Einar Frogner på Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024.

Norsk sikkerhet og det norske fredsarbeidet ivaretas best utenfor EU 

Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Sikkerhet er mer enn militær forsvarsevne. Det handler også om beredskap. Uten trygghet for matforsyning, transport, energi, medisiner og andre helt livsnødvendige tjenester, er vi som et lite land svært utsatt i dagens urolige verden. Sikkerhet og beredskap er for viktig til å overlates til markedet, det krever langsiktig, nasjonal styring. 

Umiddelbart etter Russlands invasjon i Ukraina søkte EU-landene Finland og Sverige om medlemskap i NATO. For våre nordiske naboland ga altså ikke EU de sikkerhetsgarantiene som de mente at de må ha i en situasjon med krig i Europa. 

Nei til EU mener Norge ikke er tjent med å bli trukket inn i EUs strategi for bruk av hard makt for å sikre unionens interesser, også utenfor Europa. Dette er en prosess som begynte i EU lenge før Russlands angrep og invasjon i Ukraina, preget blant annet av den tidligere kolonimakten Frankrike sine interesser i Nord-Afrika. Verden trenger ikke enda flere militære maktblokker. 

Nei til EU stiller seg også kritiske imot et militære som skal styres av en overnasjonal europeisk union. Den europeiske union bygger på det en kaller for overnasjonalitet, hvor deres lover har forrang over norske lover, og vi ser store utfordringer og konsekvenser ved en egen EU-hær og det å gi byråkratene militær makt. Den europeiske unionen har vurdert å fjerne vetoretten tilknyttet utenriks- og sikkerhetspolitikk, noe som gjør det enda skumlere å gi EU militær makt. 

EUs strategiske kompass fra 2022 sier at unionen skal sikre sine interesser overalt i verden. Unionstraktaten pålegger medlemslandene å ruste opp militært (artikkel 42.3). Forsvarsfondet EDF er etablert for å styrke europeisk forsvarsindustri og EUs rolle som en global aktør. Initiativet er omdiskutert, og EU-kommisjonen har blitt anklaget for å innføre overnasjonalitet i sikkerhetspolitikken i strid med traktaten. EDF-forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i 2021. 

Til tross for ambisjoner om «strategisk autonomi» har ikke EU noen felles makt å stille bak en europeisk uavhengighet av USA. Det er store indre motsetninger i sikkerhetspolitikken innad i EU basert på ulike interesser og ulik historie for Øst-Europa, Middelhavsområdet og Nord-Europa. Atomvåpenlandet Storbritannia, som en svært viktig militær aktør, er utenfor EU og nærmere knyttet til USA. 

Den internasjonale domstolen (ICJ) beordret Israel til å ta skritt for å forhindre folkemord i Gaza. EU støttet ikke denne beordringen, og EU har ikke ønsket å spille noen fredsskapende eller meklende rolle. EUs fredsskapende rolle er sterkt svekket. I EU er det stor avstand i synet på Palestina og Israels okkupasjon, for eksempel mellom Tyskland, Frankrike, Irland og Spania. Et EU-medlemskap ville bety begrenset norsk handlingsrom i denne typen utenrikspolitiske stridsspørsmål. 

Norge er kalt en humanitær stormakt og kan spille en aktiv rolle som brobygger, særlig nå som et land utenfor den europeiske unionen. Verden trenger mer diplomati og dialog gjennom for eksempel FN. Utenfor EU har Norge en friere stemme som kan brukes uten å hemmes av stormaktenes interesser. På den måten kan vi jobbe mot folkemord og for sivilbefolkningens interesser. 

Stort bilde i toppen: Einar Frogner på Nei til EUs rådsmøte 21. april 2024. (Foto: Eivind Formoe)

reLATERT

Se alle arrangementer

Gratulerer med dagen! 

26. april 2024

La oss bruke 1. mai til å stå sammen mot EU, og kjempe for en rettferdig og likestilt verden. Vi har kraften til å skape endring. La oss bruke den. 

Rådsmøtet: – Vi sier ja til folkestyre!

20. april 2024

– For mange er det veldig langt til makta i regjering og Storting. Men det er enda mye lenger til Brussel, sa Einar Frogner i åpningstalen på Nei til EUs rådsmøte.

Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen  

18. april 2024

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Avgjørelsene skal tas av folkevalgte organ. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere.  

Alternativet til EØS ligger foran oss 

11. april 2024

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. 

Sikkerhetspolitikk på 15 minutter

08. april 2024

På 15 minutter vil Heming Olaussen, medlem av Nei til EUs folkestyreutvalg, forklare hvorfor Norges sikkerhet best ivaretas utenfor EU, og uten tettere tilknytning til EUs militærunion.

Nei til EUs innspill til partienes valgprogram

05. april 2024

Nei til EUs innspill til partiprogrammene frem mot stortingsvalget i 2025

Kan EU erstatte Nato?

03. april 2024

En europeisk forsvarsgaranti er lite annet enn en ønskedrøm på ja-sida.

Norge har flere verktøy i landbrukspolitikken utenfor EU

19. mars 2024

Bondeopprør i EU viser hvor viktig det er at Norge og landbruket holdes utenfor EU

Framtida er ikke i EU

13. feb. 2024

Aktivistene i Natur og ungdom har visst glemt at Norge hadde strengere miljøkrav enn EU før innlemmelsen av EØS-avtalen.

Naturen taper på et mineralkappløp

26. jan. 2024

Så langt har ikke EØS-direktivene reddet Førdefjorden, slik miljøorganisasjonene satset på gjennom Fjordsøksmålet. Derimot pusher EU på for at Norge skal utvinne mer mineraler, og det raskt.

Informasjonskampanje om EU og EØS

21. des. 2023

Fylkeslaget i Møre og Romsdal starter informasjonskampanje.

Sikkerhet og beredskap

18. des. 2023

Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023.