Roser på skinnegangen.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

I et innlegg i Klassekampen 3. juni forsvarer samferdselsminister Knut Arild Hareide sitt lovforslag om å innføre EUs fjerde jernbanepakke i Norge. Det faktum at lovproposisjonen omgår så vel Grunnlovens bestemmelser som EØS-avtalens forutsetninger, skal vi la ligge her. Det er et godt tegn at Stortinget har fått så store betenkeligheter at behandlingen er utsatt til oktober.

Vi vil imidlertid påpeke regelrett feilinformasjon i Hareides innlegg. Her blir det insistert på at «Statens jernbanetilsyn kommer likevel fortsatt til å ha det siste ordet om sikkerheten. Dersom tilsynet mener at et togselskap ikke kan kjøre tog på en tilstrekkelig sikker måte i Norge, har det myndighet til å stoppe kjøring av tog – uavhengig av om ERA [dvs. EUs jernbanebyrå] har utstedt et sikkerhetssertifikat eller en kjøretøytillatelse».

Dette er i beste fall en halvsannhet. Statens jernbanetilsyn har anledning til å stoppe tog og materiell som en midlertidig nødforanstaltning. Innen tre måneder må Jernbanetilsynet pent anmode EUs jernbanebyrå ERA om å trekke tilbake sikkerhetssertifikatet. Dersom EU-byrået og det norske Jernbanetilsynet ikke kommer til enighet, går saken videre til klagenemnd og eventuell voldgift. Aller siste ankeinstans er EU-domstolen. 

Derfor kan man gjerne si at Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste. Et kjøreforbud fra Jernbanetilsynet vil i alle tilfelle være midlertidig uten medhold fra EUs jernbanebyrå og det kan etter fastsatte prosedyrer overprøves av nasjonale domstoler, ERA og ERAs klageorgan samt av EU-domstolen i Luxembourg.

Alt dette framgår tydelig av ERA-forordningen, Samtrafikkdirektivet og Sikkerhetsdirektivet som Hareide vil gjøre til norsk lov. 

Faktum er at Statens jernbanetilsyn i dag har «siste ord» når det gjelder sikkerheten på norsk jernbane. Dette vil ikke lenger være tilfelle dersom regjeringen lykkes i sitt forsett om å melde jernbanen inn i EU.

I kampen om EUs fjerde jernbanepakke er siste ord ikke sagt. 

Avisa Klassekampen fant ikke plass til dette innlegget.

Stort bilde i toppen: Roser på skinnegangen. (CC Pixabay)

reLATERT

Se alle arrangementer

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

29. juni 2020

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

26. mai 2020

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Forbrukerrettigheter kan ryke i hele EØS

05. mai 2020

EU-retten inneholder flere regler om forbrukervern. Nå kan mange av dem komme til å ryke.

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

31. mars 2020

Storbritannia setter til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.