkes-, distrikts- og aldersmessig balanse.

§5 Styret
Styret består av syv personer.
Årsmøtet velger leder, nestleder og fem styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv og står fritt til å opprette et arbeidsutvalg.
Styret oppnevner utsendinger til rådsmøtet i Nei til EU.
Styret godkjenner lokale lag innen fylkeslaget og koordinerer virksomheten gjennom disse.
Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutninger.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret er tilstede.

§6 Endring av vedtektene
Disse vedtektene kan bare endres ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget, og hvor endringsforslaget er gjort kjent i innkallingen.

§7 Oppløsning av fylkeslaget
Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje ved 2/3 flertallsvedtak på et lovlig innkalt årsmøte i fylkeslaget. Årsmøtet fatter i så fall vedtak om hvordan fylkeslagets midler skal disponeres.

reLATERT

Se alle arrangementer

Vel møtt til årsmøte i ditt fylkeslag! 

22. feb. 2024

Nei til EUs fylkeslag er nå i gang med gjennomføring av årsmøter.  

Minneord Paul Magnus Gamlemshaug 

15. feb. 2024

Den 6. februar fikk vi den triste beskjeden at vår venn og kollega i Aust-Agder Nei til EU, Paul Magnus Gamlemshaug, var gått bort. 

Peter Ørebech (1948–2024) 

16. jan. 2024

En juridisk tungvekter for nasjonal suverenitet har gått bort. 

Oppsummering av klimakonferanse 14. oktober 2023

20. des. 2023

Oslo Nei til EU, Akershus Nei til EU, Grünerløkka Nei til EU og Ungdom mot EU arrangerte gratis, åpen klimakonferanse lørdag 14. oktober 2023 i Thon Hotel Opera.

Kvinnekonferanse om helse og fattigdom

19. des. 2023

Nei til EUs kvinnekonferanse 2023 ble arrangert 11. november på Røde kors konferansesenter i Oslo. Det var 42 påmeldte og hovedtema var «Pusher EU dårlig helse og fattigdom?» 

Medlemsbrev fra Vesterålen og Lødingen Nei til EU

24. nov. 2023

Kjære medlemmer i Nei til EU. Vi i styret for Vesterålen og Lødingen Nei til EU takker dere for at dere er medlemmer i organisasjonen. . Uten dere, ingen organisasjon som kan ha tilsatt folk som følger med på alle direktiver som kommer inn i norske lover gjennom EØS.

Vedsalg og medlemstilbud

17. nov. 2023

Bli med i kampen mot høye strømpriser. Rogaland Nei til EU har et tilbud til deg som vil bli medlem, eller om du trenger ved og vil støtte oss i vårt arbeid i Rogaland Nei til EU

– Utenfor EU har Norge en større grad av kontroll over matproduksjonen

27. okt. 2023

Utfordringer for landbruket i EU, matforsyning og genredigering var tema for årets landbrukspolitiske konferanse. Nå kan du se hele konferansen i opptak.

Protokoll fra fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023

08. okt. 2023

Fylkesårsmøtet i Buskerud Nei til EU 2023 ble avholdt i Folkets Hus i Drammen 25. mars 2023. Her finner du protokollen fra årsmøtet med uttalelsen som ble vedtatt.

Nei til EU søker politisk rådgiver

08. sep. 2023

**AVSLUTTET** Nei til EU søker politisk rådgiver i 100 % fast stilling. Søknadsfrist er 19. oktober 2023.

Takk for i år, Arendalsuka 

18. aug. 2023

Nei til EU takker for seg etter en givende Arendalsuke, med spennende debatter og interessante samtaler på stand.  

Folkestyreutvalget utreder EØS-avtalen og alternativer

13. juni 2023

Nei til EUs folkestyreutvalg er i full gang med å utrede konsekvenser av EØS-avtalen og alternativer til dagens avtale. Utvalget skal levere en rapport mot slutten av året, samt temanotater underveis i arbeidet.