Togsett på Gare de Nice, Nice, Frankrike. Foto: Christopher, Unsplash.

Jernbanedirektivet er for rigid, medgir EU

Koronapandemien tvinger EU til å sette sitt eget rigide regelverk ut av kraft på det ene området etter det andre – også på jernbanesektoren.

I et forsøk på å realisere «et bærekraftig jernbanemarked» i en situasjon hvor bunnen har falt ut av markedet for gods- og persontrafikk, har EU oppdaget at unionens egne direktiver er for rigide. Nå gjelder det særlig direktiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde. Denne rettsakten ønsker den norske regjering å innlemme i norsk lov og i EØS-avtalen sammen med regelverket som inngår i EUs fjerde jernbanepakke.

Lite rom for kriserabatt

Direktivet handler blant annet om oppkreving av avgifter for bruk av jernbanens infrastruktur og andre tjenester. I dag er slike avgifter med på å tømme kassa til togselskapene. 

I det gjeldende EU-direktivet gis det ingen åpning for at togselskapene i en krisesituasjon kan få trafikkavgiften redusert eller utsatt, enn si slippe den helt. EU-kommisjonen foreslår derfor blant annet å oppheve kravet om at avgiftene minst skal dekke hva det koster å la togselskapet operere på skinnene.  

EU-kommisjonen gir åpning for lettelser i trafikkavgiften

I Norge betaler selskapene avgift til Bane Nor som ledd i finansiering av skinnegang og kjøreledninger, under påsyn av Statens Jernbanetilsyn som markedsovervåkingsorgan. 

Slik vil det også være dersom direktiv 2012/34 blir godkjent av Stortinget, med den viktige forskjellen at da vil norske myndigheter blant annet måtte forholde seg til direktivets strenge vilkår for rabatter som kan gis togoperatørene (art. 31 og 32). I dag er det den norske regjeringen som fritt kan fastsette vilkårene for trafikkeringsretten og hvilke avgifter som skal betales (Jf. Jernbaneloven § 8).

Togselskapene i Norge sliter tungt med sviktende trafikkgrunnlag, i likhet med togselskaper over hele Europa. I dag kan norske myndigheter, uten å spørre andre, raskt gå inn med lettelser i de økonomiske rammevilkårene, hvis de ønsker det. Hvis Norge adopterer EUs direktiver på jernbaneområdet, mister regjeringa denne muligheten. Den må da håpefullt avvente til EU vedtar nye rettsakter som midlertidig opphever deler av regelverket. Deretter må disse midlertidige eller varige endringene tas inn i EØS-avtalen. Først da kan Norge handle deretter.

Mangler fleksibilitet

Tilhengere av EUs jernbanepakker vil antakelig si at dette viser at EU tar grep når det trengs. Vi vil for vår del hevde at dette for det første viser at EU-regelverket ikke har den fleksibiliteten som trengs for jernbanedrift, og for det andre at det utløser omfattende byråkratiske og lovmessige prosesser hver gang EU-kommisjonen innser at kartet ikke stemmer med terrenget.

På toppen av det hele er regelverket ofte vanskelig å tolke og fører til usikkerhet hos nasjonale reguleringsmyndigheter. En domstol i Latvia ber EU-domstolen avgi en fortolkningsuttalelse etter at det latviske jernbanedirektoratet og -tilsynet er blitt stevnet av jernbaneoperatører. Saken handler blant annet om hvilken type avgifter infrastrukturforvalteren (eller det organet som handler på vegne av den) har rett til å innkreve, og hvorvidt EU-direktivet gir denne myndigheten hjemmel til å bestemme vilkårene. 

I en situasjon der ikke minst jernbanen trenger raske grep og fleksible løsninger fra våre myndigheter, er det ubegripelig at den norske regjeringa på død og liv skal påtvinge Norge et rigid regelsett som ikke gir noen påviselige forbedringer som ikke norske myndigheter i dag ivaretar og sjøl er i stand til å ivareta i framtida.  

Stort bilde i toppen: Togsett på Gare de Nice, Nice, Frankrike. Foto: Christopher, Unsplash. (CC 0)

reLATERT

Se alle arrangementer

Hareide har en høststorm i vente

22. juni 2020

Til høsten blåser det opp til storm rundt den utsatte jernbanepakka.

Feil fra Hareide om jernbanesikkerhet

18. juni 2020

Statens jernbanetilsyn har «første ord» når det oppstår en akutt sikkerhetsrisiko, men langt ifra siste.

Utfordrer partiene før valgkampen

16. juni 2020

Nei til EU har nå sendt brev til alle stortingspartiene der de blir utfordret på viktige EU- og EØS-spørsmål fram mot Stortingsvalgkampen i 2021.

Hareide er ensporet

08. juni 2020

Det er et stort paradoks hvis KrF skal lede an i suverenitetsavståelse til EU-organer og føre norsk jernbane inn i EU.

Flytoget ber om å få slippe EU-tvang så lenge som mulig

26. mai 2020

Som første togoperatør tar Flytoget AS bladet fra munnen og advarer Stortinget mot å implementere EUs fjerde jernbanepakke før man har fått tid og handlefrihet til å rulle ut jernbanereformen på en god måte.

UTSETT BEHANDLINGA AV JERBANEPAKKE 4!

20. mai 2020

Nordland Nei til EU gjentar kravet fra vårt årsmøtevedtak 2019: “Innfri fylkestingets vedtak: Si nei til jernbanepakke 4! Nå er tida inne!» Første skritt er en utsettelse av Stortingets behandling. Behandling før sommeren og med strenge helsetiltak som begrenser demokratisk innflytelse, er helt uakseptabel.

Nei til EU i stortingshøring: EUs fjerde jernbanepakke er sterkt inngripende

19. mai 2020

Sammen med flere andre høringsinstanser advarer Nei til EU mot konsekvensene av EUs fjerde jernbanepakke. Regjeringens forslag avstår suverenitet til EU, og bryter med EØS-avtalens intensjon og forutsetninger.

Jernbaneproposisjonen kolliderer med Grunnloven og EØS

12. mai 2020

Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp.

Hareide lot seg fange i EU-sporet

08. mai 2020

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil presse gjennom EUs fjerde jernbanepakke i Norge før sommerferien. En slik direkte myndighetsoverføring til EU blir frekt omdøpt til «en nyskaping i EØS-retten».

Forbrukerrettigheter kan ryke i hele EØS

05. mai 2020

EU-retten inneholder flere regler om forbrukervern. Nå kan mange av dem komme til å ryke.

Staten tar tilbake kontrollen over hele det britiske jernbanenettet

31. mars 2020

Storbritannia setter til side anbudskontrakter og lar staten ta kontroll over all persontogtrafikk i minst seks måneder.

EU og EØS har svekket immunforsvaret

25. mars 2020

Det er selvsagt altfor tidlig å oppsummere de samfunnsmessige følgene av koronakrisa. Men noen slutninger kan vi trekke allerede etter de første ukene.