Faksimile fra spalten "Orientering" i Klassekampen lørdag 29. april 2023.

Sjåfører i blindsonen

Transporten er på ville veier når de som vil drive seriøst, taper i konkurransen, og kontrollmyndighetene ikke henger med i svingene.

Denne uken vant de frem, sjåførene som gjennom april har hatt lastebilene parkert på en rasteplass ved Darmstadt i Tyskland og streiket for å få utbetalt lønn. Flesteparten av de femtitalls sjåførene er fra Georgia og Usbekistan og har kjørt for det polske firmaet Agmaz & Luk Maz. Firmaet oppgir å ha over 700 lastebiler og utfører frakt rundt om i Europa for store selskaper som Volkswagen.

Streiken handlet både om manglende lønnsutbetalinger og uholdbare arbeidsforhold. Bransjenettstedet Trans.info forteller om sjåfører med flere tusen euro til gode og familier som ikke lenger hadde penger til mat. Arbeiderne fikk ikke hvilepausene de har krav på, og opplevde å bli presset til å kjøre på det som var avtalte fridager. Streiken startet i Italia og toppet seg med den storstilte blokaden ved rasteplassen som ligger et par mil utenfor Frankfurt.

For noen uker siden forsøkte det polske firmaet å hente ut lastebilene med fysisk tvang. Aksjonen har tyske medier beskrevet som «paramilitær», og politiet grep inn for å forhindre et voldelig sammenstøt. Firmaet har blankt avvist sjåførenes krav og hevdet at arbeidsvilkårene er i tråd med kontrakt og regelverk. Det var Transportarbeiderforbundet DGB som meldte at det ble inngått en avtale på onsdag, og at alle sjåførene har fått penger utbetalt.

 

Ett av flere spørsmål i denne dramatiske konflikten er hva som ligger bak når sjåfører fra Usbekistan og Georgia i et polsk transportfirma ender opp på en tysk rasteplass i over en måned. Ifølge Trans.info er mange av firmaets sjåfører fra land utenfor EU, deriblant også Hviterussland og Ukraina.

Mangelen på sjåfører er stor i Europa. Det er nærmere 400 000 lastebilsjåfører for lite, ifølge Det internasjonale veitransportforbundet (IRU). Og verre skal det bli, ettersom mange av dagens sjåfører nærmer seg pensjonsalder. Et anslag er at Europa i 2026 vil mangle 2 millioner lastebilsjåfører.

Kan hende blir fraktbehovet mindre enn forventet, blant annet av klimahensyn. Selvkjørende transport griper også om seg, men realiteten i dag er i alle fall at transportfirmaer rekrutterer tusenvis av sjåfører milelangt hjemmefra for holde lastebilene på veien. I stedet for å bedre arbeidsvilkårene leter mange firma heller etter nye sjåfører som i enda mindre grad er organisert og som er mer sårbare for sosial dumping.

 

De streikende sjåførene fra Georgia og Usbekistan krevde sin rett, men mange gjør ikke det. Når det polske transportfirmaets sjef omtales med kallenavnet Mr. Rolex Lamborghini, er det kanskje noen som vil avfeie dette som et ekstremt tilfelle, som mest handler om arbeidslivskriminalitet. Det mener jeg er for lettvint. Denne saken er uttrykk for et system på ville veier.

EU har et regelverk som skal sikre individuelle rettigheter, også for arbeidere fra land utenfor unionen. Samtidig har EU en del prinsipper som gjør det krevende å få sine rettigheter innfridd, og i mange tilfeller er rettighetene heller ikke tilstrekkelige. Slik etableringsfriheten forstås og praktiseres i det indre markedet, kan det for eksempel være vanskelig å stille et firma til ansvar, både for arbeidstagere og myndigheter. Krav om å gjøre selskaper ansvarlige for sine underleverandørers snarveier har blitt avvist. Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft gir et mulig ekstra gir for den som vil maksimalisere profitten uten hensyn til påkjenningene for arbeiderne.

En svakhet ved EUs regler er at de ofte er preget av de næringsinteressene som kan og vil bruke mest ressurser på å påvirke utformingen av dem. Påvirkningen skjer gjerne før EU-kommisjonen legger frem sine forslag, enten i forberedende arbeidsgrupper eller gjennom mer uformell kontakt.

 

Et aktuelt eksempel er EU-kommisjonens gjennomgang av hviletidsbestemmelser for bussjåfører. Kommisjonen foreslår større «fleksibilitet». I stedet for krav om en pause på 45 minutter, kan det tillates tre korte pauser på 15 minutter. Dette er en fleksibilitet som er til gunst for arbeidsgiver. Et annet forslag er å åpne for at sjåfører kan pålegges å jobbe tolv dager i strek uten fridag.

Jernbanen har så langt ikke hatt like store problemer med sosial dumping, men europeiske fagforbund er bekymret for at de står foran en tilsvarende utvikling som på veitransport. I løpet av de neste ti årene vil 45 prosent av de som kjører togene i Europa, være pensjonister, fremgår det av en artikkel i EU Observer 26. april. Fagforbundenes bekymring er at «selskaper leier inn arbeidere fra tredjeland, betaler dem mindre enn minstelønn og ikke respekterer arbeidstagerrettighetene».

EU-kommisjonen arbeider nå med å revidere direktivet om lokomotivførere. Det er ikke lagt frem noen forslagstekst ennå, men lekkasjer tyder på at kommisjonen vurderer å senke kravene til å kunne språket i landet der man jobber, en endring som fagforbundene er sterkt imot, blant annet av hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø. De frykter også at det kommer forslag om én felles lisens for alle kvalifikasjonskrav. Det vil være en forenkling for selskaper på jakt etter arbeidskraft, men kan utvanne kompetansen og statusen for yrket.

Gjennom EØS-avtalen gjelder de samme EU-reglene og markedsprinsippene også i Norge. Før EØS-avtalen var det ikke tillatt for utenlandske vogntog som fraktet varer hit å gjøre transportoppdrag innenlands i Norge. Siden har det vært tillatt med kabotasje, som dette kalles. Når et vogntog krysser landegrensen, kan det kjøre tre transportoppdrag i Norge innen syv dager.

 

En rekke selskap har kabotasje som forretningsmodell, med lav lønn som konkurransefortrinn. Selv statseide Bring opprettet et datterselskap i Slovakia. De som vil drive seriøst, taper i denne konkurransen, og kontrollmyndighetene henger ikke med i svingene.

Det er også en omfattende kabotasje på persontransport, der EU/EØS-regelverket sier at utenlandske turbusselskaper kan kjøre midlertidig i Norge, uten at det er satt noen grense for hvor lenge det er. Danmark har begrenset dette til syv sammenhengende dager og har fått påpakninger fra EU-kommisjonen.

EØS-tilsynet Esa har åpnet sak mot Island på grunn av nasjonale regler mot busskabotasje. Man skulle tro dette ikke var en problemstilling på en øy som Island, men sagaøyas lukrative turbussmarked interesser både utenlandske selskaper og Esa. Når markedsprinsippene er gale nok, er havet ingen hindring for veitransport.

 

Artikkelen er opprinnelig trykt i Klassekampen 29. april 2023. Brings etablering er rettet fra Romania til Slovakia.

Stort bilde i toppen: Faksimile fra spalten "Orientering" i Klassekampen lørdag 29. april 2023.

reLATERT

Se alle arrangementer

Uten grenser, uten vern

22. mai 2023

Hvor ble det av arbeidervernet og likebehandlingen i alt mylderet?

Etikken i teknikken

15. mai 2023

Hvor smart er det å gi kommersielle selskapers kunstige intelligens tilgang til helseopplysninger?

Kamp om innleieforbud

10. mai 2023

På arbeidslivsområdet er innleieforbudet for byggevirksomhet rundt Oslofjorden et aktuelt eksempel på bruk av handlingsrommet. Forbudet er resultat av en ensidig norsk lovendring våren 2023.

Uavklart handlingsrom 

10. mai 2023

Enhver fagforening og statsråd som rokker ved markedsvendingen i arbeidslivet vil høste storm. 

EUs plattformdirektiv er feil medisin mot sosial dumping  

19. april 2023

Det er uholdbart hvis Norge og partene i arbeidslivet lar EU få tolkningsretten av hva som er en arbeidstaker (og arbeidsgiver).  Uttalelse fra Nei til EUs rådsmøte 16. april 2023.

Ute og sykler

17. april 2023

EUs Green Deal skal kutte klimautslipp, men er også en strategi for økonomisk vekst. Kommisjonen har mye å bevise.

Trondheimskonferansen 27.-29.1.2023 på Scandic Lerkendal

28. mars 2023

Lill Fanny Sæther, Johan Petter Andresen og Dag Hagen Berg deltok fra Oslo Nei til EU. Deltagerne skrev en rapport. Dette er et utdrag av rapporten. 

Aksjonsdagens strømbudskap: Vis ryggrad og handlekraft!

21. mars 2023

Det å få kontroll over strømprisen handler i første rekke om politisk ryggrad og vilje. Herom rådde det stor enighet mellom innlederne på strømpriskonferansen i regi av Industriaksjonen, LO i Oslo og Nei til EU torsdag 16. mars.

ESA krever begrunnelse for norsk innleieforbud

09. mars 2023

LO og Fellesforbundet jubler for et innleieforbud. Det gjør ikke EØS-tilsynet ESA, som har reist åpningssak mot Norge for mulig brudd på vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen.

Innspill til EØS-utvalget

03. feb. 2023

- EØS-avtalen har hatt betydelige konsekvenser for norsk energipolitikk, skriver Nei til EU i et innspill sendt til det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget.

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonen 

19. jan. 2023

Nei til EU har levert en høringsuttalelse om Ytringsfrihetskommisjonens utredning «NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale»