Organisasjonskultur

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlem i Nei til EU. Her skal alle møtes med respekt og bli inkludert. Les mer under om hvordan Nei til EU skal være en god organisasjon for alle.

Gå til:

 

Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Slik åpner Nei til EUs vedtekter. Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av Nei til EU. Medlemskap er uforenlig med enhver rasistisk aktivitet eller argumentasjon.

Nei til EU har medlemmer fra de fleste politiske partier og mange som ikke er medlem i noe parti. Hos oss stiller alle på like fot, og alle skal møtes med respekt i en inkluderende organisasjon. 

Tips for en bedre organisasjon [Til toppen]

Når Nei til EU og fylkes- eller lokallagene arrangerer aktiviteter, er det noen enkle grep vi kan gjøre for å utvikle en god organisasjonskultur. Mange har vært aktive i Nei til EU lenge, og da er det svært lett å legge seg til et «stammespråk» som ekskluderer ikke-medlemmer og nye medlemmer. Vi kjenner alle til det; intern tone på åpne møter, forkortelser som ikke er allment kjent, klikker og motsetninger som ligger under overflaten. 

Vær bevisst på slike feller. Legg vekt på det politiske ordskiftet og ta interne motsetninger i fylkes- eller lokallagsstyret. Klarer vi det, blir organisasjonen en attraktiv arena for nye medlemmer som trenger et fellesskap rundt sitt engasjement. Med det skaper vi grobunn for nye tillitsvalgte, og det blir mye hyggeligere for alle medlemmer å delta i organisasjonen. 

Presentér dere! Forhåpentligvis kjenner ikke alle hverandre fra før. Da må man være bevisst på å presentere møteleder – eller alle deltakerne hvis møtet er lite. Dette er lett å glemme hvis mange kjenner hverandre, men det virker veldig rart for nye som ikke får vite hvem det er som snakker og kanskje er tilbakeholden med å spørre. 

Ta de tøffe politiske diskusjonene, i åpenhet og gjensidig respekt. Det er lov å diskutere så busta fyker, men vi skal samtidig gjøre det uten å kritisere person eller gruppe. Saklig uenighet er det som utvikler politikk, mens personlige krangler ødelegger organisasjon. Heftig debatt er interessant for alle, mens personkritikk og baksnakking skremmer vekk de fleste. 

Bruk taleliste og taletid. Selv om det er et lite møte, er det ofte noen som snakker mye og mer enn andre. Ta gjerne hensyn til at begge kjønn og flere aldersgrupper skal komme til orde. 

Vær utadrettet [Til toppen]

Når vi deltar i Nei til EU, kommer vi ikke unna forkortelser og «fagtermer» som ikke forklarer seg selv. Det hindrer kommunikasjonen hvis vi ikke tar oss tid til å forklare hva som ligger i begrepene. Vær bevisst på å bygge et felles kunnskapsnivå, slik drar vi med flere i ordskifte og i aktivitetene. 

Et annet tips er å tenke målgruppe hver gang dere skal arrangere noe. Er det et møte for medlemmene? Er det et åpent møte for alle? Innretningen og valg av tema kan være ulikt. Er dette et medlemsmøte som like godt kunne vært annonsert og åpent for alle? Som en organisasjon som forsvarer og vil utvikle folkestyret, bør Nei til EU alltid være opptatt av hvordan vi skaper kunnskap og målbærer våre standpunkter ut til hele befolkningen. 

Vær en hyggelig møteplass [Til toppen]

Politiske møter er bra! Vi er medlemmer fordi vi er opptatt av politikk og forent om målsetningen om å holde Norge utenfor EU! Men det er noen virkemidler som kan bidra til å gjøre politiske møter enda bedre. Gjør møtene til noe sosialt. Ha alltid tid til pauser der de frammøtte kan blir kjent med hverandre. Kan dere ha servering av enkel møtemat – eller kanskje middag? Kan møtet arrangeres på en pub eller liknende? Ikke gjør møtet altfor langt, men et møte som blir en sosial møteplass vil alltid fungere bedre enn bare et møte med innledning og kaffe. Det er slik man bygger felleskap. 

Nei til EU har lang tradisjon for å bruke kultur i vår virksomhet. I 1994 var kulturen sentral da politikken skulle synliggjøres, og svært mange kjente kulturfolk stilte opp for organisasjonen. Slik er det også i dag, mange vil gjerne stille opp for oss. Husk å inkludere et kulturinnslag på alle møter der det kan være naturlig. Det trenger ikke være avansert; visesang, diktlesing, en sketch, en prolog, osv. Man trenger ikke engang hente inn eksterne krefter. Allsang kan alltids flettes inn i et møte uten at det koster verken penger eller planlegging. 

Ta imot nye [Til toppen]

Nei til EU får mange nye medlemmer hvert år. Disse skal vi ta imot på beste vis, og deres møte med organisasjonen skjer som oftest i regi av fylkes- eller lokallaget. Vi anbefaler derfor at det én eller to ganger i året arrangeres møter spesielt for nye medlemmer. Innholdet kan være en innføring i et politisk tema, pluss en kort innledning om hvordan Nei til EU er bygd opp og hvordan vi jobber. Ta også med en runde der de nye medlemmene kan fortelle om saker de ønsker å arbeide med. Kanskje har noen også lyst til å engasjere seg som tillitsvalgte, og da er det lurt om valgkomiteen er med på møtet. På slike møter er det spesielt viktig at det settes av tid til å bli kjent med hverandre. 

Dere kan også arrangere studiesirkler eller møteserier som treffer både nye og «gamle» medlemmer. Det kan være mange som setter pris på lavterskel-tilbud med innføring i EU- og EØS-saker, og det er slik vi bygger kunnskap fra bunnen av. 

Fylkeslaget kan også sende en spesiell velkomst til nye medlemmer. Sentralt sender ut en e-post med informasjon og en velkomstbrosjyre umiddelbart etter at medlemmet har meldt seg inn, men fylkeslaget kan med fordel sende informasjon om Nei til EU i fylket og hva som skjer framover. Har dere tid, er det også fint med en telefon. Kanskje kan fylkeslaget bidra økonomisk hvis nye medlemmer ønsker å reise på sentrale konferanser eller andre tilbud Nei til EU sentralt har. Oversikt over nye medlemmer finner dere enten i medlemsregisteret selv, eller dere kan ta kontakt på medlem@neitileu.no for å få en liste. 

Les mer 

1. Respekt for menneskeverd  

Det skal vises respekt for alle mennesker, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, alder, religion, seksuell legning, sosial status, etnisk bakgrunn og politisk ståsted. Fysiske og psykiske overgrep, seksuell trakassering og annen grenseoverskridende atferd tolereres ikke!   

2. Tillitsvalgtes tilgjengelighet  

Alle tillitsvalgte skal være tilgjengelige for medlemmer av organisasjonen dersom noen har behov for å varsle eller dele en bekymring om situasjoner som har oppstått. Tillitsvalgte har et særlig ansvar for å legge merke til saker som gjør at personer kan føle seg utrygge.  

3. Grensesetting  

Grenseoverskridende atferd er ikke akseptert. Tillitsvalgte har et særlig ansvar for å tydeliggjøre hva som er ønsket atferd i Nei til EU og hvilke typer atferd som ikke tolereres.  

4. Taushetsplikt  

All personinformasjon, og særlig informasjon om sensitive tilfeller, som tillitsvalgte tilegner seg i Nei til EU er taushetsbelagt. Sensitiv informasjon som tillitsvalgte tilegner seg kan kun deles med generalsekretær, leder eller politiet.  

Trygg organisasjon og varsling [Til toppen]

Nei til EU skal være en trygg organisasjon for alle medlemmer. Tillitsvalgte og ansatte har hovedansvar for å skape en organisasjonskultur hvor alle føler seg ivaretatt. Alle som er aktive i Nei til EU er forpliktet til å overholde retningslinjene. Dersom brudd på retningslinjene skjer, har alle tillitsvalgte en plikt til å lytte til de berørte og til å varsle. Styret i Nei til EU utvikler og gjennomfører til enhver tid en strategi for å sikre Nei til EU som en trygg organisasjon.   

Har situasjonen vært ubehagelig, er det noe vi bør rette på. Ta en samtale med en tillitsvalgt. Noen ganger mener man selv at situasjonen ikke var så alvorlig at man vil varsle. Gjør det likevel! 

Vi oppfordrer alle fylkesstyrer til å regelmessig orientere sine medlemmer om våre retningslinjer for trygg organisasjon.  

Retningslinjene for trygg organisasjon og rutiner ved varsling blir sendt ut før alle større arrangement og vi oppfordrer alle til å sette seg inn i dem. Du finner dem her
 

Varsling

Her kan du varsle om grenseoverskridende adferd.

Varslet går på e-post til generalsekretær Kjell Arnestad. Dersom det er generalsekretær varslet omhandler, kontakt styreleder Einar Frogner.

Du kan også kontakte tillitsvalgte i HK-klubben, ved leder Sindre Humberset