Turistbuss.

Busshavari med EØS

Norge er blitt et friområde for polske og litauiske turbusser og det er grove brudd på lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nekter å innføre nasjonale mottiltak – fordi det vil bryte med EØS-avtalen.

En rapport fra NHO Transport oppsummerer realitetene: Det er flere utenlandske enn norske busser på norske veier, grove brudd på allmenngjort lønn og arbeidsvilkår, manglende momsinnbetalinger og sviktende bestilleransvar.

Rapporten bygger på en større undersøkelse gjennomført i 2018. Ved hjelp av en spesialutviklet app kartla ansatte i busselskapene kjøremønsteret til utenlandske busser. Registreringsnumre ble notert og matet inn i appen sammen med tid og sted for observasjonen.

«Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Undersøkelsen viser flere registreringer pr. buss for de polske og baltiske bussene enn for eksempelvis tyske og svenske. Dette tyder på at busser fra Tyskland og Sverige kjører inn med turister fra sine land og ut igjen ei uke etterpå. Slik kjøring regnes ikke som kabotasje, men internasjonal transport. 

Handlingslammet av EØS

Men samferdselsministeren vil ikke foreta seg noe fordi det kan skape EØS-trøbbel.

I et svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) skriver Dale: 

«Gjennom EØS-avtalen har Noreg forplikta seg til å følgje dei allmenne prinsippa om fri rørsle av varer, teneste, personar og kapital. For transport er det òg etablert sekundærrett i tillegg til dei vanlege prinsippa. For tilgang til marknaden for persontransport gjeld dei felleseuropeiske reglane som går fram av forordning 1073/2009 om felles reglar for tilgang til den internasjonale marknaden for transport med turvogn og buss medrekna reglar for internasjonal transport og kabotasje. Innføring av nasjonale tiltak vil difor ikkje vere i samsvar med EØS-avtalen.»

Slik ser vi hvordan EØS-avtalen, eller frykten for å utfordre den det aller minste, fører til handlingslammelse.

«Midlertidig» evighet

For transport med lastebil er det allerede definerte regler for midlertidig kabotasje, det vil si at en utenlandsk operatør kan ta et begrenset antall innenlandske oppdrag før de må ut av landet. De nåværende reglene (tre turer i løpet av sju dager) er under endring etter at EU er i ferd med å vedta noe strammere kabotasjeregler for lastebiltransport.

Også for persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midlertidig i Norge. Men hva som her menes med midlertidig «er ikke nærmere spesifisert», som det heter på regjeringens temaside.

Hvorfor ordet «midlertidig» er vanskeligere å definere for buss enn for lastebil, virker mer enn merkelig. I praksis er det dermed fritt fram for utenlandske turbusselskaper.

Tungetale og inkonsekvens

Statsråd Dale viser til regjeringsplattformen, der det går fram at regjeringa vil «arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje».

Det han ikke nevner er at den samme regjeringsplattformen også har som mål å «liberalisere ekspressbusspolitikken fullt ut for usubsidierte ekspressbusser».

Kanskje håper statsråden at EU og ESA skjærer igjennom slike sjølmotsigelser. I mellomtida kan useriøse turoperatører drive bus(iness) as usual med EØS-regelverket i ryggen.

Innlegget er også publisertFri Fagbevegelse 26. august 2019.

Illustrasjonsfoto øverst: Turistbussen som er avbildet har ingenting med kabotasjekjøring i Norge å gjøre.

Stort bilde i toppen: Turistbuss. (CC0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Kanaltoget Eurostar blir enda mer effektivt

09. juli 2020

En fornyet avtale mellom Storbritannia og tre EU-land sørger for at togtrafikken under Den engelske kanal vil gå enda mer smertefritt enn da landet fremdeles var medlem av EU.

Talende taushet fra Hareide

07. juli 2020

Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta EUs fjerde jernbanepakke? Svaret er åpenbart ja.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

26. mai 2020

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Forbrukerrettigheter kan ryke i hele EØS

05. mai 2020

EU-retten inneholder flere regler om forbrukervern. Nå kan mange av dem komme til å ryke.