Turistbuss.

Busshavari med EØS

Norge er blitt et friområde for polske og litauiske turbusser og det er grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nekter å innføre nasjonale mottiltak – fordi det vil bryte med EØS-avtalen.

En rapport fra NHO Transport oppsummerer realitetene: Det er flere utenlandske enn norske busser på norske veier, grove brudd på allmenngjort lønn og arbeidsvilkår, manglende momsinnbetalinger og sviktende bestilleransvar.

Rapporten bygger på en større undersøkelse gjennomført i 2018. Ved hjelp av en spesialutviklet app kartla ansatte i busselskapene kjøremønsteret til utenlandske busser. Registreringsnumre ble notert og matet inn i appen sammen med tid og sted for observasjonen.

«Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Undersøkelsen viser flere registreringer pr. buss for de polske og baltiske bussene enn for eksempelvis tyske og svenske. Dette tyder på at busser fra Tyskland og Sverige kjører inn med turister fra sine land og ut igjen ei uke etterpå. Slik kjøring regnes ikke som kabotasje, men internasjonal transport. 

Handlingslammet av EØS

Men samferdselsministeren vil ikke foreta seg noe fordi det kan skape EØS-trøbbel.

I et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) skriver Dale: 

«Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å følgje dei allmenne prinsippa om fri rørsle av varer, teneste, personar og kapital. For transport er det òg etablert sekundærrett i tillegg til dei vanlege prinsippa. For tilgang til marknaden for persontransport gjeld dei felleseuropeiske reglane som går fram av forordning 1073/2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for transport med turvogn og buss medrekna reglar for internasjonal transport og kabotasje. Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»

Slik ser vi hvordan EØS-avtalen, eller frykten for å utfordre den det aller minste, fører til handlingslammelse.

«Midlertidig» evighet

For transport med lastebil er det allerede definerte regler for midlertidig kabotasje, det vil si at en utenlandsk operatør kan ta et begrenset antall innenlandske oppdrag før de må ut av landet. De nåværende reglene (tre turer i løpet av sju dager) er under endring etter at EU er i ferd med å vedta noe strammere kabotasjeregler for lastebiltransport.

Også for persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midlertidig i Norge. Men hva som her menes med midlertidig «er ikke nærmere spesifisert», som det heter på regjeringens temaside.

Hvorfor ordet «midlertidig» er vanskeligere å definere for buss enn for lastebil, virker mer enn merkelig. I praksis er det dermed fritt fram for utenlandske turbusselskaper.

Tungetale og inkonsekvens

Statsråd Dale viser til regjeringsplattformen, der det går fram at regjeringa vil «arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje».

Det han ikke nevner er at den samme regjeringsplattformen også har som mål å «liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser».

Kanskje håper statsråden at EU og ESA skjærer igjennom slike sjølmotsigelser. I mellomtida kan useriøse turoperatører drive bus(iness) as usual med EØS-regelverket i ryggen.

Innlegget er også publisertFri Fagbevegelse 26. august 2019.

Illustrasjonsfoto øverst: Turistbussen som er avbildet har ingenting med kabotasjekjøring i Norge å gjøre.

Stort bilde i toppen: Turistbuss. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund iverksetter politisk streik mot EUs Jernbanepakke 4

09. okt. 2019

Nordland Nei til EU støtter den politiske streiken som Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund iverksetter torsdag 10. oktober. Det blir en landsomfattende politisk streik mellom kl. 12.00 og 14.00

Råderett over egen jernbane!

03. okt. 2019

Nei til EU støtter aktivt opp om den politiske streiken og markeringene mot EUs fjerde jernbanepakke den 10. oktober.

EU overstyrer bompengedebatten

03. juli 2019

Miljøbevegelsen og bompengemotstandere bør kunne enes om at EU ikke skal styre norsk avgiftspolitikk for veiprising og bompengefinansiering.

NRK-valgomat med EØS-spørsmål

17. juni 2019

«EØS-avtalen rammer det lokale selv­sty­ret i Norge. Vi må si opp EØS-avtalen», er en av påstandene i NRKs valgomat.

Jernbanetragedie for evig tid

17. juni 2019

I dag kom nyheten om at anbudet på alle ruter fra Eidsvoll og nordover går til et norsk datterselskap av SJ, Statens Järnvägar (SJ).

EØS-avtalen i ord og handling

11. juni 2019

Partileder Kjell Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti og tidligere leder Kjell Magne Bondevik slår et slag for EØS-avtalen som vern mot EU-medlemskap (VG 28. mai).

– EU skal ikke styre norsk jernbane. Bli med i Nei til EU du også

24. april 2019

– Nei til EU tar kampen for å hindre at EU får råderett over norsk jernbane, og derfor er jeg medlem i Nei til EU, sier Kathrine Kleveland.

Ny folder: Norsk kraft skal styres fra Norge. Ikke av EU

23. april 2019

Last ned Nei til EUs nye åttesiders informasjonshefte om EUs energunion i praktisk lommeformat. Dette er en ny utgave av heftet som ble laget i 2018.

ESA-krav om taxifrislipp er feil medisin

10. april 2019

ESA mener at dagens regulering av drosjenæringa er i strid med etableringsretten i EØS-avtalen. Regjeringa følger opp ved å forskrive enda mer av en medisin som allerede gir negative virkninger.

FYLKESRÅDET OG JERNBANEPAKKE 4

08. april 2019

Nordland fylkesting gjorde et viktig vedtak på sitt møte i oktober om Jernbanepakke 4 og konkurranse-utsetting av jernbanen i Norge.

Nettsamfunnet raser mot EUs digitale Opphavsdirektiv

28. mars 2019

Internett koker etter at EU-parlamentet med 348 mot 274 stemmer godkjente forslaget til nytt Opphavsrettsdirektiv for digitale plattformer den 26. mars 2019.

KrF må la tvilen komme norsk jernbane til gode

11. mars 2019

Det burde i denne saken være enkelt for KrF å holde fast ved sine prinsipper når det gjelder respekt for Grunnloven og EØS-avtalen, skriver Kathrine Kleveland.