Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER

Amina Ødegaard Prestbakk ble gjenvalgt på årsmøtet i Rogaland Nei til EU den 12. februar. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

Rogaland Nei til EU til kamp mot ACER og straumprissjokket

Kampen mot straumkrisa rettar seg mot energiunionen vi er med i utan å vera medlemsland i EU. Den norske EU-tilknytinga er til stort tap og skade for folk flest, set norsk industri i alvorleg fare og trugar norsk grønsakdyrking. Årsmøtet i Rogaland Nei til EU slår fast at ny EU-kamp på dette grunnlaget er nødvendig og er i gang. 

Norsk nasjonal energi styring må til for å sikra folket rimeleg tilgang til sin eigen straum og berga norsk industri.

På same måten trengst verkeleg klimapolitikk utan binding til EU  på grunnlag av tilrådingar frå FN og internasjonal klimaforsking.

Ut frå energikrisa og klimakrisa må den norske EU-tilknytinga forandrast og bygga på norsk sjølvråderett.

(Samrøystes vedtak)

Årsmøtet gjenvalde Amina Ødegaard Prestbakk som leiar, med desse styremedlemmene: Espen Watne, Leiv Olsen, Anita Utsola, Olav Gjesteland, Marthe Lien Hamre, Livar Sømme, Eline Ødegaard Prestbakk og Håvard Hundsdal.

Varamedlemmer: Gunnar Sirevåg, Kate Elin Norland, Nils Melbøe.

Rogaland Nei til EU hadde ved årsskiftet 1762 betalande medlemmer, éin meir enn ved førre årsskifte.

Advokatane Bent Endresen og Kjell Brygfjeld orienterte om den pågåande rettssaka om ACER. Det var Rogaland Nei til EU som tok initiativet til at organisasjonen skulle saksøka regjeringa for brot på Grunnloven då Stortinget vedtok EUs energipakkar utan å følgja Grunnlovens § 115. Roy Pedersen, leiar i Nei til EU, gjorde greie for den politiske situasjonen, med ACER og straumprissjokket som særleg aktuelle saker.

 

På vegne av

Rogaland Nei til EU

Leiv Olsen

(AU-medlem)

tlf. 948 29 008

reLATERT

Se alle arrangementer

Strømprisappell i Stavanger

21. mars 2023

Nestleder i Rogaland Nei til EU, Espen Watne, skulle holdt appell under en demonstrasjon mot de høye strømprisene i Stavanger torsdag kveld. På grunn av vind er den blitt avlyst. Appellen publiseres i stedet her.

Stor aksjonsdag for politisk styrte strømpriser

17. mars 2023

Flere steder over hele landet samlet fagforeningstillitsvalgte og andre aktivister seg til aksjon torsdag 16. mars for nasjonal kontroll over krafta og politisk styrte strømpriser.

EU-domstolen bekrefter ACERs brede myndighet

13. mars 2023

ACER kan overprøve og treffe vedtak om alle sider ved en sak, også der de nasjonale reguleringsmyndighetene er enige seg imellom. EU-domstolen stadfester at energibyråets myndighet strekker seg mye lengre enn å avgjøre tvistepunkter mellom land. De ferske dommene styrker Nei til EUs anførsler i ACER-søksmålet.

Løven i Ljubljana

13. mars 2023

Flere kraftavgjørelser de siste årene viser at EUs energibyrå Acer er langt fra noen papirtiger.

Energiduell på Grünerløkka

01. mars 2023

I overkant av 20 interesserte hadde møtt opp for å følge debatten om EUs energiunion –  dyrere strøm eller grønnere Europa. 

Medlems- og organisasjonsrådgiver (100 %) 

22. feb. 2023

**Avsluttet** Nei til EU søker engasjert organisasjonsrådgiver med ansvar for medlemsregister og vervetiltak i 100 % stilling. 

Strøm og samfunnsbygging

16. feb. 2023

For over 100 år sia ble det fattet kloke beslutninger i det som den gangen var en ung nasjon. En nasjon som på mange områder lå langt etter sine naboland.

Uetterrettelig om flaskehalsinntekter, Aasland

06. feb. 2023

Det stemmer ikke når statsråden hevder at alle milliardene i flaskehalsinntekter går med til å redusere nettleia.

Selvmotsigende fra Energikommisjonen 

01. feb. 2023

Den regjeringsoppnevnte energikommisjonen vil ha mer kraft prisgitt et EU-styrt marked. Samtidig snakker den om «et markedsbasert system under sterk statlig styring». 

Faglig formøte under Trondheimskonferansen 2023 

01. feb. 2023

Som vanlig deltok Nei til EU ved Faglig utvalg med et formøte før årets Trondheimskonferanse. Vi satte fokus på strømpriskrisa og veien ut av den. 

Orientering 1-2023

31. jan. 2023

Orientering, medlemsblad for Rogaland Nei til EU, nr. 1/2023

Kvikk og fiks

30. jan. 2023

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland har mye å lære av MacGyver.