Vedtekter for Nei til EU 

Vedtekter for Nei til EU.  Siste gang revidert på landsmøtet 2022. 

Kapittel 1: Sentrale ledd 

§ 1 Formål 

Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider for at Norge ikke skal bli medlem i Den europeiske union for derved å sikre: 

 • demokratiet og norsk suverenitet på områder som er vesentlige for den norske velferdsstaten 
 • full handlefrihet til ansvarlig forvaltning av miljø og ressurser 
 • at tilpasning til EUs indre marked ikke må skje på bekostning av solidaritet med de land og befolkningsgrupper som er mest avhengig av internasjonal hjelp og støtte 

Nei til EU arbeider for å forhindre at norske lover og regler - gjennom vårt EØS-medlemskap og på andre måter - tilpasses til EUs indre marked på tvers av flertallets grunnholdninger ved folkeavstemningene i 1972 og 1994. Verdier som frihet, rettferdighet, internasjonal solidaritet, nasjonalt sjølstyre, respekt for grunnloven og miljøvern sto da, og står fremdeles, sentralt. 

§ 2 Arbeidsformer 

Nei til EU skal drive utredning, spre informasjon og argumentasjon omkring Norges forhold til EU og om utviklingen av EU og konsekvensene av EØS-avtalen.

§ 3 Medlemmer 

Alle som støtter organisasjonens formål og arbeidsformer kan bli medlemmer av Nei til EU. 

Medlemskap er uforenlig med enhver rasistisk aktivitet eller argumentasjon. 

Medlemskapet er personlig, og er knyttet til lokallag eller fylkeslag, men kan der dette ikke finnes, knyttes direkte til Nei til EU sentralt.  

Medlemmene verken representerer eller forplikter de organisasjonene der de har vært eller er aktive. 

Medlemmer i Ungdom mot EU har fulle rettigheter i Nei til EU. 

Fagforeninger, klubber og andre organisasjoner kan være støttemedlemmer. Styret fastsetter kontingenten. Støttemedlemskapet er ikke en form for kollektivt medlemskap. Det gir ikke rett til representasjon i Nei til EUs organer på noe plan, eller innflytelse over Nei til EUs politikk og prioriteringer, men medfører at organisasjonen, klubben eller foreningen får tilsendt jevnlig informasjon fra Nei til EU sentralt. 

§ 4 Oppbygging 

a. Nei til EUs sentrale organer er: 

 • Landsmøtet 
 • Rådet 
 • Styret 
 • Arbeidsutvalget 
 • Kontrollkomiteen 

b. Lokale organer er: 

 • Fylkeslag som gjennomfører sentrale vedtak og de tiltak som er aktuelle i hvert enkelt fylke, bl.a. koordinering av lokallagenes virksomhet 
 • Normalvedtektene for fylkeslag er underlagt de sentrale vedtektene. Fylkeslagene kan vedta lokale tilpasninger i normalvedtektene. Disse kan ikke være i strid med de sentrale vedtektene 
 • Lokallag organisert etter geografiske og stedlige forhold 

c. Sammensetning og kjønnsrepresentasjon: Alle valgte organer, inkludert fylkesdelegasjonene på landsmøtet og på rådsmøtet, skal være tverrpolitisk sammensatte og hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Kjønnskvotering brukes for å sikre representasjon av det underrepresenterte kjønn. Råd og styre skal være spredt geografisk sammensatt. 

d. Organisasjonen kan tildele æresmedlemskap til personer som har utført et fremragende arbeid for Nei til EU og motstanden mot norsk medlemskap i EU. Æresmedlemskapet vedtas av styret og utdeles normalt på landsmøtet. 

§ 5 Sekretariatet 

Det sentrale sekretariat ledes av generalsekretæren. Generalsekretæren møter i Nei til EU sine organer og har tale- og forslagsrett. 

Generalsekretæren ivaretar arbeidsgiveransvaret overfor de ansatte i organisasjonen.

§ 6 Landsmøte 

Landsmøtet er Nei til EUs høyeste myndighet. Alle delegater på landsmøtet må ha betalt medlemskontingent i Nei til EU for å bli godkjent som delegat. 

Landsmøtet sammenkalles med skriftlig varsel til alle fylker og rådsmedlemmer med minst 6 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før landsmøtet. Sakspapirer sendes ut til landsmøtedelegatene senest 2 uker før landsmøtet.  

Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år. Ekstraordinært landsmøte holdes når styret eller rådet vedtar det. 

Nødvendige utgifter til reise og opphold forbundet med landsmøtet fordeles likt mellom fylkeslagene. 

a. Landsmøtet består av: 

 1. Fylkesledere eller en person valgt av fylket i dennes sted. 6 representanter oppnevnt av hvert fylkeslag 
 2. Rådsmedlemmer valgt av landsmøtet 
 3. Styret 
 4. 15 representanter valgt av Ungdom mot EU inkludert Ungdom mot EUs rådsmedlemmer 
 5. 1 representant for de ansatte, valgt av Klubben, med tale- og forslagsrett 

b. Landsmøtet skal: 

 1. Behandle årsmelding og regnskap 
 2. Behandle og vedta arbeidsplan og budsjett 
 3. Behandle innkomne saker fra styret, råd eller fylkeslag 
 4. Fastsette medlemskontingent 
 5. Velge leder og to nestledere til styret 
 6. Velge øvrige medlemmer i styret med 9 til 11 medlemmer og 3 til 5 varamedlemmer  
 7. Velge arbeidsutvalg 
 8. Velge 20 direktevalgte medlemmer til rådet, minst 8 av hvert kjønn 
 9. Velge valgkomite 
 10. Velge revisor 
 11. Velge kontrollkomite 

Alle valg skjer for en periode på 2 år. 

§ 7 Rådet 

Rådet kan diskutere alle saker som angår organisasjonens formål og drift og fatte vedtak i viktige saker som ikke kan utsettes til neste landsmøte. Rådet behandler og godkjenner eventuell sammenslåing eller annen endring av geografisk område for fylkeslag, etter forslag fra berørt(e) fylkeslag som har gjort årsmøtevedtak om at de ønsker dette.  

Rådet vedtar budsjett i de år det ikke er landsmøte. 

Rådet kan fatte vedtak når minst halvparten av rådets medlemmer er til stede. Rådet møtes to ganger i året i år det ikke er landsmøte, og en gang i år det er landsmøte. Styret kan innkalle til ekstraordinært rådsmøte ved behov. Innkalling av rådet skal skje skriftlig minst tre uker før rådsmøtet. 

Nødvendige utgifter til reise og opphold forbundet med rådsmøtet fordeles likt mellom fylkeslagene. 

Rådet består av: 

 1. 20 medlemmer valgt av landsmøtet 
 2. 2 medlemmer, 1 av hvert kjønn, fra hvert fylkeslag, oppnevnt av fylkesstyret 
 3. Styret 
 4. 3 fra Ungdom mot EU i tillegg til det faste styremedlemmet 
 5. 1 representant for de ansatte, valgt av Klubben, med tale- og forslagsrett 

Ansatte i Nei til EU har møterett og kan gis talerett.  

Protokoll samt vedtatte uttalelser skal sendes fylkeslagene innen to uker etter at rådsmøtet er holdt. 

§ 8 Styret 

Styret skal ha geografisk og politisk spredning. Styret består av leder og to nestledere, og i tillegg 9 til 11 medlemmer og 3 til 5 varamedlemmer. Styret skal lede organisasjonens virksomhet ut fra disse vedtekter. Styret kan fatte vedtak når et flertall i styret er til stede. Styret kan (ved bortfall) gjøre suppleringsvalg til arbeidsutvalget. Styret fastsetter instruks for arbeidsutvalget. 

Styret forvalter organisasjonens midler til den sentrale virksomheten. Styret ansetter personalet i det sentrale sekretariatet. Styret skal ved nyansettelse tilstrebe kjønnsbalanse. Styret fastsetter instruks for de ansatte.  

Styret kan opprette arbeidsgrupper som arbeider innen spesielle problemområder og prosjekter som fremmer organisasjonens formål. 

Ungdom mot EU oppnevner et styremedlem som møter med fulle rettigheter. 

De ansatte møter i styret med én representant, valgt av Klubben, med tale- og forslagsrett.  

§ 9 Arbeidsutvalget 

Landsmøtet velger et arbeidsutvalg på fire medlemmer, leder og de to nestlederne skal være blant disse.

§ 10 Kontrollkomiteen 

Landsmøtet velger leder og to medlemmer i kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen skal følge organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i overensstemmelse med organisasjonens vedtekter, instrukser og gjeldende vedtak truffet av styret, rådsmøte eller landsmøte. 

Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet og kan ikke overprøve vedtak fattet av organisasjonens besluttende organer. 

Landsmøtet vedtar instruks for kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen avgir rapport til landsmøtet. 

§ 11 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Den fordeles mellom sentralleddet, fylkeslagene og lokallagene. 

Landsmøtet vedtar sentralleddets andel av kontingenten. Fylkeslagets årsmøte vedtar fordelingen mellom fylkeslag og lokallag. 

Fylkeslagene i Nei til EU skal levere inn regnskap og årsmelding til Nei til EU sentralt, senest 30 dager etter avholdt årsmøte. Sentralleddet har rett til å holde igjen kontingentrefusjonen til fylkeslag som ikke leverer inn regnskap/årsmelding, eller også ikke avholder årsmøte. 

§ 12 Avstemningsregler 

Vedtak på Landsmøtet, med unntak av §§ 14 og 15, fattes med alminnelig flertall – over 50 prosent av de avgitte stemmer.  

Ved stemmelikhet holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning gir samme resultat, skal lederen avgjøre ved dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har ikke lederen dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

Skriftlig avstemning holdes dersom en av de stemmeberettigede krever det. Ved personvalg må det være minst to kandidater før skriftlig avstemning kan begjæres.  

Ved valg til tillitsverv avgjøres valget etter to gangers stemmelikhet ved loddtrekning. 

Ved vedtak i Råd, Styre og AU har lederen dobbeltstemme etter to gangers stemmelikhet. 

§ 13 Reaksjoner ovenfor medlemmer og lokallag 

Medlemmer i Nei til EU som opptrer i strid med vedtektene, kan av det sentrale styret ekskluderes som medlemmer eller fratas tillitsverv. 

Den som får en reaksjon etter denne paragraf, kan anke sin sak inn for rådet som gjør endelig vedtak i saken. 

Det skal innhentes en innstilling til rådet fra fylkesstyret hvor medlemmet hører hjemme, før saken avgjøres. Den som paragrafen anvendes overfor, har rett til å være til stede og uttale seg når saken behandles. 

Medlemmer i Nei til EU som bryter retningslinjene for trygg organisasjon skal få reaksjoner vedtatt av arbeidsutvalget med ankemulighet til styret, slik dette er beskrevet i retningslinjene for trygg organisasjon.  

§ 14 Endring av vedtektene 

Vedtekter for Nei til EU kan bare endres ved 2/3 flertall på et lovlig innkalt landsmøte og hvor innholdet i endringsforslaget er gjort kjent på forhånd. Endringsforslag må være innsendt senest 4 uker før landsmøtet. 

§ 15 Oppløsning 

Oppløsning av Nei til EU kan bare skje ved 3/4 flertall på et lovlig innkalt landsmøte. Ved eventuell oppløsning skal alle aktiva som Nei til EU rår over, gå til formålet til organisasjonen. I tråd med dette fatter landsmøtet vedtak om hvordan organisasjonens midler skal disponeres. 


Vedlegg 1 

Instruks for Nei til EUs kontrollkomite 

§ 1 

Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og skal føre kontroll med organisasjonens styrende organer og den daglige ledelse. Komiteen avlegger rapport til Landsmøtet. 

§ 2 

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer valgt i overensstemmelse med organisasjonens vedtekter. Komiteen avholder møte minst to ganger i året etter innkalling av lederen. Kontrollkomiteen kan avholde møte oftere dersom et av medlemmene krever det. Komiteens leder bestemmer selv møtetid og – sted. 

Komiteen skal føre protokoll over sine møter. Protokollen underskrives av de møtende. Protokollen oversendes styrets leder, med kopi til administrasjonen ved generalsekretæren, etter hvert møte. 

§ 3 

Kontrollkomiteen skal følge organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i overensstemmelse med organisasjonens vedtekter, instrukser og gjeldende vedtak truffet av AU, styret, rådsmøte eller landsmøte. 

Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet, og kan ikke overprøve vedtak fattet av organisasjonens besluttende organer. 

§ 4 

Kontrollkomiteen har rett til å få seg forelagt de protokoller og alle dokumenter som den finner ønskelig. Den skal ha et nært samarbeid med organisasjonens eksterne revisor og sammen med denne gå gjennom revisjonsprotokollen og annen tilgjengelig og viktig korrespondanse som revisor har hatt med organisasjonen. 

Kontrollkomiteen skal ha tilsendt utskrift av styreprotokollen og protokollen for AU etter hvert møte. Komiteen skal påse at revisors anmerkninger blir fulgt opp. Komiteen kan selv gi revisor opplysninger som er av betydning for revisjonen. 

§ 5 

Dersom kontrollkomiteen finner det nødvendig kan den i bestemt angitt sak innkalle ekstern revisor, generalsekretær, styrets leder og andre styremedlemmer. 

§ 6 

Komiteens medlemmer innkalles til landsmøtet med talerett og med rett til å fremme forslag innenfor komiteens mandatområde. Til rådsmøtene innkalles kontrollkomiteen med tilsvarende rettigheter som på landsmøtet. 

§ 7 

Kontrollkomitemedlem som har interesse i en sak som komiteen har til behandling, skal fratre møtet ved behandling av denne saken. Eventuell fratreden vurderes iht. forvaltningslovens bestemmelser. 

§ 8 

Bortsett fra sin plikt til å gi opplysninger til landsmøtet om forhold som har betydning for organisasjonen, skal kontrollkomiteen ellers bevare taushet om alle forhold den får kjennskap til gjennom sin virksomhet. Ved informasjon om, og behandling av, personlige forhold skal personopplysningslovens prinsipper legges til grunn. 

reLATERT

Se alle arrangementer

Minneord Hallvard Bakke (1943-2024)

05. juli 2024

Morgenaksjon på Mortensrud

26. juni 2024

Mandag 24. juni gjennomførte Nordstrand og Søndre Nordstrand Nei til EU morgenaksjon på Mortensrud t-banestasjon.

Sommerhilsen fra Einar

25. juni 2024

Nå tar Nei til EU-kontoret sommerferie. Nei til EU ønsker deg en god sommer med en hilsen fra Einar Frogner.

Oslo NtEU avholdt stand på Rødt-dagene 25.-26. mai 2024

11. juni 2024

I forbindelse med landsmøtet i Rødt arrangerte de det såkalte Folketinget, dvs. åpne Rødt-dager 2024, på DOGA i Oslo den 25. og 26. mai.

– Vi er tøffe

08. juni 2024

Tone Berg og resten av gjengen i Sør-Trøndelag Nei til EU står på stand og tar kampen for folkestyre og rettferdighet.  

Nei til EU har signert Mangfoldsplakaten

29. mai 2024

Vi vil gjøre informasjon om kompliserte temaer lettere!

Taxifrislipp truer organisert næring

28. mai 2024

– Under forrige regjering ble det påstått at frislipp av taxinæringen kom til å føre til billige priser. Det har ikke skjedd.

Vervekampanjen er i gang!

22. mai 2024

Vårens vervekampanje ble sparket i gang på Rådsmøte 21. april, og holder i år på helt frem til 16 juni. Vi er nå halvveis inn i vervekampanjen, og kampanjen går så det suser.

Organisasjonen Nei til EU 

15. mai 2024

Nei til EU som organisasjon er bygget opp gjennom kampen mot EU før folkeavstemningene om norsk EU-medlemskap i 1972 og 1994 og har vært avgjørende for videre motstand mot norsk EU-medlemskap og EØS. 

Styrearbeid

15. mai 2024

Generelt om styrearbeid 

Landsmøteforberedelsene er i gang

15. mai 2024

I november er det landsmøte i Nei til EU og allerede nå er flere forberedende landsmøtekomiteer i gang med arbeidet og ønsker å få innspill fra fylkeslag, lokallag og medlemmer.

Jan Tore Knoff valgt til ny leder i Hedmark Nei til EU

06. mai 2024

På årsmøtet i Hedmark Nei til EU lørdag 5. mai, ble Jon Tore Knoff valgt til ny leder. Han etterfølger Harald Dyrkorn som leder.