Turistbuss.

Busshavari med EØS

Norge er blitt et friområde for polske og litauiske turbusser og det er grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nekter å innføre nasjonale mottiltak – fordi det vil bryte med EØS-avtalen.

En rapport fra NHO Transport oppsummerer realitetene: Det er flere utenlandske enn norske busser på norske veier, grove brudd på allmenngjort lønn og arbeidsvilkår, manglende momsinnbetalinger og sviktende bestilleransvar.

Rapporten bygger på en større undersøkelse gjennomført i 2018. Ved hjelp av en spesialutviklet app kartla ansatte i busselskapene kjøremønsteret til utenlandske busser. Registreringsnumre ble notert og matet inn i appen sammen med tid og sted for observasjonen.

«Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Undersøkelsen viser flere registreringer pr. buss for de polske og baltiske bussene enn for eksempelvis tyske og svenske. Dette tyder på at busser fra Tyskland og Sverige kjører inn med turister fra sine land og ut igjen ei uke etterpå. Slik kjøring regnes ikke som kabotasje, men internasjonal transport. 

Handlingslammet av EØS

Men samferdselsministeren vil ikke foreta seg noe fordi det kan skape EØS-trøbbel.

I et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) skriver Dale: 

«Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å følgje dei allmenne prinsippa om fri rørsle av varer, teneste, personar og kapital. For transport er det òg etablert sekundærrett i tillegg til dei vanlege prinsippa. For tilgang til marknaden for persontransport gjeld dei felleseuropeiske reglane som går fram av forordning 1073/2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for transport med turvogn og buss medrekna reglar for internasjonal transport og kabotasje. Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»

Slik ser vi hvordan EØS-avtalen, eller frykten for å utfordre den det aller minste, fører til handlingslammelse.

«Midlertidig» evighet

For transport med lastebil er det allerede definerte regler for midlertidig kabotasje, det vil si at en utenlandsk operatør kan ta et begrenset antall innenlandske oppdrag før de må ut av landet. De nåværende reglene (tre turer i løpet av sju dager) er under endring etter at EU er i ferd med å vedta noe strammere kabotasjeregler for lastebiltransport.

Også for persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midlertidig i Norge. Men hva som her menes med midlertidig «er ikke nærmere spesifisert», som det heter på regjeringens temaside.

Hvorfor ordet «midlertidig» er vanskeligere å definere for buss enn for lastebil, virker mer enn merkelig. I praksis er det dermed fritt fram for utenlandske turbusselskaper.

Tungetale og inkonsekvens

Statsråd Dale viser til regjeringsplattformen, der det går fram at regjeringa vil «arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje».

Det han ikke nevner er at den samme regjeringsplattformen også har som mål å «liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser».

Kanskje håper statsråden at EU og ESA skjærer igjennom slike sjølmotsigelser. I mellomtida kan useriøse turoperatører drive bus(iness) as usual med EØS-regelverket i ryggen.

Innlegget er også publisertFri Fagbevegelse 26. august 2019.

Illustrasjonsfoto øverst: Turistbussen som er avbildet har ingenting med kabotasjekjøring i Norge å gjøre.

Stort bilde i toppen: Turistbuss. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Mer eller mindre inngripende

23. okt. 2020

Høyesterett skal vurdere den omstridte praksisen med såkalt «lite inngripende» myndighetsoverføring i EØS-saker, med utgangspunkt i EUs fjerde jernbanepakke. Det kan få stor betydning for nasjonal suverenitet, Grunnlovens mindretallsvern og EØS-avtalen.

Jernbanepakka til Høyesterett

22. okt. 2020

Stortinget setter foreløpig bom for EUs fjerde jernbanepakke. Opposisjonen vil at Høyesterett først vurderer om den foreslåtte myndighetsoverføringen er i samsvar med Grunnloven.

Fire grunner til å si nei til EUs fjerde jernbanepakke

20. okt. 2020

Det er mange grunner til å være imot innføring av EUs fjerde jernbanepakke i Norge. Her er de fire viktigste.

Regjeringens jernbaneforslag undergraver EØS-avtalens dobbeltspor

20. okt. 2020

Regjeringen sier den vil slå ring om EØS-avtalen, samtidig som den aktivt underminerer de spesielle mekanismene som EØS-avtalen hviler på.

Gi EUs fjerde jernbanepakke stoppsignal

08. okt. 2020

Stortinget kan i høst frasi seg retten til å bestemme over norsk jernbanepolitikk i framtida når det blant annet gjelder anbud og sikkerhet. EUs fjerde jernbanepakke får store konsekvenser om den vedtas. Det må forhindres.

– Nå må KrF og Frp lytte til egne velgere!

28. sep. 2020

Et klart flertall blant Frp og KrFs velgere er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.  Det viser en helt fersk meningsmåling utført av Sentio på vegne av Nei til EU.

Stor motstand i folket mot EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Bare 2 av 10 mener EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Både blant Frp og KrFs velgere er det et klart flertall som er negative til å overføre myndighet til EUs jernbanebyrå.

Forledende og forfeilet forsøk på forskuttering av EUs fjerde jernbanepakke

28. sep. 2020

Nye jernbaneforskrifter på høring har til formål å hasteinnføre vesentlige deler av EUs fjerde jernbanepakke før Stortinget får sagt sitt.

Grunnlovsvurdering med tvilsom konklusjon

01. sep. 2020

Lovavdelingen støtter seg tungt på Samferdselsdepartementets framstilling av EUs fjerde jernbanepakke, og har levert en grunnlovsvurdering som ikke kan være siste ord i striden om hvor inngripende myndighetsoverføringen til EU er.

Ta lærdom av Oslo sporveier!

04. aug. 2020

Sporveien i Oslo har gjennomlevd Jernbanereformen i miniatyrformat. Det var ingen suksess. Byrådet tok konsekvensen av erfaringene og omgjorde gamle vedtak.

Slik får du til fylkestingsvedtak

13. juli 2020

Oppskrift for vedtak i fylkesting, kommunestyrer m.m.

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.